Podrobnosti o počítači

Ak chcete zobraziť podrobnosti o konkrétnom počítači, vyberte klientsky počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na Zobraziť podrobnosti.

Okno s informáciami sa skladá z nasledujúcich častí:

details_default Prehľad

V tejto časti sa nachádzajú informácie, ktoré vám poskytnú ucelený prehľad aktuálneho stavu počítača.

Počítač

Kliknutím na ikonu edit_default môžete zmeniť názov počítača, prípadne upraviť jeho popis. Ak už existuje spravovaný počítač s rovnakým názvom, môžete použiť možnosť Povoliť duplicitné názvy.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

FQDN – úplný názov domény počítača.

note

Poznámka

Ak vaše klientske počítače a ESMC Server bežia pod Active Directory, môžete automaticky načítať Názov a Popis pomocou úlohy Synchronizácia statickej skupiny.

 

Nadradená skupina – môžete zmeniť nadradenú statickú skupinu počítača.

IP – IP adresa počítača.

Počet uplatnených politík – kliknite na číslo pre zobrazenie zoznamu uplatnených politík.

Člen dynamických skupín – zoznam dynamických skupín, v ktorých sa klientsky počítač nachádzal počas poslednej replikácie.

 

Hardvér

V tejto časti nájdete zoznam kľúčových parametrov hardvéru, informácie o operačnom systéme a unikátne identifikátory. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Hardvér.

 

Upozornenia

Upozornenia – odkaz na zoznam problémov týkajúcich sa daného počítača.

Počet nevyriešených detekcií – táto položka zobrazuje počet nevyriešených detekcií. Kliknutím na počet sa zobrazí zoznam nevyriešených detekcií.

Čas posledného pripojenia – Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia spravovaného zariadenia. Ak sa informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.

oŽltá (chyba) – počítač sa nepripája 2 – 14 dní.

oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripája dlhšie ako 14 dní.

Čas poslednej kontroly – informácia o čase poslednej kontroly.

Detekčné jadro – verzia detekčného jadra na cieľovom zariadení.

Aktualizovaný – stav aktualizácie.

 

Produkty a licencie

V tejto časti nájdete zoznam súčastí ESET nainštalovaných na danom počítači. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Produkty a licencie.
 
Šifrovanie

Sekcia šifrovania je viditeľná len na pracovných staniciach, ktoré sú podporované technológiou ESET Full Disk Encryption.

Používatelia

Prihlásení používatelia (iba počítače) – doména a používateľské meno prihlásených používateľov na zariadení.

Priradení používatelia

oKliknite na možnosť Pridať používateľa alebo Priradiť používateľa pre priradenie používateľa zo sekcie Používatelia počítača k tomuto zariadeniu.

oAk chce zrušiť priradenie používateľa, kliknite na ikonu delete_default.

oAk chcete zobraziť podrobnosti účtu priradeného používateľa, kliknite na jeho používateľské meno.

 

Poloha (iba pre mobilné zariadenia) Zariadenia v rámci služby iOS Apple Business Manager (ABM) je možné lokalizovať iba ak je aktivovaný „Režim strateného zariadenia“.

 

Tlačidlo Hardvér je možné využiť v prípade, ak chcete pripraviť počítač na klonovanie. Vyžaduje sa to pri klonovaní počítačov alebo pri zmene ich hardvéru.

Označiť ako master pre klonovanie > Porovnať s existujúcimi počítačmi – pre podrobnejšie informácie si pozrite možnosť Vždy porovnať s existujúcim počítačom. Túto možnosť odporúčame použiť pred vytvorením fondu VDI.

Označiť ako master pre klonovanie > Vytvoriť nové počítače – pre podrobnejšie informácie si pozrite možnosť Vždy vytvoriť nový počítač. Túto možnosť odporúčame použiť pred vytvorením fondu VDI.

Vypnúť detekciu hardvéru – trvalé vypnutie detekcie zmeny hardvéru. Túto akciu nie je možné vrátiť späť!

Zrušiť označenie ako master pre klonovanie – pomocou tejto možnosti zrušíte príznak mastra. Ak použijete túto možnosť, pri každom ďalšom klonovaní tohto počítača sa zobrazí otázka.

important

Dôležité

Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na nasledujúcich systémoch:

Linux, macOS, Android a iOS

Systémoch spravovaných pomocou súčastí ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security)

Počítačoch, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent verzie 7


gear_icon Konfigurácia

Konfigurácia – táto karta obsahuje zoznam konfigurácií nainštalovaných produktov ESET (ESET Management Agent, ESET Endpoint atď.). Sú dostupné tieto akcie:

Kliknutím na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu môžete vytvoriť úlohu pre ESET Management Agenta na zhromaždenie konfigurácií spravovaných produktov. Po doručení úlohy ESET Management Agentu je daná úloha okamžite vykonaná a výsledky sú doručené na ESMC Server pri ďalšom pripojení. Následne si budete môcť pozrieť zoznam konfigurácií spravovaných produktov.

Otvorte konfiguráciu cez kontextové menu a prekonvertujte ju na politiku. Kliknite na konfiguráciu pre jej zobrazenie.

Po otvorení konfigurácie ju môžete prekonvertovať na politiku. Kliknite na možnosť Konvertovať na politiku – aktuálna konfigurácia bude dostupná prostredníctvom Sprievodcu vytváraním novej politiky a vy ju budete môcť upraviť a uložiť ako novú politiku.

Konfiguráciu si môžete stiahnuť na účely riešenia problémov. Kliknite na požadovanú konfiguráciu a následne v roletovom menu kliknite na možnosť Stiahnuť pre diagnostiku.

Uplatnené politiky – táto karta obsahuje zoznam politík uplatnených na daný počítač. Možnosť Spravovať politiky vám umožňuje spravovať, upravovať, priraďovať a odstraňovať politiky.

