Akcie so skupinami

Kliknite na Viac > Skupiny a vyberte skupinu, ktorú chcete spravovať. Kliknite na tlačidlo Skupina alebo na ikonu gear_icon vedľa názvu skupiny. Zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

Akcia so skupinou

Popis akcie so skupinou

Vzťahuje sa na

Statické skupiny

Dynamické skupiny

details_defaultZobraziť podrobnosti

Poskytuje prehľad vybranej skupiny.

add_new_default Nová statická skupina

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej statickej skupiny.

x

add_new_default Nova dynamická skupina

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

edit_default Upraviť

Úprava vybranej skupiny. Zobrazia sa rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

move_default Presunúť

Premiestnenie vybranej skupiny do inej skupiny alebo podskupiny.

delete_default Vymazať

Odstránenie vybranej skupiny.

import_default Import

Umožňuje importovať zoznam (zvyčajne textový súbor) počítačov ako členov vybraných skupín a podskupín. Ak je už počítač členom danej skupiny, vyberte akciu, ktorá bude vykonaná v prípade konfliktu (duplikáty).

icon_export Exportovať

Pomocou tejto možnosti môžete exportovať členy vybranej skupiny (a podskupiny) ako zoznam (.txt súbor). Tento zoznam môžete neskôr importovať alebo ho použiť na kontrolu.

x

add_new_default Pridať nové

Umožňuje pridať nové zariadenie.

x

scan_default Kontrolovať

Spustenie úlohy Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil hrozbu.

update_default Aktualizovať moduly

Spustenie úlohy Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

mobile_default Mobil

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Anti-Theft akcie.

Znovu registrovať – vytvorenie novej úlohy pre klienta.

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

Zamknúťzariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

Siréna – vzdialené spustenie hlučnej sirény aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

play_default Spustiť úlohu

Táto funkcia vám umožňuje vybrať úlohy pre klienta, ktoré majú byť spustené na zariadeniach v tejto skupine.

add_new_default Nová úloha.

Vytvorenie novej úlohy pre klienta. Vyberte úlohu a nastavte pre danú úlohu obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení.
Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.

clock_default Naposledy použité úlohy

Zoznam naposledy použitých klientskych úloh pre všetky skupiny a počítače.

manage_default Správa politík

Umožňuje priradiť politiku k vybranej skupine.

add_new_default Nové oznámenie

Vytvorenie nového oznámenia.

x

icon_apply_sooner_defaultAplikovať skôr

icon_apply_later_defaultAplikovať neskôr

Zmena úrovne priority dynamickej skupiny.

x