Nové funkcie ESET Security Management Center pre MSP používateľov

ESMC 7.2 prináša rad vylepšení zameraných na MSP používateľov. Všetky funkcie súvisiace s MSP sú povolené po importe EMA 2 účtu do ESMC.

Sprievodca nastavením zákazníka

Kľúčovou MSP funkciou v ESMC je Nastavenie MSP zákazníka. Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť používateľa a prispôsobený inštalátor ESET Management Agenta pre vášho zákazníka.

MSP strom

Po importovaní EMA 2 účtu sa ESMC synchronizuje s ESET MSP portálom (EMA 2) a vytvorí MSP strom. MSP strom je štruktúra v sekcii Počítače, ktorá predstavuje štruktúru spoločností vo vašom EMA 2 účte. Položky v MSP strome používajú iné ikony ako štandardné ESMC zariadenia a skupiny. Štruktúru MSP stromu nie je možné zmeniť. Zákazníkov môžete začať upravovať a odoberať zo stromu až po odstránení účtu EMA 2 zo Správy licencií. Pozastavenie spoločnosti v EMA 2 neodstráni spoločnosť z MSP stromu v ESMC.

msp_tree

Skupina zdieľané objekty

Po synchronizácii MSP účtu ESMC vytvorí MSP strom. Pre každého MSP používateľa a MSP Manažéra je k dispozícii jedna statická skupina Zdieľané objekty. Prostredníctvom skupiny Zdieľané objekty si v rámci MSP môžete zdieľať objekty, ako sú napr. politiky a úlohy.

Každý MSP používateľ vytvorený prostredníctvom sprievodcu nastavením spoločnosti má oprávnenia na čítanie a používanie všetkých objektov v skupine Zdieľané objekty, ktorá sa nachádza nad ním. Pre zobrazenie zoznamu prístupových skupín si môžete prezrieť sady povolení priradené k používateľovi. Používatelia majú vždy prístup k nadradenej skupine Zdieľané objekty, nie k skupinám paralelných MSP Manažérov.

msp_shared_schema

ESMC certifikáty a MSP

Pri importe EMA 2 účtu do ESMC váš ESMC Server vytvorí novú MSP certifikačnú autoritu (CA). MSP CA sa nachádza v statickej skupine Zdieľané objekty pod koreňovou MSP skupinou. Existuje iba jedna MSP CA, a to aj v prípade, že importujete viacero účtov. Ak odstránite MSP CA, ESMC vytvorí novú MSP CA po najbližšej synchronizácii s licenčnými servermi. Synchronizácia sa vykoná automaticky raz za deň.

ESMC vytvorí nový partnerský certifikát agenta po nastavení spoločnosti prostredníctvom sprievodcu nastavením zákazníka. MSP CA tieto partnerské certifikáty podpíše. Každý certifikát je označený názvom spoločnosti. Vytvorenie samostatného certifikátu pre každú spoločnosť zvyšuje celkovú bezpečnosť.

important

Dôležité

Ak chcete použiť pokročilé zabezpečenie, dôrazne vám odporúčame nastaviť ho pred importom MSP účtu.

Ak odstránite certifikačnú autoritu, všetky počítače, ktoré používajú certifikáty podpísané danou certifikačnou autoritou, sa už nebudú môcť pripojiť na ESMC Server. V takomto prípade je potrebné vykonať opätovné manuálne nasadenie ESET Management Agenta.

MSP v Prehľade stavu

Po importe EMA 2 účtu sa v sekcii Prehľad stavu zobrazí nová MSP dlaždica. Na MSP dlaždici sú zobrazené základné informácie o vašom účte.