Použití

Syntaxe

Zadávané příkazy musí odpovídat syntaxi a dále mohou obsahovat prefix, kontext, argumenty, další možnosti atp. Níže je uvedena všeobecná syntaxe používaná v rámci celého eShell:

[<prefix>] [<command path>]  <command> [<arguments>]

Příklad (tento příkaz aktivuje ochranu dokumentů):

SET ANTIVIRUS DOCUMENT STATUS ENABLED

SET prefix

ANTIVIRUS DOCUMENT cesta k danému příkazu, kontext ve kterém se příkaz nachází

STATUS samotný příkaz

ENABLED – argument pro daný příkaz

Pomocí argumentu ? zobrazíte syntaxi pro daný příkaz. Například STATUS ? zobrazí syntaxi pro příkaz STATUS.

SYNTAXE:

        [get] | status

        set status enabled | disabled

Můžete si všimnout, že [get] je v závorkách. To znamená, že prefix get je výchozí pro příkaz status. To znamená, že když provedete příkaz status bez zadání prefixu, použije se výchozí prefix (v tomto případě get status). Použitím příkazů bez prefixu dokážete ušetřit čas při psaní. Obvykle je get výchozím prefixem pro většinu příkazů, ovšem měli byste si být jistí, že výchozí prefix existuje pro příkaz, který chcete provést.


Poznámka:

Příkazy nerozlišují velikost písmen. Používat můžete velká i malá a příkaz se provede.

Operace / Prefix

Operace, nebo tzv. předpona (prefix) určuje, jakou operaci má příkaz provést. Například prefix GET vrátí informaci o tom, jak je ESET Mail Security nastaven nebo zobrazí aktuální stav (například GET ANTIVIRUS STATUS zobrazí aktuální stav ochrany). Naopak prefix SET nastaví funkci nebo změní její stav (například SET ANTIVIRUS STATUS ENABLED aktivuje ochranu).

Toto je seznam prefixů, které můžete v eShell použít. Příkaz nemusí podporovat všechny uvedené prefixy:

GET

vrátí aktuální nastavení/stav

SET

nastaví hodnotu/stav

SELECT

vybere položku

ADD

přidá položku

REMOVE

odstraní položku

CLEAR

odstraní všechny položky/soubory

START

spustí akci

STOP

úplně zastaví akci

PAUSE

pozastaví akci

RESUME

obnoví běh pozastavené akce

RESTORE

obnoví původní nastavení/objekt/soubor

SEND

odešle objekt/soubor

IMPORT

importuje ze souboru

EXPORT

exportuje do souboru


Poznámka:

Prefixy jako například GET a SET se používají s většinou příkazů, ovšem některé příkazy jako EXIT nepoužívají prefix.

Cesta příkazu / Kontext

Příkazy jsou umístěné do kontextů, které tvoří stromovou strukturu. Vrchní úroveň stromu je kořen (root). Po spuštění eShell se nacházíte na úrovni kořene:

eShell>

Příkaz můžete provést přímo odsud nebo můžete vstoupit do potřebného kontextu zadáním jeho názvu. Tímto způsobem se pohybujete v rámci stromu. Například, pokud vstoupíte do kontextu TOOLS, zobrazí se všechny příkazy a podkontexty, kterou jsou dostupné z daného místa.

page_tools_eshell_context

Žluté jsou příkazy, které můžete provést. Šedivé jsou podkontexty, do kterých můžete přejít a obsahuje další příkazy.

Pokud se potřebujete vrátit zpět na vyšší úroveň, použijte .. (dvě tečky).


Příklad:

Pokud se nacházíte v:

eShell antivirus startup>

napište .. a dostanete se o jednu úroveň výše:

eShell antivirus>

Pokud se chcete vrátit zpět na kořen z eShell antivirus startup> (podkontext, který je o dvě úrovně níže než kořen), jednoduše napište .. .. (dvě tečky a dvě tečky oddělené mezerníkem). Po zadání tohoto příkazu se dostanete o dvě úrovně výše, v tomto případě na úroveň na kořene. Tento princip můžete používat pokud se nacházíte libovolně hluboko v kontextovém stromu. Pouze použijte odpovídající počet .. abyste se dostali na požadovanou úroveň.

Cesta je relativní k aktuálnímu kontextu. Pokud je příkaz dostupný v aktuálním kontextu, cestu nevkládejte. Například na provedení GET ANTIVIRUS STATUS zadejte:

        GET ANTIVIRUS STATUS – pokud jste v kořenovém kontextu (příkazový řádek ukazuje eShell>)

      GET STATUS – pokud jste v kontextu ANTIVIRUS (příkazový řádek ukazuje eShell antivirus>)

      .. GET STATUS –  pokud jste v kontextu ANTIVIRUS STARTUP (příkazový řádek ukazuje eShell antivirus startup>)

Používat můžete pouze jednu tečku (.) místo dvou ..


Příklad:

. GET STATUS - if you are in the context ANTIVIRUS STARTUP (command line shows eShell antivirus startup>)

Argument

Je akce, která je provedená pro určitý příkaz. Například příkaz CLEANLEVEL může být použitý s následujícími argumenty:

      no neléčit

      normal standardní úroveň léčení

      strict – přísné léčení

Dalším příkladem jsou argumenty ENABLED nebo DISABLED, které se používají pro povolení nebo zakázání určité funkce.

Zkrácená forma příkazů

eShell vám umožňuje zkracovat kontexty, příkazy a argumenty (za předpokladu, že argument je přepínač nebo alternativní možnost). Není možné zkrátit prefix nebo argument, který je konkrétní hodnotou jako číslo, název nebo cesta.


