Spúšťače a obmedzovanie

Spúšťače sú senzory, ktoré reagujú na určité udalosti vopred definovaným spôsobom. Slúžia na spúšťanie úloh pre server, ku ktorým sú priradené. Môžu byť aktivované pomocou Plánovača (naplánovanej úlohy) alebo systémovou udalosťou.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Jednotlivé spúšťače nie je možné opätovne priradiť k ďalším úlohám. Každá úloha pre server musí používať samostatný spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server.

Spúšťač nespúšťa novopriradené úlohy okamžite, miesto toho sú úlohy spustené vtedy, keď spúšťač dostane impulz. Citlivosť spúšťača pre rôzne udalosti je možné redukovať pomocou obmedzovania.

Typy spúšťačov úloh pre server:

Naplánované

Naplánovať raz tento spúšťač spustí úlohu raz v presne naplánovaný čas. Môžete tiež zadať maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť.

Denne tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch. Môžete zadať začiatok a koniec časového intervalu, počas ktorého sa bude úloha spúšťať. Môžete napríklad zvoliť, aby sa úloha spúšťala vždy cez víkendové dni po dobu desiatich za sebou idúcich týždňov.  

Týždenne tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch týždňa. Môžete napríklad zvoliť, aby sa úloha spúšťala každý pondelok a piatok v období od 1. júla do 31. augusta.

Mesačne tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch a zvolenom týždni mesiaca počas vami stanoveného obdobia. Hodnota zadaná do poľa Opakovať určuje pracovný deň v mesiaci (napríklad druhý pondelok), počas ktorého bude úloha spustená.

Ročne tento spúšťač spustí úlohu každý rok (alebo každých niekoľko rokov, ak použijete toto nastavenie) v deň a čas, ktorý zadáte do poľa Štart.  

 

details_hoverPoznámka:

Náhodný interval oneskorenia je možné nastaviť pre všetky naplánované typy spúšťačov. Toto nastavenie určuje maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť. Použitie náhodných oneskorení vykonania plánovaných úloh pomáha predchádzať vyťaženiu servera.

light-bulbPríklad:

Ak používateľ John pre Úlohu pre server nastavil spúšťač na hodnotu Týždenne, zvolil deň opakovania na pondelok, do poľa Štart zadal 2017 feb 10 8:00:00, Náhodný interval oneskorenia nastavil na 1 hodinu a do poľa Ukončiť do zadal 2017 apr 6 00:00:00, úloha bude spúšťaná s náhodným maximálne hodinovým oneskorením medzi 8:00 a 9:00 každý pondelok až do stanoveného dátumu a času ukončenia.

Dynamická skupina

Členy dynamickej skupiny sa zmenili – tento spúšťač sa aktivuje vtedy, keď sa zmení obsah dynamickej skupiny. Napríklad, ak klient vstúpi alebo odíde z konkrétnej dynamickej skupiny.

Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila podľa hraničnej hodnoty – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak je počet klientov nachádzajúcich sa v dynamickej skupine väčší alebo menší ako zadaná hraničná hodnota. Napríklad, ak sa v konkrétnej skupine nachádza viac ako 100 počítačov.

Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila počas časového obdobia – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak sa počet klientov nachádzajúcich sa v dynamickej skupine zmení počas zadaného časového obdobia. Napríklad, ak sa počet počítačov v konkrétnej skupine zvýši v priebehu hodiny o 10 %.

Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila podľa porovnanej skupiny – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak sa počet klientov nachádzajúcich sa v pozorovanej dynamickej skupine zmení podľa porovnávanej skupiny (statickej alebo dynamickej). Napríklad, ak je viac ako 10 % všetkých počítačov infikovaných (porovnávajú sa skupiny Všetko a Infikované).

Iné

Spustenie servera – tento spúšťač sa aktivuje vtedy, keď sa spustí server. Tento spúšťač sa používa napr. pri úlohe Synchronizácia statickej skupiny.

Spúšťač protokolu udalosti – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, že v protokole je zaznamenaná určitá udalosť. Napríklad, ak bola v protokole Kontroly počítača zaznamenaná hrozba. Pre tento typ spúšťača sa v sekcii Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie nachádza niekoľko špeciálnych nastavení.

CRON výraz – tento spúšťač sa aktivuje v deň a čas stanovený CRON výrazom.

 

Naplánovaný spúšťač spúšťa úlohu v čase a dátume zadefinovanom v nastaveniach spúšťača. Úloha môže byť naplánovaná tak, aby bola spustená raz, opakovane alebo na základe CRON výrazu.