Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Edytor reguł kontroli dostępu do urządzeń

W oknie Edytor reguł kontroli dostępu do urządzeń są wyświetlane istniejące reguły. Umożliwia ono również dokładną kontrolę urządzeń zewnętrznych podłączanych przez użytkowników do komputera.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Można dopuszczać lub blokować określone urządzenia dla danych użytkowników lub grup użytkowników w oparciu o dodatkowe parametry urządzeń określane w konfiguracji reguł. Lista reguł zawiera pewne informacje o regułach, takie jak nazwa, typ urządzenia zewnętrznego, czynność wykonywana po jego podłączeniu do komputera i stopień ważności w dzienniku. Zobacz też Dodawanie reguł kontroli dostępu do urządzeń.

Kliknięcie przycisku Dodaj lub Edytuj umożliwia zarządzanie regułą. Kliknięcie przycisku Kopiuj umożliwia utworzenie nowej reguły ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami pochodzącymi z innej wybranej reguły. Ciągi XML wyświetlane po kliknięciu danej reguły można kopiować do schowka, aby pomóc administratorom systemu w eksportowaniu/importowaniu tych danych oraz ich stosowaniu.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CTRL podczas klikania kolejnych reguł pozwala wybrać większą ich liczbę w celu wykonywania czynności na wszystkich wybranych regułach — na przykład ich usunięcia bądź przeniesienia w górę lub w dół listy. Pole wyboru Włączone wyłącza lub włącza regułę; może to być przydatne, jeśli chcesz zachować regułę.

Kliknięcie przycisku Wypełnij umożliwia automatyczne wprowadzenie parametrów nośników wymiennych dla urządzeń podłączonych do komputera.

Reguły są wymienione według priorytetów, przy czym reguły o wyższych priorytetach znajdują się wyżej na liście. Reguły można przenosić pojedynczo lub grupami, klikając opcje UP_DOWN Na początek/W górę/W dół/Na koniec.

Wpisy dziennika można przeglądać w głównym oknie programu > Narzędzia > Pliki dziennika.

W dzienniku kontroli dostępu do urządzeń rejestrowane są wszystkie zdarzenia, w przypadku których uruchamiana jest funkcja kontroli dostępu do urządzeń.