Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on vastutava andmetöötlejana eriti oluline ettevõttele ESET, spol. s r. o., („ESET või meie“) registrijärgse asukohaga Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registreeritud äriregistris, mida haldab Bratislava I piirkonnakohtu, osa Sro, kanne nr 3586/B, äriregistrikood: 31333532 . Soovime täita läbipaistvuse nõuet, mis on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt õiguslikult standardiseeritud. Selle eesmärgi saavutamiseks avaldame selle privaatsuspoliitika ainsa eesmärgiga teavitada oma kliente („lõppkasutaja” või „teie”), kui andmesubjekte järgmistest isikuandmekaitseteemadest.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Andmete jagamine ja konfidentsiaalsus

Andmeturve

Teie õigused andmesubjektina

Isikuandmete töötlemine

Kontaktandmed.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Me kasutame isikuandmete kaitsega seotud asjakohase õigusliku raamistiku alusel andmete töötlemiseks ainult mõnda õiguslikku alust. ESET töötleb isikuandmeid peamiselt seoses vajadusega täita järgmiste lepingute nõudeid. Lõppkasutaja litsentsileping („EULA“) lõppkasutajaga (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt b), mida kohaldatakse ESET-i toodete või teenuste pakkumisele, kui ei ole selgesõnaliselt teisiti öeldud, näiteks:

Õigustatud huvist tulenev õiguslik alus (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt f), mis võimaldab meil töödelda andmeid selle kohta, kuidas meie kliendid meie teenuseid kasutavad, sealhulgas nende rahulolu kohta, et pakkuda oma kasutajatele parimat kaitset, tuge ja kogemust. Isegi turundus on kehtivates õigusaktides tunnustatud õigustatud huvina, mistõttu tugineme sellele turunduse eesmärgil klientidega suheldes.

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt a), mida võime teilt paluda konkreetsetes olukordades, kus me peame seda õiguslikku alust kõige sobivamaks või kui see on seadusega ette nähtud.

Õigusliku kohustuse järgimine (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt c), näiteks elektroonilise suhtluse või arveldusdokumentide säilitamise jaoks sätestatud nõuete järgimine.

Andmete jagamine ja konfidentsiaalsus

Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega. Siiski on ESET on ettevõte, mis seotud asutuste või partnerite kaudu tegutseb turundus-, teenindus- ja tugivõrgustiku osana kogu maailmas. ESET-I töödeldavat litsentsimis-, arveldus- ja tehnilise toe teavet võidakse EULA täitmiseks (nt teenuste, tugiteenuste pakkumise eesmärgil) sidusettevõtete või partneritega edasi-tagasi vahetada.

ESET eelistab töödelda oma andmeid Euroopa Liidus (EL-is). Olenevalt teie asukohast (meie toodete ja/või teenuste kasutamisest väljaspool EL-i) ja/või teie valitud teenusest võib osutuda vajalikuks edastada teie andmeid väljaspool EL-i asuvasse riiki. Näiteks kasutame kolmanda osapoole teenuseid seoses pilvandmetöötlusega. Sellistel juhtudel valime hoolikalt oma teenusepakkujaid ja tagame asjakohase andmekaitse taseme nii lepinguliste kui ka tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete kaudu. Üldjuhul lepime kokku EL-i lepingu tüüptingimused koos täiendavate lepingueeskirjadega, kui see on vajalik.

Mõne ELi-välise riigi puhul, nagu Ühendkuningriik ja Šveits, on EL juba kindlaks määranud võrreldava andmekaitsetaseme. Andmekaitse võrreldava taseme tõttu ei nõua andmete edastamine nendesse riikidesse eriluba ega lepingut.

Andmeturve

ESET rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada turvalisuse tase, mis on potentsiaalsetele ohtudele vastav. Teeme kõik endast oleneva, et tagada töötlemissüsteemide ja teenuste jätkuv konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus ja vastupidavus. Siiski oleme andmetega seotud rikkumise korral, mis seab teie õigused ja vabadused ohtu, valmis teavitama nii vastavat järelevalveasutust kui ka mõjutatud lõppkasutajaid kui andmesubjekte.

Andmesubjekti õigused

Iga lõppkasutaja õigused on olulised ja soovime teile öelda, et ESET tagab kõigile lõppkasutajatele (EL-is ja väljaspool EL-i) järgmised õigused. Andmesubjekti õiguste kasutamiseks saate meiega ühendust võtta tugiteenuse vormi kaudu meili teel aadressil dpo@eset.sk. Identifitseerimise eesmärgil palume teil edastada järgmised andmed: Nimi, meiliaadress ja, kui see on olemas, siis litsentsivõti või kliendi number ja ettevõtte sidussuhted. Palun hoiduge edastamast meile muid isikuandmeid, näiteks sünnikuupäeva. Tahaksime rõhutada, et teie päringu töötlemiseks ja samuti identifitseerimise eesmärkidel, töötleme teie isikuandmeid.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Õigus nõusolek tagasi võtta on kohaldatav üksnes nõusolekul põhineva töötlemise korral. Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek igal ajal põhjendamata tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine avaldab mõju ainult tulevikus ega mõjuta enne tagasivõtmist töödeldavate andmete seaduslikkust.

Õigus esitada vastuväiteid. Õigus esitada vastuväiteid on kohaldatav üksnes ESET-i või kolmanda isiku seaduslikul huvil põhineva töötlemise korral. Kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi kaitsmiseks, on teil andmesubjektina õigus igal ajal esitada vastuväiteid meie poolt nimetatud õigustatud huvidele ja teie isikuandmete töötlemisele. Teie vastuväide avaldab mõju ainult tulevikus ega mõjuta enne vastuväite esitamist töödeldud andmete seaduslikkust. Kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, ei ole teil vastuväiteid vaja põhjendada. See kehtib ka profiilimise kohta, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega. Kõigil muudel juhtudel palume teil lühidalt teavitada meid oma kaebustest ESET-i õigustatud huvi vastu teie isikuandmete töötlemiseks.

Võtke arvesse, et mõnel juhul on meil õigus teie nõusoleku tagasivõtmisest hoolimata teie isikuandmeid edasi töödelda teise õigusliku aluse alusel, näiteks lepingu täitmiseks.

Õigus tutvuda andmetega. Andmesubjektina on teil õigus saada igal ajal tasuta teavet ESET-i salvestatud andmete kohta.

Õigus andmeid parandada. Kui töötleme tahtmatult ebaõigeid isikuandmeid teie kohta, on teil õigus neid parandada.

Õigus andmete kustutamisele ja õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmesubjektina on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või isikuandmete piirangutega töötlemist. Kui töötleme teie isikuandmeid, näiteks teie nõusolekul, saate selle tagasi võtta ja muud õiguslikku alust, näiteks lepingut pole vaja. Eemaldame teie isikuandmed kohe. Teie isikuandmed eemaldatakse ka niipea, kui neid ei nõuta enam nende jaoks ettenähtud eesmärkidel meie säilitamisaja lõpus.

Kui kasutame teie isikuandmeid ainult otseturunduse eesmärgil ja olete oma nõusoleku tühistanud või esitanud vastuväite aluseks olnud ESET-i õigustatud huvile, piirame teie isikuandmete töötlemist niivõrd, kui lisame teie kontaktandmed meie sisemisse musta loendisse, et vältida soovimatut kontakti. Muul juhul teie isikuandmed eemaldatakse.

Võtke arvesse, et meilt võidakse nõuda teie andmete säilitamist kuni seadusandja või järelevalveasutuste poolt väljastatud säilituskohustuste ja perioodide möödumiseni. Säilitamiskohustused ja perioodid võivad samuti tuleneda Slovakkia õigusaktidest. Seejärel eemaldatakse teie andmed tavapäraselt.

Õigus andmete liikuvusele. Meil on hea meel pakkuda teile kui andmesubjektile ESET-i poolt töödeldud isikuandmed XLS-vormingus.

