Certyfikaty równorzędne

Jeśli w systemie istnieje urząd certyfikacji, należy utworzyć certyfikat równorzędny dla indywidualnych komponentów oprogramowania ESET Security Management Center. Każdy komponent (agent ESET Management i serwer ESMC) wymaga określonego certyfikatu.

add_new_default Nowy

Ta opcja umożliwia utworzenie nowego certyfikatu. Certyfikaty są używane przez agenta ESET Management oraz serwer ESMC.

add_new_default Certyfikat APN/DEP

Ta opcja umożliwia utworzenie nowego certyfikatu APN/DEP. Certyfikat ten jest używany przez narzędzie MDM. Czynność ta wymaga ważnej licencji.

icon_cert_usage Używanie certyfikatu

Można również sprawdzić, które klienty używają tego certyfikatu ESMC.

edit_default Edytuj

Ta opcja umożliwia edytowanie istniejącego certyfikatu znajdującego się na liście. Dostępne są takie same opcje, jak podczas tworzenia nowego certyfikatu.

icon_export Eksportuj

Ta opcja umożliwia wyeksportowanie certyfikatu w postaci pliku. Plik ten jest niezbędny w przypadku instalacji agenta ESET Management lokalnie na komputerze lub podczas instalacji narzędzia MDM.

icon_export Wyeksportuj jako Base64

Ta opcja umożliwia wyeksportowanie certyfikatu w postaci pliku .txt.

icon_undo_default Odwołaj

Aby zaprzestać używania certyfikatu, należy wybrać opcję Odwołaj. Ta opcja powoduje trwałe unieważnienie certyfikatu i dodanie go do czarnej listy. Informacja ta jest wysyłana do agentów ESET Management podczas następnego połączenia. Odwołane certyfikaty nie są akceptowane w oprogramowaniu ESET Security Management Center.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Pamiętaj, aby przed odwołaniem certyfikatu upewnić się, że nie korzysta z niego żaden z pozostałych agentów ESET Management (lub innych komponentów). Po odwołaniu certyfikatu komponenty nie będą obsługiwać nawiązywania połączenia z serwerem ESMC. Aby przywrócić ich funkcjonalność, zainstaluj ponownie komponenty przy użyciu ważnego certyfikatu.

move_default Grupa dostępu

Certyfikat lub urząd certyfikacji można przenieść do innej grupy. Element taki zostanie udostępniony użytkownikom o wystarczających uprawnieniach w odniesieniu do takiej grupy. Aby łatwo znaleźć grupę domową certyfikatu, należy wybrać certyfikat i kliknąć pozycję move_default Grupa dostępu w menu rozwijanym. Grupa domowa certyfikatu jest wyświetlana w pierwszym wierszu menu wyskakującego (np. /Wszystkie/Kraków.  Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania certyfikatów, należy zapoznać się z przykładowym scenariuszem.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zostaną wyświetlone wyłącznie certyfikaty znajdujące się w grupie domowej użytkownika (jeśli użytkownik ma uprawnienie Odczyt w odniesieniu do certyfikatów). Certyfikaty utworzone podczas instalacji programu ESMC znajdują się w grupie Wszystkie i dostęp do nich mają wyłącznie administratorzy.

Pokaż odwołane — wyświetla wszystkie odwołane certyfikaty.

Certyfikat agenta na potrzeby wspomaganej instalacji serwerowej — ten certyfikat jest generowany podczas instalacji serwera, jeśli wybrano opcję Generuj certyfikaty.

Filtr grupy dostępu

Przycisk filtra grupy dostępu pozwala użytkownikom na wybieranie grupy statycznej i filtrowanie wyświetlanych obiektów według grupy, w której się znajdują.

access_group

Dodawanie filtra i ustawień wstępnych filtra

Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wprowadź wyszukiwane ciągi do pól filtra. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim.

Filtry można zapisywać do profilu użytkownika, aby można ich było użyć ponownie w przyszłości. W obszarze Ustawienia wstępne dostępne są następujące opcje:

Zestawy filtrów — zapisane filtry. Kliknij jeden z nich, aby go zastosować. Zastosowany filtr jest wyróżniony znacznikiem apply_default. Wybierz Uwzględnij widoczne kolumny, sortowanie i stronicowanie, aby zapisać te parametry do ustawień wstępnych.

add_new_defaultZapisz zestaw filtrów — zapisz bieżącą konfigurację filtrów jako nowe ustawienia wstępne. Po zapisaniu ustawień wstępnych nie można już edytować konfiguracji filtrów w tych ustawieniach.

edit_defaultZarządzaj zestawami filtrów — usuń lub zmień nazwę istniejących ustawień wstępnych. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany do ustawień wstępnych.

Wyczyść wartości filtrów — kliknij, aby usunąć tylko bieżące wartości z wybranych filtrów. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

Usuń filtry — kliknij, aby usunąć wybrane filtry. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

Usuń nieużywane filtry — usuń pola filtrów bez wartości.