Lõppkasutaja litsentsileping

Kehtib alates 19. oktoobrist 2021.

OLULINE: Palume teil enne rakenduse allalaadimist, installimist, kopeerimist või kasutamist hoolikalt lugeda järgmisi tingimusi ja sätteid. TARKVARA ALLALAADIMISE, INSTALLIMISE, KOPEERIMISE VÕI KASUTAMISEGA VÄLJENDATE OMA NÕUSTUMIST NENDE TINGIMUSTE JA SÄTETEGA NING VÕTATE TEADMISEKS JÄRGMIST PRIVAATSUSPOLIITIKA.

Lõppkasutaja litsentsileping

Selle lõppkasutaja litsentsilepingu („leping“) tingimustel, mis on sõlmitud ESET, spol. s r. o., registreeritud asukohaga Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registreeritud Bratislava I ringkonnakohtu äriregistris (osa Sro, kande nr 3586/B) registrinumbriga 31333532 („ESET” või „tarnija”), ning teie kui füüsilise või juriidilise isiku („teie” või „lõppkasutaja“) vahel, antakse teile õigus lepingu punktis 1 määratletud tarkvara kasutamiseks. Lepingu punktis 1 määratletud tarkvara võib olla salvestatud andmekandjale, saadetud e-postiga, alla laaditud Internetist, alla laaditud tarnija serverist või omandatud muul viisil allpool täpsustatud tingimuste ja sätete kohaselt.

KÄESOLEV DOKUMENT EI OLE MÜÜGILEPING, VAID LEPING LÕPPKASUTAJA ÕIGUSTE KOHTA. Tarkvara koopia ja müügipakendis oleva füüsilise meediumi, kui selline on olemas, ning samuti kõikide tarkvara koopiate, millele lõppkasutajal on käesoleva lepingu alusel õigus, omanikuks jääb tarnija.

Klõpsates tarkvara installimise, allalaadimise, kopeerimise või kasutamise ajal nupul „Nõustun”, nõustute selle lepingu tingimuste ja sätetega ning tunnustate privaatsuspoliitikat. Kui te selle lepingu mõne tingimuse või sättega ja/või privaatsuspoliitikaga ei nõustu, klõpsake kohe loobumisvalikul, loobuge installimisest või allalaadimisest või hävitage või tagastage tarkvara, installikandja, kaasnev dokumentatsioon ja ostukviitung tarnijale või kohta, kust te tarkvara soetasite.

KINNITAN, ET TARKVARA KASUTAMINE TÕESTAB, ET OLEN KÄESOLEVA LEPINGUGA TUTVUNUD, SAAN SELLEST ARU NING OLEN NÕUS SELLEGA, ET LEPINGU TINGIMUSED JA SÄTTED ON MULLE KOHUSTUSLIKUD.

1. Tarkvara. Selles Lepingus kasutatuna tähendab termin Tarkvara: i) selle Lepinguga kaasnevat arvutiprogrammi ja kõiki kaasaskäivaid komponente; ii) kogu ketaste, CD-ROM-ide, DVD-de, meilide ning kõikide manuste või muu meediumi sisu, millega see Leping on kaasa antud, sh Tarkvara objektikoodi vormingut andmekandjal, meilil või Internetist allalaaditud kujul; iii) igat seotud selgitavat kirjutatud materjali ja muud võimalikku Tarkvaraga seotud dokumentatsiooni, üle kõige igat Tarkvara kirjeldust, selle spetsifikatsioone, igat kirjeldust Tarkvara atribuutidest või tööst, igat kirjeldust Tarkvara kasutatavast töökeskkonnast, kasutusjuhistest või Tarkvara installimisest või ükskõik millisest Tarkvara kasutamise kirjeldusest („Dokumentatsioon“); iv) Tarkvara koopiaid, Tarkvara võimalike tõrgete paikasid, lisasid Tarkvarale, laiendusi Tarkvarale, Tarkvara muudetud versioone ja Tarkvara komponentide uuendusi, kui üldse, on teenusepakkuja teile selle Lepingu Artikli 3 alusel litsentsinud. Tarkvara antakse teile eranditult teostatava objektikoodi kujul.

