ESET SysInspector כחלק ממוצרי ESET

כדי לפתוח את הסעיף ESET SysInspector בפתרונות ESET Security כמו ESET Internet Security או ESET Endpoint Security, לחץ על כלים > ESET SysInspector. הוא מכיל מידע בסיסי על התמונות שנוצרו, כגון שעת היצירה, הערה קצרה, שם המשתמש שיצר את התמונה ומצב התמונה.

מערכת הניהול בחלון ESET SysInspector זהה לזו של יומני סריקת המחשב או המשימות המתוזמנות. כל הפעולות עם תמונות של המערכת - יצירה, הצגה, השוואה, הסרה וייצוא - נגישות בלחיצה או שתיים.