Nasadenie agentov

Vzdialené nasadenie ESET Management Agenta môžete vykonať zo sekcie Viac. Pre vytvorenie novej úlohy kliknite na Úlohy pre server > Nasadenie agentov > Nová.

details_hoverPoznámka:

Úloha Nasadenie agentov spúšťa inštaláciu ESET Management Agenta na cieľových počítačoch po jednom (sekvenčne). To znamená, že ak spustíte túto úlohu na väčšom množstve klientskych počítačov, jej dokončenie môže trvať dlho. Odporúčame preto použiť nástroj vzdialeného nasadenia ESET Remote Deployment Tool. Tento nástroj spúšťa inštaláciu ESET Management Agenta na všetkých cieľových počítačoch súčasne (paralelne) a zároveň šetrí prenos dát v sieti tým, že používa lokálne uložené súbory inštalátora a nepristupuje k online repozitáru.

Ak sa rozhodnete použiť úlohu Nasadenie agentov, zmeňte interval pripájania agenta pre lepší priebeh vykonania úlohy.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Úloha Nasadenie agentov používa SSH, ktoré nie je podporované v prostredí Windows Server 2003. Spustenie tejto úlohy na systéme Windows Server 2003 bude mať za následok zlyhanie inštalácie ESET Management Agenta.

Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

Nastavenia nasadenia agenta

Automatické zvolenie vhodného agenta – ak používate vo svojej sieti rôzne operačné systémy (Windows, Linux, macOS), vyberte túto možnosť a program automaticky nájde vhodný typ agenta pri nasadzovaní.

Ciele – pomocou tejto možnosti vyberte klienty, na ktorých bude daná úloha vykonaná.

details_hoverPoznámka:

Ak boli počítače pridané do ESMC pomocou úlohy Synchronizácia statickej skupiny, uistite sa, že sú názvy týchto počítačov zadané ako úplné názvy domén. Tieto názvy sú počas nasadenia použité ako klientske adresy a ak nie sú správne, nasadenie nebude úspešné. Počas synchronizácie použite atribút dNSHostName ako Atribút názvu hostiteľa počítača na účely nasadenia agenta.

Názov hostiteľa servera (voliteľný) – môžete zadať názov hostiteľa servera, ak je tento názov odlišný na strane klienta a na strane servera.

 

Prihlasovacie údaje cieľových počítačov

Používateľské meno/heslo – prihlasovacie meno a heslo používateľa s dostatočnými právami na vykonanie vzdialenej inštalácie agenta.

 

Nastavenia certifikátu

Peer certifikát:

ESMC certifikát – bezpečnostný certifikát a certifikačná autorita pre inštaláciu agenta. Môžete vybrať prednastavený certifikát a certifikačnú autoritu alebo použiť vlastné certifikáty.

Vlastný certifikát – ak použijete na overenie vlastný certifikát, prejdite do sekcie certifikát a vyberte daný certifikát pri inštalácii agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – heslo pre certifikát; buď heslo zadané pri inštalácii ESMC Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu), alebo heslo vášho vlastného certifikátu.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritické chyby počas inicializácie agenta.

details_hoverPoznámka:

ESMC Server dokáže automaticky vybrať vhodný inštalačný balík agenta pre konkrétny operačný systém. Ak chcete inštalačný balík vybrať manuálne, zrušte výber možnosti Automatické zvolenie vhodného agenta a vyberte požadovaný inštalačný balík z ESMC repozitára.

Pri inštalácii agenta na počítačoch Linux alebo Mac sa uistite, že na daných cieľových počítačoch je SSH daemon povolený a spustený na porte 22 a že toto spojenie nie je blokované firewallom. Pre pridanie výnimky v rámci Linux firewallu použite nasledujúci príkaz (nahraďte IP adresu IP adresou svojho ESMC Servera):
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Pre inštaláciu na Linux vyberte používateľa s povolením používať príkaz sudo alebo root používateľa. Ak sa použije root, služba ssh vám musí povoliť prihlásiť sa ako root.

Ak chcete opätovne nasadiť agenta, nikdy neodstraňujte aktuálneho agenta. Miesto toho spustite úlohu nasadenia nad aktuálnym agentom.  Je možné, že ak odstránite agenta, budú po vykonaní nového nasadenia spúšťané staré úlohy.

Ostatné nastavenia

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.