Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Grupy urządzeń


warning

Urządzenie podłączone do komputera może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Okno Grupy urządzeń jest podzielone na dwie części. W prawej części okna znajduje się lista urządzeń należących do danej grupy, a w części lewej znajdują się utworzone grupy. Wybierz grupę, aby wyświetlić urządzenia w prawym okienku.

Po otwarciu okna Grupy urządzeń i wybraniu grupy można dodawać urządzenia do listy lub usuwać je z niej. Innym sposobem dodawania urządzeń do grup jest zaimportowanie ich z pliku. Można również kliknąć przycisk Wypełnij, co umożliwi wyświetlenie listy wszystkich podłączonych do komputera urządzeń w oknie Wykryte urządzenia. Wybierz urządzenia z zapełnionej listy, aby dodać je do grupy poprzez kliknięcie OK.

Elementy sterujące

Dodaj — możesz dodać grupę, wpisując jej nazwę lub urządzenie do istniejącej grupy, w zależności od tego, w której części okna kliknięto przycisk.

Edytuj — ta opcja umożliwia zmianę nazwy wybranej grupy lub zmianę parametrów urządzenia (dostawcy, modelu, numeru seryjnego).

Usuń — powoduje usunięcie wybranej grupy lub urządzenia zależnie od tego, w której części okna znajduje się kliknięty przycisk.

Importuj — umożliwia zaimportowanie listy urządzeń z pliku tekstowego. Jest przy tym wymagane, aby dane w pliku miały prawidłowy format:

Każde urządzenie rozpoczyna się w nowym wierszu.

Dla każdego urządzenia musi być podany Dostawca, Model i Numer seryjny, oddzielone od siebie przecinkami.


example

Oto przykład zawartości pliku tekstowego:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Eksportuj — eksportuje listę urządzeń do pliku.

Użycie przycisku Wypełnij umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz informacji obejmujących: typ urządzenia, producenta urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne).

Dodaj urządzenie

Kliknij przycisk Dodaj w prawym oknie, aby dodać urządzenie do istniejącej grupy. Dodatkowe parametry pokazane poniżej można wykorzystać do precyzyjnego dostosowania reguł dla różnych urządzeń. We wszystkich parametrach rozróżniana jest wielkość liter i obsługiwane są symbole wieloznaczne (*, ?):

Dostawca — filtrowanie według nazwy lub ID dostawcy.

Model — podana nazwa urządzenia.

Numer seryjny — urządzenia zewnętrzne mają zwykle numery seryjne. W przypadku dysków CD i DVD jest to numer seryjny danego nośnika, a nie napędu CD.

Opis — opis urządzenia ułatwiający lepszą organizację.


note

Jeśli te parametry nie zostaną zdefiniowane, te pola zostaną pominięte przez regułę podczas dopasowywania. W parametrach filtrowania we wszystkich polach tekstowych rozróżniana jest wielkość liter i obsługiwane są symbole wieloznaczne (znak zapytania [?] reprezentuje pojedynczy znak, podczas gdy gwiazdka [*] reprezentuje ciąg zer lub więcej znaków).

Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Kliknij Anuluj, aby wyjść z okna Grupy urządzeń bez zapisywania zmian.


note

Po utworzeniu grupy urządzeń należy dodać nową regułę kontroli dostępu do urządzeń dla utworzonej grupy urządzeń i wybrać czynność do wykonania.

Należy pamiętać, że nie dla każdego typu urządzenia dostępne są wszystkie czynności (uprawnienia). Wszystkie cztery czynności są dostępne, jeśli jest to urządzenie typu pamięć masowa. W przypadku urządzeń innych niż pamięć masowa są dostępne tylko trzy czynności (np. czynność Zapisz blok nie jest dostępna w przypadku urządzeń Bluetooth, dlatego w przypadku urządzeń Bluetooth jest możliwe tylko zezwolenie, blokowania lub ostrzeżenie).