Uruchomienie polecenia

Zadanie Uruchomienie polecenia służy do wykonania określonych instrukcji wiersza polecenia na kliencie. Administrator może określić dane wejściowe wiersza polecenia, które mają zostać uruchomione.

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

important

WAŻNE

Polecenia są wykonywane bez dostępu do środowiska pulpitu. W rezultacie wykonanie poleceń wymagających dostępu do graficznego interfejsu użytkownika aplikacji mogą zakończyć się niepowodzeniem.

W zadaniu Uruchomienie polecenia można korzystać z poleceń ecmd. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.

System operacyjny

Polecenie będzie uruchamiane przez użytkownika

Domyślny katalog roboczy

Dostępne lokalizacje sieciowe

Polecenie będzie uruchamiane w

System Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Tylko lokalizacje w bieżącej domenie i dostępne dla lokalnego systemu użytkownika.

Wiersz polecenia (cmd.exe)

System Linux lub macOS

root

/tmp

Tylko jeśli lokalizacja jest zamontowana i udostępniona dla użytkownika głównego (root)

Konsola

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Wiersz polecenia do uruchomienia — wprowadź wiersz polecenia, który chcesz uruchomić na klientach.

Katalog roboczy — wprowadź katalog, w którym ma zostać uruchomiony powyższy wiersz polecenia.

important

WAŻNE

Ograniczenia maksymalnej długości polecenia:

Konsola internetowa może przetworzyć do 32 768 znaków. Jeśli skopiujesz i wkleisz dłuższe polecenie, zostanie obcięte na końcu bez powiadomienia.

Systemy Linux i Mac umożliwiają przetworzenie pełnej długości polecenia. System Windows ma ograniczenie do maksymalnie 8191 znaków (więcej informacji tutaj).

example

Przykład

Aby uruchomić skrypt lokalny znajdujący się na komputerze klienckim w lokalizacji C:\Users\user\script.bat, należy wykonać następujące czynności:

1.Utwórz nowe zadania klienta i wybierz opcję Uruchomienie polecenia.

2.W sekcji Ustawienia wprowadź:

Wiersz polecenia do uruchomienia:call script.bat
Katalog roboczy: C:\Users\user

3.Kliknij przycisk Zakończ, a następnie utwórz element wyzwalający i wybierz docelowe komputery klienckie.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno. Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta. Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.