2. Installimine, arvuti ja litsentsivõti. Andmekandjal tarnitud, e-posti kaudu saadetud, Internetist alla laaditud, tarnija serveritest või muudest allikatest omandatud tarkvara nõuab installimist. Peate installima tarkvara õigesti konfigureeritud arvutisse, mis vastab dokumentatsioonis sätestatud miinimumnõuetele. Installimeetodeid on kirjeldatud dokumentatsioonis. Arvutisse, millesse tarkvara installite, ei tohi installida arvutiprogramme ega riistvara, mis võib tarkvara kahjustada. Arvuti tähendab riistvara, muu hulgas personaalarvuteid, sülearvuteid, tööjaamu, pihuarvuteid, nutitelefone, käeshoitavaid elektroonikaseadmeid või muid elektroonikaseadmeid, mille jaoks tarkvara on mõeldud ja millesse see installitakse ning milles seda kasutatakse. Litsentsivõti tähendab sümbolite, tähtede, numbrite või erimärkide kordumatut jada, mis antakse lõppkasutajale selleks, et võimaldada tarkvara, selle kindlat versiooni või litsentsitähtaja pikendust kooskõlas selle lepinguga seaduslikult kasutada.

3. Litsents. Tingimusel, et olete nõustunud selle lepingu tingimustega ja järgite kõiki siin sätestatud tingimusi, annab tarnija teile järgmised õigused („litsents”).

a) Installimine ja kasutamine. Teil on üleandmatu lihtõigus tarkvara installimiseks arvuti kõvakettale või muule andmete püsiva säilitamise kandjale, tarkvara installimiseks ja säilitamiseks arvutisüsteemi mälus ning tarkvara kasutamiseks, säilitamiseks ning kuvamiseks.

b) Litsentside arvu sätestamine. Tarkvara kasutamise õigus on seotud lõppkasutajate arvuga. Ühe lõppkasutajana mõistetakse (i) tarkvara installimist ühele arvutisüsteemile või; ii) kui litsentsi ulatus on seotud postkastide arvuga, siis mõistetakse ühe kasutajana arvutikasutajat, kes on nõus e-postitusi saama meili kasutajaagendi (Mail User Agent, „MUA”) kaudu. Kui MUA võtab e-posti vastu ja seejärel jaotab selle automaatselt mitmele kasutajale, siis tuleb lõppkasutajate arv määratleda vastavalt tegelike kasutajate arvule, kellele e-posti jagatakse. Kui meiliserver täidab meililüüsi funktsiooni, on lõppkasutajate arv võrdne meiliserverite kasutajate arvuga, millele antud lüüs teenuseid osutab. Kui määramata arv elektronposti aadresse (näiteks aliaste kaudu) on suunatud ühele kasutajale ja neid võtab vastu üks kasutaja ning sõnumeid ei jagata kliendi poolt automaatselt mitmele kasutajale, on litsentsi vaja ühele arvutile. Te ei tohi kasutada sama litsentsi samal ajal enamas kui ühes arvutis. Lõppkasutajal on õigus sisestada litsentsivõti tarkvarasse ainult ulatuses, milles tal on õigus tarkvara tarnija antud litsentside arvu piirangust tulenevalt kasutada. Litsentsivõti on konfidentsiaalne, te ei tohi litsentsivõtit jagada muude osapooltega ega lubada muudel osapooltel litsentsivõtit kasutada, kui leping või tarnija seda ei luba. Litsentsivõtme rikkumisel teavitage sellest tarnijat viivitamatult.

c) Versioon Home/Business (kodu/äri). Tarkvara kodukasutaja versiooni (Home Edition) võib kasutada ainult era- ja/või mitteärilises keskkonnas kodusel ja perekondlikul otstarbel. Tarkvara kasutamiseks ärikeskkonnas ning meiliserverites, meilireleedes, meililüüsides või Interneti-lüüsides tuleb soetada tarkvara äriversioon (Business Edition).

d) Litsentsi kehtivusaeg. Teie litsentsi kasutusõigus on ajaliselt piiratud.

e) OEM tarkvara. Liigitusega „OEM“ tarkvara võib kasutada ainult arvutis, millega koos te tarkvara omandasite. Seda ei ole võimalik mõnele teisele arvutile üle kanda.

f) Edasimüügiks mitte lubatud ja proovitarkvara. Tarkvara, mida tähistatakse kui „edasimüügiks-mitte-lubatud”, NFR („not for resale”) või kui proovitarkvara, ei tohi müüa ning seda tuleb kasutada vaid tarkvara funktsioonide demonstreerimiseks või testimiseks.