Aplikované vylúčenia – táto karta obsahuje zoznam vylúčení aplikovaných na daný počítač.


icon_sysinspector_logs Protokoly (iba pre počítače)

SysInspector – kliknite na možnosť Požiadať o protokol (iba pre systém Windows), čím spustíte na zvolených klientskych zariadeniach úlohu na Vyžiadanie SysInspector protokolu. Po dokončení úlohy pribudne v zozname ESET SysInspector protokolov nový záznam. Kliknite na protokol v zozname pre zobrazenie podrobností.

Log Collector – kliknite na Spustiť ESET Log Collector pre spustenie diagnostickej úlohy. Po dokončení úlohy pribudne v zozname protokolov nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre jeho stiahnutie.

Diagnostické protokoly – kliknite na možnosť Diagnostika > Zapnúť pre spustenie diagnostického režimu na aktuálnom zariadení. Pri aktívnom diagnostickom režime bude klientsky počítač odosielať všetky protokoly na ESMC Server. Všetky protokoly budú k dispozícii 24 hodín. Protokoly sú rozdelené do piatich kategórií: protokol spamu, protokol firewallu, protokol HIPS, protokol správy zariadení a protokol webovej kontroly.

note

Poznámka

Maximálna povolená veľkosť súboru pre doručenie protokolu je 150 MB na zariadenie. Ak sú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy väčšie, úloha zlyhá s príslušnou chybovou správou.  Protokoly prenesené na server podliehajú nasledujúcim pravidlám.

Veľkosť protokolu je menšia ako 15 MB.

Úloha skončí s nasledujúcou správou: „Príkaz bol spustený.“

Protokoly sú dostupné vo Web Console v sekcii Podrobnosti o počítači > Protokoly.

Veľkosť protokolu je väčšia ako 15 MB, ale menšia ako 150 MB.

Úloha skončí s nasledujúcou správou: „Archív Log collector bol príliš veľký na to, aby mohol byť uložený v databáze. Ak chcete vedieť jeho nové umiestnenie, pozrite si záznam log collector.“

Protokoly sú dostupné na ESMC Serveri. Cesta k umiestneniu protokolov je zobrazená v sekcii Podrobnosti o počítači > Protokoly.

Veľkosť protokolu je väčšia ako 150 MB.

Úloha skončí s nasledujúcou správou: „Archív Log collector je príliš veľký na to, aby ho bolo možné presunúť.“

Pri výskyte tohto problému môžete buď zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova, alebo zozbierať protokoly lokálne na zariadení.


play_default Vykonania úloh

V tejto časti nájdete zoznam všetkých vykonaných úloh. Môžete použiť filter na zúženie výsledkov vyhľadávania, prejsť na detaily, upravovať, duplikovať, vymazať alebo spustiť úlohu.


icon_installed_applications Nainštalované aplikácie

V tejto časti nájdete zoznam nainštalovaných programov na klientskom zariadení vrátane informácií o verzii, veľkosti, bezpečnostnom stave atď. Pomocou nastavenia politiky môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET. Ak chcete odinštalovať niektorú aplikáciu, označte ju a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Budete vyzvaný na zadanie Parametrov odinštalovania. Ide o voliteľné parametre príkazového riadka pre inštalátor (inštalačný balík). Parametre odinštalovania sú unikátne pre každý inštalátor softvéru. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii pre príslušný produkt.

Ak je dostupná aktualizácia pre produkt ESET, môžete ju vykonať kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ESET produkty.

note

Poznámka

iOS zariadenia hlásia zoznam nainštalovaného softvéru do ESMC raz za deň. Používateľovi nie je umožnené vynútiť obnovenie zoznamu.

 


icon_threats Upozornenia

V tejto časti nájdete zoznam upozornení a ich podrobnosti: problém, stav, produkt, výskyt, závažnosť atď. Prístup k tomuto zoznamu je tiež možný priamo zo sekcie Počítače, a to kliknutím na počet upozornení v stĺpci Upozornenia. Upozornenia môžete vyriešiť jediným kliknutím.


question_defaultOtázky (iba pre počítače)

Na karte Otázky nájdete zoznam otázok súvisiacich s klonovaním počítačov. Podrobnejšie informácie o riešení otázok súvisiacich s klonovanými alebo zmenenými počítačmi nájdete na nasledujúcom odkaze.


icon_threat_and_quarantine Hrozby a karanténa

Detekcie – štandardne sú zobrazené všetky typy detekcií, ale môžete ich filtrovať podľa konkrétnych typov: Kategória detekciíicon_antivirus Antivírus, icon_blocked Blokované súbory, icon_ei_alert Enterprise Inspector, icon_firewall Firewall, icon_hips HIPS a icon_web_protection Webová ochrana.

Karanténa – zoznam detekcií umiestnených v karanténe s podrobnosťami, ako napr. názov detekcie, typ detekcie, názov objektu, veľkosť, prvý výskyt, počet, dôvod používateľa atď.


icon_more Podrobnosti

Základné – informácie o spravovanom zariadení, ako napr. operačný systém, typ, verzia, sériové číslo, FQDN atď. Ďalej tu nájdete informácie o tom, či je počítač potlačený, či je spravovaný, čas poslednej aktualizácie a počet uplatnených politík.

Hardvér – informácie o hardvéri zariadenia, výrobcovi a modeli, ako aj informácie o konfigurácii siete (IPv4, IPv6, podsieť, sieťový adaptér atď.).

Produkty a licencie – informácie o aktuálnej verzii detekčného jadra, verziách bezpečnostných produktov ESET nainštalovaných na zariadeniach, ako aj informácie o aktuálne používaných licenciách.