Ustawienia agenta ESET Management

Określone ustawienia agenta ESET Management można skonfigurować przy użyciu polityki agenta ESET Management. Dostępne są wstępnie zdefiniowane polityki agenta ESET Management. Na przykład Połączenie — Łączenie co (interwał połączenia agenta) lub Raporty dotyczące aplikacji — Raporty dotyczące wszystkich zainstalowanych aplikacji (nie tylko firmy ESET). Więcej informacji na temat sposobu wymuszania polityki na podstawie lokalizacji zawiera niniejszy przykład.

Kliknij opcję Polityki i rozwiń pozycję Wbudowane polityki > ESET Management Agent, a następnie dokonaj edycji istniejącej polityki lub utwórz nową.

icon_section Połączenie

Serwery, z którymi ma zostać nawiązane połączenie — aby dodać szczegóły połączenia serwera ESMC (nazwę hosta / adres IP i numer portu), kliknij pozycję Edytuj listę serwerów. Można zdefiniować wiele serwerów ESMC. Może to być użyteczne na przykład po po zmianie adresu IP serwera ESMC lub w przypadku przeprowadzania migracji.

Limit danych — określ maksymalną liczbę bajtów przesyłanych danych.

Interwał połączenia — wybierz regularny interwał i określ wartość czasu interwału połączenia (możesz również skorzystać z wyrażenia CRON).

Certyfikat — można zarządzać certyfikatami równorzędnymi agenta ESET Management. Kliknij opcję Zmień certyfikat i wybierz certyfikat agenta ESET Management, którego należy użyć w agencie ESET Management. Więcej informacji zawiera sekcja Certyfikaty równorzędne.

icon_section Aktualizacje

Interwał aktualizacji — interwał wyznaczający częstotliwość odbierania aktualizacji. Wybierz regularny interwał i skonfiguruj ustawienia (możesz również skorzystać z wyrażenia CRON).

Serwer aktualizacji — serwer aktualizacji, z którego agent ESET Management pobiera aktualizacje modułów.

Typ aktualizacji — tutaj można wybrać typ aktualizacji, które mają być pobierane. Wybierz aktualizację Regularną, W wersji wstępnej oraz Opóźniona aktualizacja. Wybranie opcji aktualizacji w wersji wstępnej nie jest zalecane w przypadku systemów produkcyjnych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem.

icon_section Ustawienia zaawansowane

Serwer proxy HTTP — Przy użyciu serwera proxy można zapewnić ruch internetowy klientom w sieci i replikację agentów do serwera ESMC.

oTyp konfiguracji serwera proxy

Globalny serwer proxy — można użyć jednego serwera proxy do replikacji agentów i do buforowania usług ESET (np. aktualizacji).

Różne serwery proxy na usługę — można użyć jednego serwera proxy do replikacji agentów i innego do buforowania usług ESET (np. aktualizacji).

oGlobalny serwer proxy — opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu jej w opcji Typ konfiguracji serwera proxy. Kliknij Edytuj i skonfiguruj ustawienia serwera proxy.

Dwie opcje poniżej są dostępne tylko po wybraniu opcji Różne serwery proxy na usługę. Możesz też stosować tylko jedno z ustawień serwera proxy, np. skonfigurować tylko Usługi ESET i pozostawić wyłączoną opcję Replikacja. Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję awaryjną.

oReplikacja (na serwerze ESMC) — należy skonfigurować ustawienia połączenia serwera proxy łączącego agenta z serwerem.

oUsługi ESET — skonfiguruj ustawienia połączenia serwera proxy, który będzie buforował usługi ESET.

Sygnał wznowienia — umożliwia serwerowi ESMC natychmiastową replikację agenta ESET Management na komputerze klienckim poprzez EPNS. Jest to przydatne, jeśli użytkownik nie chce czekać na regularny interwał, gdy agent ESET Management nawiązuje połączenie z serwerem ESMC. Na przykład, gdy chce, aby zadanie zostało wykonane na klientach natychmiast, lub jeśli chce, aby polityka została natychmiast wprowadzona.

Zgodność — aby zezwalać na zarządzania produktami firmy ESET w wersji 5 lub starszej przy użyciu agenta ESET Management, należy skonfigurować odpowiedni port nasłuchu. Ponadto produkty firmy ESET należy skonfigurować tak, aby wysyłały raporty do tego portu, a adres serwera ESET Security Management Center należy skonfigurować jako localhost.

System operacyjny — do przekazywania określonych informacji lub problemów na komputer kliencki należy użyć przełączników.

Repozytorium — lokalizacja repozytorium, w którym przechowywane są pliki instalacyjne.

note

Uwaga

Domyślne repozytorium to AUTOSELECT.

 

Program ulepszania produktu — umożliwia włączanie i wyłączanie wysyłania raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET.

Zapisywanie w dzienniku — istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu). Najnowszy plik dziennika agenta ESET Management można znaleźć na komputerze klienckim tutaj: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs lub C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Ustawieniaochrona ustawień hasłem to funkcja zabezpieczająca agenta ESET Management (tylko w systemie Windows). Ustaw hasło, aby włączyć ochronę agenta ESET Management. Po zastosowaniu polityki nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła.

important

WAŻNE

Zapomnienie hasła uniemożliwi odinstalowanie agenta ESET Management z komputera docelowego.

Przypisywanie

Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.