Wdrożenie agenta przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Oprócz lokalnego wdrożenia można również użyć narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO (Group Policy Object), narzędzie SCCM (Software Center Configuration Manager), Symantec Altiris lub Puppet w celu zdalnego wdrożenia agenta.

important

WAŻNE

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Wykonaj opisane poniżej działania w celu wdrożenia agenta ESET Management na klientach przy użyciu obiektu GPO lub SCCM:

Pobierz plik instalacyjny .msi agenta  ze strony pobierania firmy ESET — sekcja Instalatory autonomiczne.

Kliknij opcję Inne opcje wdrożenia w sekcji Na skróty na pasku menu, aby wyświetlić wyskakujące okno, w którym można wybrać opcję Użyj obiektu GPO lub programu SCCM do wdrażania. Kliknij przycisk Utwórz skrypt.

Certyfikat

Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

Certyfikat równorzędny oraz urząd certyfikacji ESMC są wybierane automatycznie na podstawie dostępnych certyfikatów. Aby używać innego certyfikatu niż wybrany automatycznie, kliknij opis certyfikatu ESMC w celu wyświetlenia listy dostępnych certyfikatów i wybrania tego, którego chcesz użyć. Jeśli chcesz użyć certyfikatu niestandardowego, kliknij przycisk opcji i prześlij plik certyfikatu .pfx. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie certyfikatów niestandardowych w programie ESMC.

W razie potrzeby wprowadź hasło do certyfikatu. Na przykład jeśli podczas instalowania programu ESMC zostało podane hasło lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.

important

WAŻNE

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

Zaawansowane

Można dostosować pakiet instalacyjny agenta ESET Management:

1.Wypełnij pola Nazwa i Opis (opcjonalnie) pakietu instalacyjnego.

2.Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

3.Grupa nadrzędna (opcjonalnie)— wybierz grupę nadrzędną, do której ma zostać dodany komputer po ukończeniu instalacji. Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

4.Wstępna konfiguracja instalatora (opcjonalnie) — użyj tej opcji, jeśli chcesz zastosować politykę konfiguracji w odniesieniu do agenta ESET Management. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Konfiguracja agenta (opcjonalna) i wybierz pozycję z listy dostępnych polityk. Jeśli żadna ze wstępnie zdefiniowanych polityk nie jest odpowiednia, możesz utworzyć nową politykę lub dostosować istniejące.

5.Nazwa hosta serwera — wpisz adres IP serwera ESMC. W razie potrzeby możesz określić numer portu (domyślnie jest to 2222).

6.Zaznacz pole wyboru Włącz ustawienia serwera proxy HTTP i określ ustawienia serwera proxy (Serwer, Port, Nazwa użytkownika i Hasło) w celu pobrania instalatora poprzez serwer proxy i ustawienia połączenia agenta ESET Management z serwerem proxy, aby włączyć przekazywanie komunikacji między agentem ESET Management a serwerem ESMC. Więcej informacji o serwerze proxy można znaleźć tutaj.

important

WAŻNE

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESMC nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESMC i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

oPrzy wybranej opcji Włącz rozwiązanie awaryjne agent ESET Management będzie korzystał z bezpośredniego połączenia z serwerem ESMC, jeśli połączenie proxy HTTP nie będzie dostępne.

7.Kliknij Zakończ. Spowoduje to otwarcie wyskakującego okna z plikiem install_config.ini. Kliknij opcję Zapisz plik.

Kliknij odpowiednie łącze poniżej, by zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dla tych dwóch popularnych metod wdrożenia agenta ESET Management:

1.Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO (Group Policy Object) — ten artykuł bazy wiedzy może nie być dostępny w Twoim języku.

2.Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu narzędzia SCCM (System Center Configuration Manager)