g) Litsentsi lõppemine. Litsents lõppeb automaatselt selle kehtimisaja lõppedes. Kui te ei täida mõnda lepingutingimust, on tarnijal õigus lepingust taganeda, ilma et see piiraks ühtegi õigust või õiguskaitsevahendit, mida tarnija sellistel juhtudel rakendada võib. Litsentsi lõpetamise korral olete kohustatud tarkvara ja kõik varukoopiad viivitamata kustutama, hävitama või oma kuludega tagastama ESETile või müügikohta, kust te tarkvara soetasite. Litsentsi lõpetamisel on teenusepakkujal õigus tühistada ka lõppkasutaja õigus kasutada tarkvara funktsioone, mis nõuavad teenusepakkuja serverite või muude osapoolte serveritega ühenduse loomist.

4. Andmete kogumise ja Interneti-ühenduse nõudega funktsioonid. Korralikult töötamiseks vajab tarkvara Interneti-ühendust ja peab korrapäraselt ühenduse looma tarnija serverite või muu osapoole serverite ja kohalduva andmekoguga kooskõlas privaatsuspoliitikaga. Ühendumine Interneti ja kohalduva andmekogumiga on vajalik tarkvara järgmiste funktsioonide täitmiseks.

a) Tarkvara värskendused. Pakkujal on õigus aeg-ajalt väljastada tarkvara uuendusi või täiendusi („uuendused”), kuid ta ei ole selleks kohustatud. See funktsioon on lubatud tarkvara standardsätete alt ning uuendused installitakse seetõttu automaatselt, välja arvatud juhul, kui lõppkasutaja on keelanud uuenduste automaatse installimise. Privaatsuspoliitika järgi tuleb uuenduste edastamiseks kontrollida litsentsi ehtsust, sealhulgas teavet arvuti ja/või platvormi kohta, millele tarkvara on installitud.

Mis tahes uuenduste edastamise suhtes võidakse kohaldada eluea lõpu poliitikat („EOL-i poliitika“), mis on saadaval aadressil https://go.eset.com/eol_home. Uuenduste edastamine lõpetatakse pärast seda, kui tarkvara või mõni selle funktsioon jõuab EOL-i poliitikas määratletud eluea lõpu kuupäevani.

b) Sissetungide ja teabe edastamine tarnijale. Tarkvara sisaldab funktsioone, mis koguvad arvutiviiruste ning muude pahatahtlike arvutiprogrammide ja kahtlaste, probleemsete, potentsiaalselt soovimatute või potentsiaalselt mitteturvaliste objektide (nt failid, URLid, IP-paketid ja Etherneti raamid) („sissetungid”) näidiseid ning saadavad need tarnijale, sealhulgas (kuid mitte ainult) kogutakse teavet installimisprotsessi kohta, arvuti ja/või platvormi kohta, kuhu tarkvara on installitud, ning tarkvara toimingute ja funktsionaalsuse kohta („teave“). Teave ja sissetungid võivad sisaldada andmeid (sealhulgas juhuslikult või kogemata hangitud isiklikud andmed) lõppkasutaja või muude selle arvuti kasutajate kohta, kuhu tarkvara on installitud, ja seotud metaandmetega sissetungidest mõjutatud faile.

Teavet ja sissetunge võidakse koguda järgmiste tarkvarafunktioonidega:

i. LiveGrid-i mainesüsteemi funktsioon hõlmab tarnijale edastatavate ühesuunaliste räsiväärtuste kogumist ja saatmist. See funktsioon aktiveeritakse tarkvara standardsetest sätetest.

ii. LiveGridi tagasisidesüsteemi funktsioon hõlmab sisseimbumiste kogumist ja tarnijale saatmist koos seotud metaandmete ning teabega. Selle funktsiooni võib aktiveerida lõppkasutaja tarkvara installimise käigus.

Tarnija kasutab saadud teavet ja sisseimbumisi sisseimbumiste analüüsimiseks ning uurimiseks, tarkvara ja litsentsi autentsuse kontrollimise parandamiseks ning võtab asjakohaseid meetmeid tagamaks saadud sisseimbumiste ja teabe turvalisuse. Tarkvara selle funktsiooni aktiveerimisel võib tarnija koguda ja töödelda sisseimbumisi ja teavet privaatsuspoliitikas määratud viisil ning kooskõlas asjakohaste seadusesätetega. Saate need funktsioonid igal ajal inaktiveerida.

