Instalace Apache HTTP Proxy na Windows

Komponentu HTTP Proxy můžete v kombinaci s ESET Remote Administrator 6 použít k distribuci aktualizací a instalačních balíčků jednotlivým klientským stanicím. HTTP Proxy zajišťuje stejnou roli jako funkce mirror z předchozích verzí ESET Remote Administrator 5 a dále ji rozšiřuje. Prostřednictvím HTTP Proxy můžete:

Stahovat aktualizace virových databází a programových komponent na centrální místo v síti a distribuovat je klientům ve vaší síti,
Vytvořit cache pro instalační balíčky produktů ESET,
Minimalizovat vytížení připojení k internetu.

Pro instalaci ERA HTTP Proxy na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Otevřete archiv ApacheHttp.zip a rozbalte jej do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy
2.Jako Správce otevřete příkazový řádek v umístění C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin
3.Spusťte tento příkaz:
httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy
4.Přejděte do složky C:\Program Files\ApacheHttpProxy\conf, otevřete v textovém editoru soubor httpd.conf a přidejte do něj následující řádky:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

6.Spusťte službu proxy pomocí příkazu sc start ApacheHttpProxy
7.Ověřte, zda služba Apache HTTP Proxy běží (například pomocí services.msc konzole). Standardně je služba nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky.

Pomocí následujících kroků nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup k HTTP Proxy (doporučujeme):

1.Do souboru Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf  přidejte následující řádky:

LoadModule authn_core_module modules\mod_authn_core.dll
LoadModule authn_file_module modules\mod_authn_file.dll
LoadModule authz_groupfile_module modules\mod_authz_groupfile.dll
LoadModule auth_basic_module modules\mod_auth_basic.dll

2.Do souboru Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf pod část <Proxy *> přidejte následující řádky:

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup

3.Ve složce Apache HTTP Proxy\bin vytvořte pomocí příkazu htpasswd soubor password.file (během této akce budete vyzváni k zadání hesla):

htpasswd.exe -c ..\password.file username

4.Ve složce ApacheHttpProxy\ ručně vytvořte soubore group.file a vložte do něj:

usergroup:username

5.Správnost konfigurace otestujte zadáním následující adresy do internetového prohlížeče:

http://localhost:3128/index.html

Diskovou cache promažte pomocí nástroje htcacheclean. Tento nástroj můžete použít ručně nebo jako daemon. Zadejte maximální velikosti diskové cache. Standardně se hodnota zadává v bajtech, změnit to můžete přidáním příznaku K (kilobajty) nebo M (megabajty).

Pro více informací přejděte do Databáze znalostí nebo dokumentace Apache Authentication and Authorization.