Użytkownicy komputerów

W tej sekcji można zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników w ramach zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemem iOS. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi odbywa się przy użyciu polityk przypisywanych do urządzeń z systemem iOS. Zalecamy jednak najpierw zsynchronizowanie użytkowników z usługą Active Directory. Później można modyfikować użytkowników oraz dodawać atrybuty niestandardowe.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Użytkownicy komputerów różnią się od użytkowników konsoli internetowej programu ESMC. Sekcja Użytkownicy komputerów pozwala parować użytkownika z urządzeniem, aby synchronizować niektóre ustawienia dotyczące użytkownika. Aby można było zarządzać użytkownikami konsoli internetowej ESMC i zestawami uprawnień, należy wybrać kolejno opcje Więcej > Użytkownicy.

Użytkownicy oznaczeni kolorem pomarańczowym nie mają przypisanego urządzenia. Kliknij użytkownika, wybierz opcję edit_defaultEdytuj i kliknij pozycję Przypisane komputery, aby wyświetlić szczegółowe dane tego użytkownika. Kliknij opcję Dodaj komputery, aby przypisać do tego użytkownika komputery lub urządzenia.

admin_user_management_unassign

Możesz również dodawać oraz usuwać przypisanych użytkowników w obszarze Szczegóły komputera. W obszarze Komputery lub Grupy zaznacz komputer lub urządzenie mobilne i kliknij pozycję details_defaultPokaż szczegóły. Użytkownika można przypisać do więcej niż jednego komputera lub urządzenia mobilnego. Można również skorzystać z funkcji mn_icn_user_normal Przypisz użytkownika..., aby przypisać użytkownika bezpośrednio do wybranych urządzeń. Jeśli do użytkownika jest przypisane urządzenie, możesz kliknąć nazwę urządzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

Możesz przeciągać i upuszczać użytkowników oraz grupy użytkowników. W tym celu wybierz użytkownika (lub grupę użytkowników), przytrzymaj przycisk myszy i przenieś wybrany element do innej grupy.

 

Czynności dotyczące zarządzania użytkownikami

details_default Pokaż szczegóły

W menu szczegółów użytkownika wyświetlane są takie informacje, jak adres e-mail, biuro lub lokalizacja, atrybuty niestandardowe oraz przypisane komputery. Do użytkownika można przypisać więcej niż jeden komputer lub urządzenie mobilne. Można zmienić nazwę użytkownika, jego opis lub grupę nadrzędną. Wyświetlane tutaj atrybuty niestandardowe to atrybuty, którymi można się posłużyć podczas tworzenia polityk.

Aby wykonać działania, wybierz użytkownika w celu otwarcia menu rozwijanego. Szczegółowe informacje na temat czynności można znaleźć w legendzie ikon.

Dodawanie filtra i ustawień wstępnych filtra

Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wprowadź wyszukiwane ciągi do pól filtra. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim.

Filtry można zapisywać do profilu użytkownika, aby można ich było użyć ponownie w przyszłości. W obszarze Ustawienia wstępne dostępne są następujące opcje:

Zestawy filtrów — zapisane filtry. Kliknij jeden z nich, aby go zastosować. Zastosowany filtr jest wyróżniony znacznikiem apply_default. Wybierz Uwzględnij widoczne kolumny, sortowanie i stronicowanie, aby zapisać te parametry do ustawień wstępnych.

add_new_defaultZapisz zestaw filtrów — zapisz bieżącą konfigurację filtrów jako nowe ustawienia wstępne. Po zapisaniu ustawień wstępnych nie można już edytować konfiguracji filtrów w tych ustawieniach.

edit_defaultZarządzaj zestawami filtrów — usuń lub zmień nazwę istniejących ustawień wstępnych. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany do ustawień wstępnych.

Wyczyść wartości filtrów — kliknij, aby usunąć tylko bieżące wartości z wybranych filtrów. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

Usuń filtry — kliknij, aby usunąć wybrane filtry. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

Usuń nieużywane filtry — usuń pola filtrów bez wartości.