Konzola na správu virtuálneho zariadenia ERA

Po úspešnom nasadení ERA VA otvorte terminálové okno virtuálneho počítača. Uvidíte obrazovku so základnými informáciami vášho ERA VA, ako aj jeho stav. Toto je hlavná obrazovka ERA VA. Odtiaľto sa môžete prihlásiť do konzoly na správu virtuálneho zariadenia ERA (tiež známa ako režim správy) stlačením tlačidla Enter. Pre vstup do režimu správy zadajte vaše heslo špecifikované počas konfigurácie ERA VA a stlačte Enter dvakrát. V prípade, že ste ešte ERA VA nekonfigurovali, môžete pre vstup do režimu správy použiť prednastavené heslo eraadmin.

Keď ste už prihlásený do konzoly na správu virtuálneho zariadenia ERA, v rámci konfigurácie/správy sú dostupné tieto položky:

Set Static IP address (Nastavenie statickej IP adresy)

Enable/Disable Webmin interface (Povolenie/zakázanie rozhrania Webmin)

Backup database (Zálohovanie databázy)

Restore database (Obnovenie databázy)

Reset after snapshot revert (Vykonanie obnovy po vrátení zmien k snímke)

Pull database from other server (Načítanie obsahu databázy z iného servera)

Change VM password (Zmena hesla pre virtuálny počítač)

Change database password (Zmena hesla pre databázu)

Rejoin domain (Opätovné pripojenie k doméne)

Configure domain (Nastavenie domény)

Factory reset (Obnovenie pôvodných nastavení)

validation-status-icon-warning Dôležité:

Dostupnosť položiek uvedených vyššie sa môže líšiť v závislosti od fázy implementácie ERA VA a konfigurovaného typu zariadenia.

Restart system – v prípade, že chcete reštartovať vaše ERA VA.

Shut down system – v prípade, že chcete vypnúť vaše ERA VA.

Lock screen – mali by ste uzamknúť obrazovku, aby ste zabránili ostatným ľudom používať vaše ERA VA a pristupovať k jeho súborom. Uzamknúť obrazovku môžete aj pomocou tlačidla Esc, čo je ešte rýchlejšie. Režim správy sa ukončí a vy uvidíte hlavnú obrazovku ERA VA.

Exit to terminal – túto funkciu použite v prípade, že sa chcete dostať do terminálu operačného systému. Táto funkcia zatvorí konzolu na správu virtuálneho zariadenia ERA a vstúpi do terminálu. Pre návrat z terminálu späť do hlavnej obrazovky ERA VA napíšte exit a stlačte kláves Enter (môžete tiež použiť príkaz „logout“).