Zabránění aktivace podmínky spuštění

V konkrétních případech můžete zabránit aktivaci podmínky spuštění. Každá podmínka spuštění je vyhodnocována podle níže uvedeného schématu. Ke spuštění úlohy dojde pouze při splnění všech definovaných podmínek. Pokud nejsou definovány žádná kritéria pro zabránění aktivace podmínky spuštění, úloha se vždy spustí.

Throttling_2

Aktivaci podmínky spuštění můžete ovlivnit dvěma způsoby: časovým a statistickým kritériem. Aby došlo k aktivaci podmínky a spuštění úlohy:

Musí být splněny obě podmínky.

Obě podmínky musí být definovány. Pokud je jedna prázdná, bude přeskočena.

Všechny časové podmínky musí být splněny – jsou vyhodnocovány logickým operátorem AND.

Při použití logického operátoru AND musí být splněny všechny statistické podmínky. Při použití operátoru OR musí být splněna alespoň jedna statistická podmínka.

Statistické i časové podmínky musí být splněny  – jsou vyhodnocovány logickým operátorem AND.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, stavové informace všech observerů se vynulují. Informace se vynulují při restartování ERA Agenta, ERA Serveru a také při každé změně podmínky spuštění. To platí pro časové i statistické podmínky. Doporučujeme vždy používat jednu statistickou podmínky a více časových. Více statistických podmínek může vést k neočekávaným spuštěním úlohy.

Časové kritérium

Pro aktivaci podmínky musí být splněna všechna definovaná kritéria.

Agregovat data v daném časovém období (T2) – definujte časový úsek, za který chcete podmínku aktivovat pouze jednou. Například zadáte-li 10 sekund a během této doby se událost vyskytne vícekrát, k aktivaci podmínky dojde pouze jednou.

 

Rozsah času (T1) – definujte časové úseky pro aktivaci podmínky. Přidat můžete více záznamů – řazeny jsou chronologicky.

 

Statistické kritérium

 

Použití statistického kritéria – vyberte způsob, podle kterého bude statistické kritérium vyhodnoceno. K dispozici máte možnost: splněna musí být všechna kritéria (AND) nebo alespoň jedno (OR).

 

Spustit při každém X-tém výskytu (S1) – povoleno bude pouze každé X-té provedení. Například zadáte-li hodnotu 10, započítán bude pouze každý desátý tik.

 

Počet výskytů v časovém období (S2) – započítány budou pouze tiky ve stanoveném období. Například zadáte-li hodnotu 10, povolíte spuštění úlohy, pokud se událost ve sledovaném období vyskytla 10krát.

Časové období – zadejte období, ve kterém chcete výskyty sledovat.

Možnost pro definování třetího statického kritéria (Kritéria protokolu) se zobrazí pouze při použití šablony Šablona protokolů událostí.

Kritéria protokolu

Toto kritérium vyhovuje ERA jako třetí statistické kritérium (S3). Operátor (AND / OR) definovaný v sekci Použití statistického kritéria se aplikuje na všechny tři statistické podmínky. Toto kritérium doporučujeme použít při definování serverové úlohy na Generování přehledu. Při sestavování kritéria musíte vyplnit všechna níže uvedená pole. Při aktivaci podmínky dojde k resetování čítače.

Symbol – v závislosti na vybraném typu definujte symbol, který se bude v protokolu vyhledávat. Pro definování symbolu klikněte na tlačítko Změnit, pro odebrání použijte tlačítko Odstranit.

Počet událostí se symbolem – zadejte počet událostí, které se mají vyskytnout pro aktivaci podmínky.

Aplikovat, pokud se počet událostí – podmínka spuštění se uplatní, pokud dojde k jejímu splnění. Dostupné možnosti pro definování podmínky:

Vyskytne se po sobě v řadě – definujte počet událostí, které se musí pro aktivaci podmínky vyskytnout po sobě v řadě.

Vyskytne se od poslední aktivace podmínky spuštění – definujte počet událostí, které se mají vyskytnout, aby došlo k aktivaci podmínky.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud použijete kritérium protokolu při definování podmínky spuštění serverové úlohy, do vyhodnocování jsou zahrnuty data za všech zařízení. To může vést k velkého množství unikátních symbolů v řadě. Použití možnost Vyskytne se po sobě v řadě volte výhradně v případě, kdy to má smysl. Chybějící hodnota (N/A) nebude považována za "unikátní", proto v takovém případě dojde k resetování čítače.

Další parametry

Jak je popsáno výše, ne každý výskyt události aktivuje podmínku spuštění. Možné akce pro události, které neaktivovaly podmínku:

Pokud došlo k přeskočení více než jedné události, seskupí se N událostí do jedné (uložená data potlačených tiků) [N <= 100].

Pokud se N == 0, zpracuje se pouze poslední událost (N znamená historii výskytů, kdy je vždy zpracována poslední událost).

Sloučí se všechny události, které neaktivovaly podmínku spuštění (poslední tik se sloučí s N historickými tiky).

 

V případě, že se podmínky spuštění aktivují příliš často, zkuste postupovat podle následujících kroků:

Pokud chcete podmínku aktivovat pouze v případě, že se vyskytne více stejných událostí, použijte statistické kritérium S1.

Pokud chcete podmínku aktivovat pouze při výskytu clusteru událostí, použijte statistické kritérium S2.

Pokud chcete ignorovat události s nechtěnými hodnotami, použijte statistické kritérium S3.

Pokud chcete ignorovat události, které se vyskytují v čase, který pro vás není relevantní (například pracovní hodiny), použijte časové kritérium T1.

Pro nastavení minimálního časového intervalu mezi dvěma podmínkami spuštění použijte časové kritérium T2.

icon_details_hoverPOZNÁMKA:

Jednotlivé podmínky můžete libovolně kombinovat a vytvořit tak komplexní scénáře pro aktivaci podmínky spuštění úlohy. Více informací a příklady použití naleznete v této kapitole.