Spúšťače

Spúšťače sú senzory, ktoré reagujú na určité udalosti vopred definovaným spôsobom. Slúžia na spúšťanie úloh pre klienta, ku ktorým sú priradené. Môžu byť aktivované pomocou Plánovača (naplánovanej úlohy) alebo systémovou udalosťou.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Jednotlivé spúšťače nie je možné opätovne priradiť k ďalším úlohám. Každá úloha pre klienta musí používať samostatný spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre klienta.

Spúšťač nespúšťa novopriradené úlohy okamžite (okrem spúšťača nastaveného na najskoršie možné spustenie), miesto toho sú úlohy spustené vtedy, keď spúšťač dostane impulz. Citlivosť spúšťača na rôzne udalosti je možné redukovať pomocou obmedzovania.

Typy spúšťačov úloh pre klienta:

Hneď ako to bude možné – tento spúšťač spustí úlohu hneď po tom, ako kliknete na tlačidlo Dokončiť. Hodnota uvedená v poli Dátum skončenia platnosti definuje dátum, po uplynutí ktorého úloha už nebude vykonaná.

Naplánované

Naplánovať raz tento spúšťač spustí úlohu raz v presne naplánovaný čas. Môžete tiež zadať maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť.

Denne tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch. Môžete zadať začiatok a koniec časového intervalu, počas ktorého sa bude úloha spúšťať. Môžete napríklad zvoliť, aby sa úloha spúšťala vždy cez víkendové dni po dobu desiatich za sebou idúcich týždňov.  

Týždenne tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch týždňa. Môžete napríklad zvoliť, aby sa úloha spúšťala každý pondelok a piatok v období od 1. júla do 31. augusta.

Mesačne tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch a zvolenom týždni mesiaca počas vami stanoveného obdobia. Hodnota zadaná do poľa Opakovať definuje pracovný deň v mesiaci (napríklad druhý pondelok), počas ktorého bude úloha spustená.

Ročne tento spúšťač spustí úlohu každý rok (alebo každých niekoľko rokov, ak použijete toto nastavenie) v deň a čas, ktorý zadáte do poľa Štart.  

 

icon_details_hoverPoznámka:

Náhodný interval oneskorenia je možné nastaviť pre všetky naplánované typy spúšťačov. Toto nastavenie určuje maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť. Použitie náhodných oneskorení vykonania plánovaných úloh pomáha predchádzať vyťaženiu servera.

light-bulbPríklad:

Ak používateľ John pre Úlohu pre klienta nastavil spúšťač na hodnotu Týždenne, zvolil deň opakovania na pondelok, do poľa Štart zadal 2017 feb 10 8:00:00, Náhodný interval oneskorenia nastavil na 1 hodinu a do poľa Ukončiť do zadal 2017 apr 6 00:00:00, úloha bude spúšťaná s náhodným maximálne hodinovým oneskorením medzi 8:00 a 9:00 každý pondelok až do stanoveného dátumu a času ukončenia.

Iné

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, že klientske zariadenie sa stane súčasťou zvolenej dynamickej skupiny.

Spúšťač protokolu udalosti – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, že v protokole je zaznamenaná určitá udalosť. Napríklad, ak bola v protokole Kontroly počítača zaznamenaná hrozba. Pre tento typ spúšťača sa v sekcii Pokročilé nastavenia - Obmedzovanie nachádza niekoľko špeciálnych nastavení.

CRON výraz – tento spúšťač sa aktivuje v deň a čas stanovený CRON výrazom.

 

icon_details_hoverPoznámka:

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny je v ponuke typov spúšťačov dostupný len v prípade, že v sekcii Cieľ je vybraná dynamická skupina. Spúšťač spustí úlohu len na zariadeniach, ktoré vstúpia do zvolenej dynamickej skupiny po vytvorení daného spúšťača. V prípade zariadení, ktoré boli súčasťou zvolenej dynamickej skupiny už pred vytvorením spúšťača, je úlohu nutné spustiť manuálne.

Naplánovaný spúšťač spúšťa úlohu v čase a dátume zadefinovanom v nastaveniach spúšťača. Úloha môže byť naplánovaná tak, aby bola spustená raz, opakovane alebo na základe CRON výrazu.