Příklad:

set status enabled       =>       set stat 1

set status disabled       =>       set stat 0

Příklad zkrácené formy:


Příklad:

set status enabled        =>        set stat en

add antivirus common scanner-excludes C:\path\file.ext        =>        add ant com scann C:\path\file.ext

V případe, že dva příkazy nebo kontexty začínají stejným písmenem, například ABOUT a ANTIVIRUS, a vložíte A jako zkrácený příkaz, eShell nebude schopný rozhodnout, který z těchto dvou příkazů chcete spustit. Proto zobrazí chybovou zprávu a seznam příkazů začínající písmenem „A“, ze kterých si můžete vybrat:

eShell>a

The following command is not unique: a

 

The following commands are available in this context:

      ABOUT Shows information about program

      ANTIVIRUS - Changes to context antivirus

Potom, přidání jednoho nebo více písmen (například AB namísto A) eShell provede příkaz ABOUT, protože je zadání nyní unikátní.


Poznámka:

Pokud si chcete být jistí, že se příkaz provede tak jak potřebujete, poté nedoporučujeme zkracovat příkazy, argumenty atp., ale používat jejich plnou formu. Tímto způsobem se provede tak, jak potřebujete a předejdete nežádoucím chybám. Toto obzvláště platí pro dávkové soubory / skripty.

Automatické dokončování

Nová funkce v eShell 2.0 je velmi podobná automatickému dokončování v příkazovém řádku Windows. Příkazový řádek ve Windows umí automaticky dokončovat cesty a názvy souborů, eShell automaticky dokončuje názvy příkazů, kontextů i operací. Podporováno není pouze dokončování argumentů. Pro dokončení příkazu stačí stisknout klávesu TAB, případně opakovaným stisknutím zobrazit další možný příkaz v pořadí. Pomocí kláves SHIFT + TAB se vrátíte na předchozí automaticky doplněný příkaz. Kombinace zkrácené formy příkazů a automatického dokončování není podporována. Například pokud zadáte příkaz antivir real scan a stisknete klávesu TAB, k automatickému doplnění nedojde. Pokud místo toho zadáte antivir a stisknete klávesu TAB, dojde k automatickému dokončení na antivirus. Poté můžete pokračovat zadáním real, stisknout klávesu TAB, zadat scan a znovu stisknout klávesu TAB. Opětovným stisknutím klávesy TAB budete procházet seznam všech dostupných příkazů: scan-create, scan-execute, scan-open, atp.

Aliasy

Alias je alternativní název, které můžete použít pro provedení příkazu (za předpokladu, že příkaz má přiřazený alias). Existuje několik předdefinovaných aliasů:

      (global) close – konec

      (global) quit – konec

      (global) bye – konec

      warnlog – protokol událostí

      virlog protokol zachycených hrozeb
      antivirus on-demand log protokoly kontrol

"(globální)" znamená, že příkaz může být použitý kdekoli bez ohledu na aktuální kontext. Jeden příkaz může mít přiděleno více aliasů. Například příkaz EXIT má aliasy CLOSE, QUIT a BYE. Pokud chcete zavřít eShell můžete použít použit samotný příkaz EXIT, nebo kterýkoli z jeho aliasů. Alias VIRLOG je alias pro příkaz DETECTIONS, který se nachází v kontextu TOOLS LOG. Tímto způsobem je příkaz DETECTIONS dostupný z kontextu ROOT, a tím pádem snadněji dostupnější (nemusíte přejít do kontextu TOOLS a následně LOG, ale spustíte jej přímo z kontextu ROOT).

eShell umožňuje definovat vlastní aliasy. Příkaz ALIAS je dostupný v kontextu UI ESHELL.

Chráněné příkazy

Přístup do nastavení ESET Mail Security můžete chránit heslem. Heslo můžete nastavit v grafickém rozhraní nebo pomocí eShell příkazem set ui access lock-password. Toto heslo bude nutné zadávat při provádění některých příkazů v interaktivním režimu (protože mohou měnit nastavení programu). Pokud se chytáte používat eShell delší dobu a nechcete neustále zadávat heslo, můžete pomocí příkazu set password nastavit, aby si eShell heslo zapamatoval. Heslo bude v tomto případě automaticky doplněno ke každému příkazu, který vyžaduje heslo. eShell si heslo zapamatuje do chvíle, než jej ukončíte. Při novém spuštění  eShell budete muset opět nastavit automatické doplňování hesla.

Průvodce / nápověda

Pokud spustíte příkaz GUIDE nebo HELP, zobrazí se obrazovka prvotního spuštění s vysvětlením, jak používat eShell. Tento příkaz je dostupný z kontextu ROOT (eShell>).

Historie příkazů

eShell uchovává historii dříve provedených příkazů. Toto platí pro aktuální relaci eShell. Po ukončení eShell se historii vymaže. Pro navigaci v historii použijte klávesy šipka nahoru / dolu. Pokud najdete hledaný příkaz, můžete jej znovu spustit nebo upravit a nemusíte celý příkaz zadávat ručně.

CLS / Vymazat obrazovku

Příkaz CLS můžete použít na vymazání obrazovky. Funguje stejně jako v příkazovém řádku Windows nebo podobných rozhraních příkazového řádku.

EXIT / CLOSE / QUIT / BYE

Pro zavření nebo ukončení eShell můžete použít jakýkoli z následujících příkazů (EXIT, CLOSE, QUIT or BYE).