Správy

Správy vám umožňujú pohodlný prístup k dátam z databázy a ich filtrovanie. Okno správ pozostáva z 2 kariet:

Kategórie a šablóny – toto je predvolená karta pre sekciu Správy. Obsahuje prehľad kategórií správ a šablón. Môžete tu vytvoriť nové správy a kategórie alebo vykonať iné akcie týkajúce sa správ.

Naplánované správy – táto karta poskytuje prehľad naplánovaných správ. Okrem toho tu môžete naplánovať novú správu.

Správy sú generované zo šablón, ktoré sú kategorizované podľa typu správy. Správa môže byť vygenerovaná okamžite alebo môže byť naplánovaná na neskoršie vygenerovanie. Ak chcete vygenerovať a zobraziť správu okamžite, kliknite na Generovať teraz vedľa požadovanej šablóny správy. Môžete použiť vopred vytvorené šablóny správ zo zoznamu Kategórie a šablóny alebo môžete vytvoriť novú šablónu s vlastnými nastaveniami. Pre spustenie sprievodcu šablónami správ a špecifikovanie vlastných nastavení pre novú správu kliknite na možnosť Nová šablóna správy. Môžete tiež vytvoriť novú kategóriu správ (Nová kategória) alebo importovať šablóny správ exportované v minulosti (Importovať šablóny správ).

Vyhľadávanie správ

V hornej časti okna sa nachádza panel vyhľadávania. Môžete vyhľadávať názvy kategórií a šablón, nie však popisy. Kliknutím na šípky vedľa panelu vyhľadávania môžete komprimovať alebo rozbaliť všetky kategórie správ.

search_bar

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Používanie šablón správ

Vyberte šablónu správy a kliknite na šípku umiestnenú na dlaždici. Sú dostupné tieto možnosti:

play_defaultGenerovať teraz

Následne bude vytvorená správa a vy si môžete prezrieť výstupné dáta.

download_default Stiahnuť

Vyberte šablónu správy, kliknite na Stiahnuť a zvoľte želaný formát súboru – .pdf, .ps alebo .csv (formát .csv je vhodný len pre dáta tabuľky). Vygeneruje sa správa a následne bude stiahnutá.

schedule_default Naplánovať

Naplánovať správu – otvorí sa okno, v ktorom môžete upravovať spúšťač plánovanej správy, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie správy. Všetky naplánované správy sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované správy.

edit_default Upraviť

Úprava už existujúcej šablóny správy. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny správy.

duplicate_default Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvoriť novú správu na základe označenej správy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie vybranej šablóny správy.

icon_export Exportovať

Šablóna správy bude exportovaná v podobe súboru .dat.

Používanie kategórií šablón

Zvoľte kategóriu správ a kliknite na ikonu gear_icon v dolnom pravom rohu kategórie. Sú dostupné tieto možnosti:

add_new_default Nová kategória

Zadajte Názov pre novú kategóriu šablóny správy.

add_new_default Nová šablóna správy

Vytvorenie novej, vlastnej šablóny správy.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie vybranej kategórie šablóny správy.

edit_default Upraviť

Premenovanie existujúcej kategórie šablóny správy.

icon_export Exportovať

Kategória šablóny správy a všetky obsiahnuté šablóny budú exportované v podobe súboru .dat. Neskôr môžete importovať kategóriu vrátane všetkých šablón pomocou možnosti Importovať šablóny správ. Toto je užitočné napríklad v prípade, keď chcete migrovať svoje vlastné šablóny správ na iný ESMC Server.

move_default Prístupová skupina

Umožňuje presunúť kategóriu šablóny správy do inej statickej skupiny. Ku kategórii tak bude mať prístup lokálny správca danej cieľovej skupiny. Lokálny správca má vo svojej skupine plné prístupové práva.

 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Funkcia Import/ icon_export Export je určená iba na importovanie a exportovanie šablón správ, nie na importovanie alebo exportovanie vygenerovanej správy obsahujúcej dáta.

Povolenia na prístup k správam

Správy sú statické objekty, ktoré sa nachádzajú v štruktúre objektov v ESMC databáze. Každá nová šablóna správy bude uložená do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril. Na prístup k správe sú potrebné povolenia. Taktiež sú potrebné povolenia na prístup k objektom, ktorých sa správa týka. Napríklad, ak generujete správu Prehľad stavov počítačov, budú sa v nej nachádzať len dáta z počítačov, kde máte povolenia na Čítanie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny správ a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať správy na základe šablón správ. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón správ.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny správ a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.