Protokoli e-pošte

IMAP i POP3 su najčešće korišteni protokoli za primanje e-pošte u aplikacijama klijenata e-pošte. Internet Message Access Protocol (IMAP) još je jedan internetski protokol za dohvat e-pošte. IMAP ima određene prednosti u odnosu na POP3, npr. višestruki klijenti mogu se istovremeno povezati s istim poštanskim sandučićem i održavati informacije o stanju poruke, primjerice je li poruka pročitana, je li na nju odgovoreno ili je izbrisana. Modul zaštite koji omogućuje tu kontrolu automatski se pokreće prilikom pokretanja sustava i ostaje aktivan u memoriji.

ESET Internet Security omogućuje zaštitu tih protokola neovisno o korištenom klijentu e-pošte i bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Prema standardnim postavkama sva se komunikacija putem protokola POP3 i IMAP skenira, neovisno o standardnim brojevima portova protokola POP3/IMAP.
Protokol IMAP nije skeniran. Međutim, komunikacija s Microsoft Exchange serverom može se skenirati integracijskim modulom u klijentima e-pošte kao što je Microsoft Outlook.

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte filtriranjem protokola. Da biste konfigurirali provjeru protokola IMAP/IMAPS i POP3/POP3S, idite na Napredno podešavanje > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Protokoli e-pošte.

ESET Internet Security podržava i skeniranje protokola IMAPS (585, 993) i POP3S (995) koji koriste šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenata. ESET Internet Security provjerava komunikaciju koja koristi protokole SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira samo promet e-pošte na portovima definiranima u opciji Portovi koje koristi protokol IMAPS/POP3S, neovisno o verziji operacijskog sustava. Prema potrebi se mogu dodati i drugi komunikacijski portovi. Višestruke brojeve portova potrebno je razgraničiti zarezima.

Šifrirana komunikacija skenirat će se prema standardnim postavkama. Za prikaz podešavanja skenera otvorite Napredno podešavanje > Web i e-pošta > SSL/TLS.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP