Czynności po uaktualnieniu z wcześniejszej wersji programu ERA

Po uaktualnieniu programu ERA w wersji 6.5 należy sprawdzić, czy sieciowe ustawienia użytkowników, uprawnienia i ustawienia serwera są zgodne z udoskonalonym modelem zabezpieczeń w programie ESET Security Management Center. Obiekty to nie tylko komputery, lecz również wszystkie zadania, powiadomienia, polityki, certyfikaty, instalatory i zestawy uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.

note

Uwaga

Po uaktualnieniu programu ESMC zalecamy usunięcie pamięci podręcznej przeglądarki internetowej i plików cookie, zanim zalogujesz się do uaktualnionej konsoli internetowej.

Użytkownicy i zestawy uprawnień

Administrator powinien sprawdzić wszystkich użytkowników i zestawy uprawnień. Nowy model zabezpieczeń jest zależny od grup statycznych, dlatego zalecamy zaplanowanie struktury używanych grup i późniejsze utworzenie zestawów uprawnień. Administrator może również utworzyć nowych użytkowników macierzystych.

important

WAŻNE

Należy pamiętać o przypisaniu każdemu użytkownikowi grupy domowej i odnoszącego się do niej zestawu uprawnień. Wszystkie obiekty utworzone przez użytkownika są zawsze automatycznie zapisywane w jego grupie domowej.

Po uaktualnieniu użytkownicy zostaną podzieleni na dwie kategorie:

Użytkownicy, którym nie przypisano zestawu uprawnień dotyczącego grupy Wszystkie w starszej wersji programu ERA, nie będą mieli grupy domowej w nowym programie ESMC. Nie będą oni mieli uprawnień do obszaru Grupy i komputery, co uniemożliwi im wyświetlanie jakichkolwiek urządzeń.

Użytkownicy, którym przypisano zestaw uprawnień dotyczący grupy Wszystkie w starszej wersji programu ERA, zachowają uprawnienia dotyczące grupy Wszystkie. Ponadto uzyskają oni nowe uprawnienie do korzystania z funkcji w obszarze Grupy i komputery.

Zadania i elementy wyzwalające

Zadania klienta i zadania serwera zostały scalone w obszarze Zadania.

W programie ERA 6.5 można używać tylko jednego elementu wyzwalającego na zadanie serwera. Po uaktualnieniu liczba elementów wyzwalających zadań serwera zostanie automatycznie dopasowana do liczby zadań serwera. Szczegółowe informacje na temat elementu wyzwalającego można uzyskać po wybraniu określonego zadania w obszarze Zadania > Zadania serwera.

Raporty, szablony i wszystkie inne obiekty

Po uaktualnieniu wszystkie obiekty będą znajdować się w grupie statycznej Wszystkie. Administrator może udostępniać obiekty użytkownikom na następujące sposoby:

Duplikując obiekty, aby udostępniać je użytkownikom niebędącym administratorami;

Przenosząc obiekty do grup udostępnionych, gdzie dostęp do nich będzie miała większa liczba użytkowników;

Przypisując użytkownikom inne zestawy uprawnień nadające im ograniczone prawa względem określonych obiektów (np. polityk) w grupie Wszystkie.

Grupy statyczne i dynamiczne

Grupy statyczne pełnią fundamentalną rolę w modelu zabezpieczeń programu ESMC 7. Każdy obiekt znajduje się w jednej grupie statycznej. Po uaktualnieniu struktura grup statycznych i dynamicznych nie zmieni się. Będzie wymagane przypisanie użytkownikom odpowiednich uprawnień do grupy, aby umożliwić im wyświetlanie innych członków grupy oraz interakcję z nimi.