Õigus esitada kaebus. Andmesubjektina on teil igal ajal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. ESET kuulub Slovakkia seaduste reguleerimisalasse ja Euroopa Liidu osana oleme seotud andmekaitset käsitlevate õigusaktidega. Vastav andmekaitse järelevalveasutus on Slovakkia Vabariigi Isikuandmete kaitse amet, mille asukoht on Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Isikuandmete töötlemine

ESET-i pakutavad teenused, mis on rakendatud meie tootes, on toodud lõppkasutaja litsentsilepingus („EULA“)kuid mõned neist võivad vajada erilist tähelepanu. Soovime teile pakkuda rohkem teavet meie teenuste pakkumisega kaasneva andmete kogumise kohta. Osutame erinevaid EULA-s ja toodete dokumentatsioonis. Selle toimimiseks peame koguma alljärgnevat teavet:

Litsentsimis- ja arveldusandmed. ESET kogub ja töötleb nime, meiliaadressi, litsentsivõtit ja (vajaduse korral) aadressi, ettevõtte sidussuhet ning makseandmeid, et hõlbustada litsentsi aktiveerimist, litsentsivõtme kohaletoimetamist, aegumise meeldetuletusi, tugiteenuse taotlusi, litsentsi ehtsuse kontrollimist, meie teenuse osutamist ja muid teateid, sealhulgas turundusteateid kooskõlas kehtivate õigusaktide või teie nõusolekuga. ESET on õiguslikult kohustatud arveandmeid säilitama 10 aasta jooksul, kuid litsentsimisteave muudetakse anonüümseks hiljemalt 12 kuud pärast litsentsi kehtivusaja lõppemist.

Uuendamis- ja muu statistika. Töödeldud andmed sisaldavad teavet paigaldusprotsessi ja arvuti kohta, sealhulgas platvormi, kuhu meie toode on installitud, ning teavet meie toodete toimimise ja funktsionaalsuse kohta, nagu operatsioonisüsteem, riistvara teave, installimise ID, litsentsi ID, IP-aadress, MAC-aadress ja toote konfiguratsioonisätted ja neid töödeldakse uuendus- ja täiendusteenuste pakkumiseks ning tagaserveri taristu hoolduseks, turvalisuseks ja täiustamiseks.

Seda teavet hoitakse litsentsimise ja arveldamise jaoks nõutavast identifitseerimisteabest eraldi, kuna see ei nõua lõppkasutaja identifitseerimist. Säilitusaeg on kuni 4 aastat.

ESET LiveGrid®-i mainesüsteem. Sissetungimisega seotud ühesuunalisi räsiväärtusi töödeldakse ESET LiveGrid®-i mainesüsteemi eesmärkidel, mis muudab ESET-i ründevaravastased lahendused tõhusamaks, võrreldes kontrollitud faile pilveteenuses valgesse nimekirja ja musta nimekirja kantud üksuste andmebaasiga. Lõppkasutajat ei tuvastata selle toimingu käigus.

ESET LiveGrid®-i tagasisidesüsteem. Kahtlased proovid ja metaandmed osana ESET LiveGrid® tagasiside süsteemist, mis võimaldab ESET-il reageerida viivitamatult meie lõppkasutajate vajadustele ja aitavad meil reageerida uusimatele ohtudele. Sõltume sellest, et saadate meile

Sekkumiste kohta, näiteks võimalike viiruste ja muude kuritahtlike ja ohtlike programmide näidiseid; probleemseid, potentsiaalselt soovimatuid või potentsiaalselt ohtlikke objekte, näiteks täitmisfaile, teie poolt rämpspostina märgistatud või meie toote poolt sildistatud meilisõnumeid;

Teave Interneti kasutamise kohta, näiteks IP-aadress ja geograafilised andmed, IP-paketid, URL-id ja Etherneti raamid;

Programmi sulgumise tõmmisfailid ja failis sisalduv teave.

Me ei soovi koguda teie andmeid väljaspool seda ulatust, kuid mõnikord on seda võimatu vältida. Juhuslikult (kas teie nõusolekul või ilma nõusolekuta) kogutud andmed võivad sisalduda ründevaras endas või olla failinimede või URL-ide osaks ja me ei soovi, et see moodustaks osa meie süsteemidest ega soovi neid selles privaatsuspoliitikas toodud eesmärgil töödelda.