Selle lepingu otstarbel tuleb andmeid koguda, töödelda ja talletada, võimaldades tarnijal tuvastada teie privaatsuspoliitika järgimist. Võtate käesolevaga teadmiseks, et tarnija kontrollib oma vahenditega, kas kasutate tarkvara kooskõlas selle lepingu sätetega. Võtate käesolevaga teadmiseks, et selle lepingu otstarbel on vajalik teie andmete edastamine tarkvara ja tarnija arvutisüsteemide või tema äripartnerite arvutisüsteemide vahelise side käigus osana tarnija levi- ning tugivõrgust, et tagada tarkvara toimivus, tarkvara kasutamise õigus ja tarnija õiguste kaitse.

Pärast selle lepingu sõlmimist on tarnijal või tema äripartneritel osana tarnija levi- ja tugivõrgust õigus edastada, töödelda ja talletada olulisi andmeid, mis tuvastavad teid arvelduse otstarbel, selle lepingu toimimiseks ja teie arvutisse märguannete edastamiseks.

Üksikasjad privaatsuse, isikuandmete kaitse ja teie õiguste kohta andmesubjektina leiate privaatsuspoliitikast, mis on saadaval tarnija veebisaidil ja millele pääsete juurde ka installiprotsessi käigus. Võite ka külastada tarkvara spikrijaotist.

5. Lõppkasutaja õiguste kasutamine. Lõppkasutaja õigusi tohite kasutada kas isiklikult või töötajate kaudu. Võite tarkvara kasutada ainult oma tegevuse kindlustamiseks ning nende arvutite või arvutisüsteemide kaitsmiseks, millele litsentsi omandasite.

6. Õiguste piirangud. Te ei või tarkvara kopeerida, levitada, osadeks jaotada ega luua sellest tuletatud versioone. Seda tarkvara kasutades peate nõustuma järgnevate piirangutega.

a) Te võite luua tarkvarast ühe koopia andmete püsisäilitamiseks mõeldud kandjale arhiveeritud varukoopiana tingimusel, et teie arhiveeritud varukoopiat ei installita teise arvutisse ega kasutata seal. Kõik muud koopiad, mida te tarkvarast teete, kujutavad endast käesoleva lepingu rikkumist.

b) Te ei tohi tarkvara kasutada, modifitseerida, tõlkida, paljundada või tarkvara või selle koopiate kasutusõigusi üle kanda ühelgi muul viisil peale lepingus sätestatute.

c) Te ei või müüa, all-litsentsi anda, liisida, rentida või laenutada tarkvara ega kasutada tarkvara kommertsteenuste osutamiseks.

d) Te ei tohi tarkvara lähtekoodi pöördprojekteerida, pöördkompileerida, koost lahti võtta ega püüda mõnel muul viisil tarkvara lähtekoodi hankida, välja arvatud juhul, kui selline piiramine on seadusega selgesõnaliselt keelatud.

e) Te nõustute kasutama tarkvara ainult sellisel viisil, mis on kooskõlas kõikide kohaldatavate seadustega jurisdiktsioonis, kus te tarkvara kasutate, sealhulgas (kuid mitte ainult) kohaldatavate piirangutega autoriõigustele ning muudele intellektuaalomandi õigustele.

f) Te nõustute kasutama tarkvara ja selle funktsioone viisil, mis ei piira teiste lõppkasutajate võimalust neile teenustele juurde pääseda. Tarnija jätab endale õiguse piirata üksikutele lõppkasutajatele osutatavate teenuste ulatust, et võimaldada teenuste kasutamist võimalikult paljudele lõppkasutajatele. Teenuste ulatuse piiramine tähendab ka tarkvara kõigi funktsioonide kasutamisvõimaluse täielikku lõpetamist ning tarnija või kolmandate isikute serverites asuvate tarkvara konkreetse funktsiooniga seotud andmete ja teabe kustutamist.

g) Nõustute, et ei tee mingeid toiminguid, mis hõlmavad litsentsivõtme kasutamist vastuolus selle lepingu tingimustega või viivad litsentsivõtme andmisele mis tahes isikule, kellel pole õigust tarkvara kasutada, näiteks kasutatud või kasutamata litsentsivõtme üleandmine mis tahes kujul, samuti paljundatud või genereeritud litsentsivõtmete lubamatu reprodutseerimine või levitamine või tarkvara kasutamine litsentsivõtmega, mis on omandatud muust allikast kui pakkujalt.

7. Autoriõigus. Tarkvara ja kõik õigused, sealhulgas (kuid mitte ainult) omandiõigus ja intellektuaalomandi õigused, kuuluvad ESETile ja/või selle litsentsiandjatele. Need õigused on kaitstud rahvusvaheliste lepingute sätetega ja tarkvara kasutamise riigis kohaldatavate muude kehtivate seadustega. Tarkvara struktuur, organisatsioon ja kood on ESETi ja/või tema litsentsiandjate ärisaladus ja konfidentsiaalne teave. Te ei tohi tarkvara kopeerida, välja arvatud lepingu punktis 6(a) määratud tingimustel. Kõik koopiad, mida teil on õigus käesoleva lepingu kohaselt teha, peavad sisaldama samasuguseid autoriõiguse ja omandiõiguse märkusi, nagu on märgitud tarkvaral. Kui te tarkvara lähtekoodi pöördprojekteerite, pöördkompileerite, võtate seda koost lahti või üritate seda mõnel muul viisil hankida, mis on käesoleva lepingu sätetega vastuolus, nõustute te seega sellega, et ükskõik milline teave, mis seeläbi omandati, tuleb automaatselt ja tagasipöördumatult saata tarnijale ning seda peetakse täielikult tarnija omandiks alates hetkest, mil selline teave tekib, sõltumata tarnija õigustest tulenevalt käesoleva lepingu rikkumisest.

8. Õiguste reservatsioon. Tarnija jätab käesolevaga endale kõik õigused tarkvarale, v.a õigused, mis käesoleva lepingu tingimuste alusel antakse selgesõnaliselt üle teile kui tarkvara lõppkasutajale.

9. Mitmes keeles versioonid, kahe andmekandja tarkvara, mitu koopiat. Juhul kui tarkvara toetab mitut platvormi või keelt, või kui te saate mitu tarkvara koopiat, võite kasutada tarkvara vaid omandatud litsentsi järgi lubatud arvu arvutisüsteemide ning versioonide jaoks. Te ei või müüa, rentida, liisida, all-litsentsi anda, laenutada ega teisaldada tarkvara versioone või koopiaid, mida te ei kasuta.

10. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg. Käesolev leping kehtib alates kuupäevast, mil te nõustute selle lepingu tingimustega. Te võite lepingu igal hetkel lõpetada, kui kustutate lõplikult, hävitate või tagastate omal kulul tarkvara, kõik varukoopiad ja kõik seotud materjalid, mis te olete tarnijalt või tema äripartneritelt saanud. Tarkvara ja selle kõigi funktsioonide kasutamise õiguse suhtes võidakse kohaldada EOL-i poliitikat. Teie õigus tarkvara kasutada lõpeb pärast seda, kui tarkvara või mõni selle funktsioon jõuab EOL-i poliitikas määratletud eluea lõpu kuupäevani. Sõltumata käesoleva lepingu lõpetamise viisist, jäävad lepingu punktides 7, 8, 11, 13, 19 ja 21 ära toodud sätted kehtima ajaliste piiranguteta.

11. LÕPPKASUTAJA KINNITUSED. LÕPPKASUTAJANA NÕUSTUTE SELLEGA, ET TARKVARA ON TARNITUD „ON NAGU ON”, ÜHEGI SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTIITA, MIDA KOHALDATAVAD SEADUSED MAKSIMAALSELT LUBAVAD. TARNIJA, TEMA LITSENTSIJAD, PARTNERID JA AUTORIÕIGUSE HOIDJAD EI ANNA ÜHTEGI SELGESÕNALIST VÕI KAUDSET KINNITUST VÕI GARANTIID, ERITI ÜHTEGI MÜÜGIGARANTIID VÕI KINNITUST TARKVARA TEATUD OTSTARBEKS SOBIMISE KOHTA VÕI GARANTIID, ET TARKVARA EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENDI-, AUTORI-, KAUBAMÄRGI- VÕI MUID ÕIGUSI. TARNIJA EGA ÜKSKI TEINE ISIK EI SAA GARANTEERIDA, ET FUNKTSIOONID, MIDA TARKVARA SISALDAB, VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET TARKVARA TÖÖTAB TÕRGETE JA VIGADETA. TE VÕTATE ENDALE TÄIELIKU VASTUTUSE JA RISKID TARKVARA VALIMISE EEST, ET SAAVUTADA TEIE SOOVITUD TULEMUSI, NING INSTALLIMISE KASUTAMISE JA TULEMUSTE EEST, MIS TE SEDA KASUTADES SAAVUTATE.

