Príznaky

Proces zlučovania politík je možné ovplyvniť použitím príznakov. Príznaky určujú, ako je s nastavením v politike zaobchádzané.

Pre každé nastavenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich príznakov:

icon_no_apply_policy Neaplikovať – akékoľvek nastavenie s týmto príznakom nebude politikou aplikované. Keďže nastavenie nie je vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.

icon_apply_policy Aplikovať – nastavenie s týmto príznakom bude odoslané na klientske zariadenie. Pri zlučovaní politík však toto nastavenie môže byť prepísané neskoršou politikou. Ak je politika aplikovaná na klientsky počítač a určité nastavenie má tento príznak, dané nastavenie je zmenené bez ohľadu na to, čo bolo na klientskom počítači nakonfigurované lokálne. Keďže nastavenie nie je vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.

icon_force_policy Vynútiť – nastavenie s týmto príznakom má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v prípade, že neskoršia politika má príznak „Vynútiť“). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené neskoršími politikami pri zlučovaní.

Pre jednoduchšiu orientáciu sú všetky pravidlá spočítané. Počet pravidiel, ktoré ste určili pre danú sekciu, sa zobrazuje automaticky. Počet sa zobrazuje aj pri názvoch kategórií v stromovej štruktúre po ľavej strane. Zobrazuje súčet pravidiel vo všetkých sekciách. Týmto spôsobom je možné rýchlo skontrolovať, koľko nastavení/pravidiel je definovaných.

V rámci zjednodušenia úpravy politiky môžete:

Použiť icon_apply_policy, a tak nastaviť príznak „Aplikovať“ pre všetky nastavenia v aktuálne zobrazenej sekcii.

Použiť icon_no_apply_policy pre odstránenie príznakov pri všetkých nastaveniach v aktuálne zobrazenej sekcii.

 

light-bulbPríklad: Ako môže správca (Administrator) konkrétnemu používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík

Správca (Administrator) chce používateľovi s názvom John povoliť vytvárať a upravovať politiky v jeho domácej skupine a umožniť mu vidieť politiky vytvorené správcom. Politiky vytvorené správcom obsahujú príznaky icon_force_policy Vynútiť. Používateľ John môže vidieť všetky politiky, avšak nemôže upravovať politiky vytvorené správcom, keďže mu boli pridelené povolenia na čítanie politík (kategória povolení Politiky) s prístupom k statickej skupine Všetko. Používateľ John môže vytvárať alebo upravovať politiky v jeho domácej skupine San Diego.

Správca musí vykonať nasledujúce kroky:

Vytvorenie prostredia

1.Vytvorte novú statickú skupinu nazvanú San Diego.

2.Vytvorte novú sadu povolení nazvanú Politika – Všetko John s prístupom k statickej skupine Všetko a s povolením na čítanie politík (kategória povolení Politiky).

3.Vytvorte novú sadu povolení nazvanú Politika John s prístupom k statickej skupine San Diego, s povolením na zápis v rámci kategórií Skupiny a počítače a Politiky. Táto sada povolení umožňuje Johnovi vytvárať a upravovať politiky v jeho domácej skupine San Diego.

4.Vytvorte nového používateľa nazvaného John a v sekcii icon_section Sady povolení vyberte vytvorené sady Politika – Všetko John a Politika John.

Vytvorenie politiky

5.Vytvorte novú politiku Všetko – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu icon_section Nastavenia, vyberte ESET Endpoint pre Windows, prejdite do sekcie Personálny firewall > Základné a pre všetky nastavenia nastavte príznak icon_force_policy Vynútiť. Rozbaľte sekciu icon_section Priradiť a vyberte statickú skupinu Všetko.

6.Vytvorte novú politiku Johnova skupina – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu icon_section Nastavenia, vyberte ESET Endpoint pre Windows, prejdite do sekcie Personálny firewall > Základné a pre všetky nastavenia nastavte príznak icon_apply_policy Aplikovať. Rozbaľte sekciu icon_section Priradiť a vyberte statickú skupinu San Diego.

Výsledok

Politiky vytvorené správcom budú aplikované ako prvé z dôvodu použitia príznaku icon_force_policy Vynútiť. Nastavenia s príznakom „Vynútiť“ majú vyššiu prioritu a nemôžu byť zmenené neskoršou politikou. Následne budú aplikované politiky vytvorené používateľom John.

Kliknite na Správca > Skupiny > San Diego, kliknite na počítač a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti. V sekcii Konfigurácia > Aplikované politiky nájdete konečné poradie uplatňovania politík.

admin_policy_flags_example

Politika vytvorená správcom je prvá a politika vytvorená používateľom John je druhá.