Kogu ESET LiveGrid®-i tagasisidesüsteemi kaudu saadud ja töödeldud teave on mõeldud kasutamiseks lõppkasutaja identifitseerimiseta.

Võrku ühendatud seadmete turvalisuse hindamine. Turvalisuse hindamise funktsiooni jaoks töötleme kohaliku võrgu nime ja andmeid kohalikku võrku ühendatud seadmete kohta, näiteks kohalikku võrku ühendatud seadme olemasolu, tüüp, nimi, IP-aadress ja MAC-aadress seoses litsentsiteabega. Teabe hulka kuulub ka ruuterseadmete juhtmeta võrgu turbetüüp ja juhtmeta võrgu krüptimise tüüp. Lõppkasutajat identifitseeriv litsentsiteave muudetakse anonüümseks hiljemalt 12 kuud pärast litsentsi kehtivusaja lõppemist.

Tehniline tugi. Tugiteenuse osutamiseks võidakse nõuda kontakt- ja litsentsimisandmeid ja teie toetaotlustes sisalduvaid andmeid. Teie valitud kontaktikanali alusel võime koguda teavet teie meiliaadressi, telefoninumbri, litsentsiteabe, tooteandmete ja teie toejuhtumi kirjelduste kohta. Tugiteenuse pakkumise hõlbustamiseks võidakse teilt paluda täiendavat teavet. Tehnilise toe jaoks töödeldavaid andmeid säilitatakse 4 aastat.

Kaitseks andmete väärkasutuse vastu. Kui rakenduse ESET HOME konto on loodud aadressil https://home.eset.com ja lõppkasutaja aktiveerib funktsiooni seoses arvuti vargusega, kogutakse ja töödeldakse järgmist teavet: asukohaandmed, kuvatõmmised, andmed arvuti konfiguratsiooni ja arvuti kaameraga salvestatud andmete kohta. Kogutud andmed salvestatakse meie serverites või teenuseosutajate serverites säilitusajaga 3 kuud.

Password Manager Kui otsustate aktiveerida funktsiooni Password Manager, salvestatakse teie sisselogimisandmetega seotud andmed krüpteeritud kujul ainult teie arvutis või muus määratud seadmes. Kui aktiveerite sünkroonimisteenuse, salvestatakse krüpteeritud andmed meie serveritesse või meie teenusepakkujate serveritesse sellise teenuse tagamiseks. Ei ESET-il ega teenusepakkujal ei ole juurdepääsu krüpteeritud andmetele. Ainult teil on võti andmete dekrüpteerimiseks. Andmed eemaldatakse funktsiooni inaktiveerimisel.

ESET LiveGuard. Kui otsustate aktiveerida ESET LiveGuardi funktsiooni, nõuab funktsioon selliste näidiste esitamist nagu eelmääratletud failid ja lõppkasutaja valitud. Kauganalüüsi jaoks valitud näidised laaditakse üles ESET-i teenusesse ja analüüsi tulemus saadetakse tagasi teie arvutisse. Kõiki kahtlasi näidiseid töödeldakse ESET LiveGrid®-i tagasisidesüsteemi kogutud teabe viisil.

Kliendirahulolu tõstmise programm. Kui otsustasite aktiveerida programmi Kliendirahulolu tõstmise programm , kogutakse ja kasutatakse teie nõusolekul meie toodete kasutamisega seotud anonüümset telemeetriateavet.

Võtke arvesse, et kui meie tooteid ja teenuseid kasutav isik ei ole lõppkasutaja, kes on toote või teenuse ostnud ja sõlminud meiega EULA (nt lõppkasutaja töötaja, pereliige või isik, kelle lõppkasutaja on EULA-ga kooskõlas muul viisil volitanud kasutama toodet või teenust), töödeldakse andmeid ESET-i andmete töötlemine toimub ESET-i õigustatud huvi kohaselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses, et võimaldada lõppkasutaja poolt volitatud kasutajal kasutada meie poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid EULA nõuetele vastavalt.

Kontaktandmed

Kui soovite kasutada oma andmesubjektina omatavaid õiguseid või kui teil on küsimusi või probleeme, saatke meile sõnum aadressil:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk