Pobieranie bazy danych z innego serwera

Ta funkcja służy do pobierania bazy danych ERA z istniejącego urządzenia wirtualnego ERA uruchomionego w infrastrukturze. Jest to przydatne w przypadku uaktualniania urządzenia wirtualnego ERA do najnowszej wersji lub w przypadku jego migracji. Aby pobrać bazę danych, wykonaj poniższe działania:

Wdróż nowe urządzenie wirtualne ERA, ale jeszcze go nie konfiguruj.

Otwórz konsolę maszyny wirtualnej i na ekranie głównym naciśnij klawisz Enter, aby włączyć tryb zarządzania.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Wpisz eraadmin i naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby się zalogować.

pull_db_login

3.Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Pull database from other server i naciśnij klawisz Enter.

pull_db

4.Wprowadź hasło główne bazy danych w zdalnym urządzeniu wirtualnym ERA, z którego chcesz pobrać bazę danych (stare urządzenie wirtualne ERA). Jeżeli używasz tylko jednego hasła w starym urządzeniu wirtualnym ERA, wpisz je tutaj.

5.Wprowadź parametry połączenia ze zdalnym urządzeniem wirtualnym ERA (SSH) – wpisz nazwę użytkownika (root) oraz starą nazwę hosta urządzenia wirtualnego ERA i adres IP w następującym formacie: root@IPaddress lub root@hostname

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli w tym momencie migracja rozwiązania ERA z wersji 6.2 do wersji 6.5 zakończy się niepowodzeniem, należy użyć formatu IPaddress, a nie root@IPaddress.

6.Wpisz yes, jeśli zostanie wyświetlone pytanie o autentyczność hosta. W przeciwnym razie zignoruj ten krok.

7.Wpisz hasło maszyny wirtualnej (starego urządzenia wirtualnego ERA) i naciśnij klawisz Enter.

pull_db_interactive

Po utworzeniu kopii zapasowej pojawi się komunikat Utworzono kopię zapasową zdalnej bazy danych serwera ERA.

icon_details_hoverUWAGA

Czas trwania operacji tworzenia i przywracania kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych.

8.Wpisz jeszcze raz hasło maszyny wirtualnej (starego urządzenia wirtualnego ERA). Podczas tego procesu może wielokrotnie pojawić się monit o wpisanie hasła. Szczególnie w przypadku kopiowania dużej bazy danych.

9.Poczekaj na przywrócenie bazy danych.

10. Jeżeli przeprowadzasz uaktualnianie, po pomyślnym pobraniu bazy danych ERA zamknij stare urządzenie wirtualne ERA, aby wycofać je z użycia. Zalecamy zachowanie starego urządzenia wirtualnego ERA przez okres wystarczający do zweryfikowania prawidłowego funkcjonowania nowej instancji. Później stara instancja może zostać usunięta.

validation-status-icon-warning WAŻNE

W przypadku migracji do nowego serwera należy zapewnić dostępność starego urządzenia wirtualnego ERA, aby zastosować reguły zmian nazwy hosta/adresu IP do wszystkich komputerów klienckich. W przeciwnym razie komputery klienckie będą nadal łączyć się ze starym serwerem ERA.

Bazę danych można pobrać tylko podczas migracji do serwera ERA w tej samej lub nowszej wersji. Podczas procedury pobierania struktura bazy danych jest aktualizowana, ale proces ten nie powiedzie się w przypadku pobierania do starszej wersji serwera (np. z serwera ERA 6.4 do serwera ERA 6.3).

 

11. Skonfiguruj nowe urządzenie. Konfiguracja będzie się różnić w zależności od powodu migracji:

Uaktualnienie – skonfiguruj nowe urządzenie wirtualne ERA dokładnie tak samo jak poprzednie.

Migracja – zmień konfigurację, aby dopasować ją do nowej domeny lub właściwości sieci, np. w przypadku przenoszenia urządzenia wirtualnego ERA do innej sieci.

icon_details_hoverUWAGA

Upewnij się, że wszystkie dane zostały zachowane, wszystkie komputery klienckie łączą się z nowym serwerem, a nowe urządzenie wirtualne ERA działa tak samo jak poprzednie.