Wprowadzenie do programu ESET Security Management Center

Witamy w oprogramowaniu ESET Security Management Center (ESMC) w wersji 7.2. ESET Security Management Center to program umożliwiający zarządzanie produktami firmy ESET na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Przy użyciu konsoli internetowej ESET Security Management Center (konsoli internetowej ESMC) można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na problemy i wykrycia pojawiające się na komputerach zdalnych. Zobacz także tematy Przegląd architektury i elementów infrastruktury programu ESMC, Informacje wstępne dotyczące konsoli internetowej ESMC i Obsługiwane środowiska przydzielania komputerów.

Program ESMC składa się z następujących komponentów:

Serwer ESMC — serwer ESMC można instalować na serwerach z systemem Windows oraz Linux. Jest on również dostępny jako urządzenie wirtualne. Obsługuje komunikację z agentami i gromadzi dane aplikacji oraz przechowuje je w bazie danych.

Konsola internetowa ESMC — konsola internetowa ESMC zastąpiła konsolę ERA znaną z wcześniejszych wersji (wersja 5) i jest podstawowym interfejsem, przy użyciu którego można zarządzać komputerami klienckimi w danym środowisku. Umożliwia wyświetlanie podsumowania stanu klientów w danej sieci oraz zdalne wdrażanie rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Po zainstalowaniu serwera ESET Security Management Center (serwera ESMC) dostęp do konsoli internetowej można uzyskać przy użyciu przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić serwer sieciowy przez Internet, może używać programu ESMC z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Agent ESET Management — agent ESET Management usprawnia komunikację pomiędzy serwerem ESMC a komputerami klienckimi. Agent musi być zainstalowany na komputerze klienckim, aby nawiązać komunikację pomiędzy tym komputerem a serwerem ESMC. Ponieważ agent ESET Management znajduje się na komputerze klienckim i umożliwia przechowywanie wielu scenariuszy zabezpieczeń, korzystanie z agenta znacznie zwiększa szybkość reagowania na nowe wykrycia. Przy użyciu konsoli internetowej ESMC można wdrożyć agenta ESET Management na komputerach niezarządzanych identyfikowanych przez usługę Active Directory lub przy użyciu narzędzia ESET RD Sensor. W razie konieczności można ręcznie zainstalować agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Narzędzie Rogue Detection Sensor — narzędzie ESMC Rogue Detection (RD) Sensor służy do wykrywania niezarządzanych komputerów w danej sieci i umożliwia wysyłanie ich danych do serwera ESMC. Dzięki temu można z łatwością dodawać nowe komputery klienckie do sieci objętej zabezpieczeniami. Wykryte komputery są zapamiętywane w narzędziu RD Sensor i te same informacje nie są wysyłane ponownie.

Serwer proxy Apache HTTP — usługa, z której można korzystać w połączeniu z programem ESET Security Management Center w celu:

oDystrybuowania aktualizacji wśród komputerów klienckich oraz przesyłania pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.

oPrzekazywania komunikacji z agentów ESET Management do serwera ESMC.

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi — komponent umożliwiający zarządzanie urządzeniami mobilnymi (z systemem Android i iOS) przy użyciu programu ESET Security Management Center oraz administrowanie programem ESET Endpoint Security dla systemu Android.

Urządzenie wirtualne ESMC — urządzenie wirtualne ESMC jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą uruchamiać ESET Security Management Center (ESMC) w środowisku zwirtualizowanym.

Host agenta wirtualnego ESET Security Management Center — komponent programu ESET Security Management Center, który umożliwia wirtualizację wystąpień agenta w celu zarządzania maszynami wirtualnymi bez zainstalowanych agentów. Rozwiązanie umożliwia automatyzację, wykorzystanie grup dynamicznych i zarządzanie zadaniami na poziomie odpowiadającym agentowi ESET Management w odniesieniu do komputerów fizycznych. Agent wirtualny gromadzi informacje pozyskiwane z maszyn wirtualnych klienta i wysyła je do serwera ESMC.

Mirror Tool — narzędzie Mirror Tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji bazy danych wirusów offline. Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, przy użyciu narzędzia Mirror Tool można pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.

Migration Assistant — Migration Assistant ma za zadanie pomóc w migracji z ERA 5 do ESMC 7. Migration Assistant to autonomiczna aplikacja w postaci kreatora, która umożliwia prostą migrację danych z oprogramowania ERA w wersji 5.x do pośredniej bazy danych, a następnie zaimportowanie ich do rozwiązania ESMC 7.

ESET Remote Deployment Tool — to narzędzie umożliwia wdrażanie pakietów kompleksowych utworzonych w konsoli internetowej ESMC. Stanowi ono wygodny sposób dystrybucji agenta ESET Management z produktem firmy ESET na komputerach w sieci.

ESET Business Account — nowy portal licencyjny produktów biznesowych ESET pozwala na zarządzanie licencjami. Instrukcje na temat aktywowania produktu zawiera sekcja ESET Business Account w niniejszym dokumencie. Informacje na temat używania rozwiązania ESET Business Account zawiera Podręcznik użytkownika ESET Business Account. Jeśli już istnieje nazwa użytkownika i hasło wydane przez firmę ESET, które ma zostać przekonwertowane na klucz licencyjny, należy zapoznać się z sekcją Konwertowanie poświadczeń licencyjnych starszej wersji.

ESET Enterprise Inspector — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk.