Dinamička grupa – računalo se nalazi u određenoj podmreži

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje određene podmreže. Zatim je možete upotrijebiti za primjenu prilagođenog pravila za kontrolu weba ili aktualizaciju. Možete navesti različite raspone.

Kliknite Novi predložak pod stavkom Administracija > Predlošci dinamičke grupe.

icon_section Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

icon_section Izraz

Odaberite logički operator na izborniku Operacija: AND (svi uvjeti moraju biti istiniti).
Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:
oMrežne IP adrese > IP adresa adaptera > ≥ (veće ili jednako) > "10.1.100.1"
oMrežne IP adrese > IP adresa adaptera > ≤ (manje ili jednako) > "10.1.100.254"
oMrežne IP adrese > Maska podmreže adaptera > = (jednako) > "255.255.255.0"
 

example06

icon_section Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završetak da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.