Premenovanie počítačov

Pomocou úlohy Premenovať počítače môžete v rámci ESMC premenovať klientske počítače a nastaviť ich názvy do FQDN formátu. Môžete použiť prednastavenú úlohu pre server, ktorá je štandardnou súčasťou ESMC inštalácie. Ak je názov klientskeho zariadenia iný ako ten, ktorý je uvedený v podrobnostiach o danom zariadení, spustením tejto úlohy je možné obnoviť správny názov zariadenia.

Táto úloha automaticky každú hodinu premenuje synchronizované počítače nachádzajúce sa v skupine Stratené a nájdené. Pre vytvorenie novej úlohy kliknite na Úlohy pre server > Premenovať počítače > Nová.

Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

Nastavenia

Názov skupiny – vyberte existujúcu statickú alebo dynamickú skupinu, prípadne vytvorte novú statickú alebo dynamickú skupinu, v ktorej sa majú premenovať počítače.

Premenovať na základe:

Názov počítača – každý počítač je na lokálnej sieti identifikovaný na základe jedinečného názvu počítača.

Úplný názov domény počítača (FQDN) – začína sa názvom hostiteľa a pokračuje názvami domén až po doménu na najvyššej úrovni v stromovej hierarchii DNS.

Toto nastavenie prináša riešenie konfliktu názvov počítačov, ktoré sa už nachádzajú v ESMC (názvy počítačov musia byť jedinečné), a počítačov pridaných pomocou synchronizácie. Kontrola je potrebná iba pre názvy počítačov, ktoré sa nachádzajú mimo synchronizovaný podstrom.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.