12. Muude kohustuste puudumine. Käesolev leping ei tekita tarnijale ning tema litsentsijatele muid kohustusi peale siin spetsiifiliselt ära toodud kohustuste.

13. VASTUTUSE PIIRANGUD. TARNIJA, TEMA TÖÖTAJAD EGA LITSENTSIANDJAD EI SAA KEHTIVA SEADUSEGA MAKSIMAALSES ULATUSES MÄÄRATLETULT VASTUTADA MIS TAHES SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, TULU, MÜÜGIKÄIBE, KADUNUD ANDMETE EGA KULUTUSTE EEST, MIS TEHTI ASENDUSKAUPADE VÕI TEENUSTE OSTMISELE, OMANDI KAHJUSTUSTE, ISIKUKAHJU, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE, ÄRITEABE KADUMISE VÕI MIS TAHES ERILISE, OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, MAJANDUSLIKU, KINDLUSTUSALASE, KARISTUSLIKU, ERIKAHJU VÕI KAUDSE KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD MIS TAHES MOEL NING KAS LEPINGUST, ÕIGUSRIKKUMISEST, ETTEVAATAMATUSEST VÕI MÕNEST MUUST VASTUTUSTEOORIAST TULENEVAST PÕHJUSEST SEOSES TARKVARA INSTALLIMISEGA, KASUTAMISEGA VÕI VÕIMETUSEGA TARKVARA KASUTADA, ISEGI JUHUL, KUI TARNIJAT VÕI TEMA LITSENTSIANDJAID VÕI PARTNEREID ON SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. KUNA MÕNED RIIGID JA MÕNED SEADUSED EI LUBA VASTUTUSE VÄLISTAMIST, KUID VÕIMALDAVAD VASTUTUSE PIIRAMIST, ON TARNIJA, TEMA TÖÖTAJATE VÕI LITSENTSIANDJATE VÕI PARTNERITE VASTUTUS PIIRATUD LITSENTSI OSTMISE EEST TASUTUD RAHASUMMAGA.

14. Miski käesolevas lepingus ei piira ühegi osapoole seadusjärgseid õigusi, keda seadus tunnistab tarbijana, kui tegutsetakse lepinguga vastuolus.

15. Tehniline tugi. ESET või ESETi poolt tellitud kolmandad isikud pakuvad tehnilist tuge oma äranägemise järgi, ilma mingisuguste garantiide või deklaratsioonideta. Tehnilise toe pakkumine lõpetatakse pärast seda, kui tarkvara või mõni selle funktsioon jõuab EOL-i poliitikas määratletud eluea lõpu kuupäevani. Lõppkasutaja peab enne tehnilise toe kasutamist varundama kõik olemasolevad andmed, tarkvara ning programmid. ESET ja/või ESETi poolt tellitud kolmandad isikud ei võta vastutust andmete, vara, tarkvara või riistvara kahjustuste või kadumise eest või saamata jäänud tulu eest, mis tuleneb tehnilise toe kasutamisest. ESET ja/või ESETi poolt tellitud kolmandad isikud säilitavad otsustusõiguse selle üle, kas probleemi lahendamine jääb tehnilise toe võimaluste piiresse. ESET säilitab õiguse oma äranägemisel keelduda tehnilise toe osutamisest või see edasi lükata või lõpetada. Tehnilise toe pakkumiseks võib vajalik olla litsentsiteave, teave ja muud andmed kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

16. Litsentsi ülekandmine. Tarkvara on võimalik ühest arvutisüsteemist teise üle kanda, juhul kui see ei ole vastuolus lepingu tingimustega. Kui see ei ole vastuolus lepingutingimustega, on lõppkasutajal – tulenevalt käesolevast lepingust – tarnija nõusolekul õigus litsents ning kõik õigused ainult püsivalt teisele lõppkasutajale üle kanda, tingimustel, et (i) algne lõppkasutaja ei säilita tarkvarast ühtegi koopiat; (ii) õiguste ülekandmine peab oleme otsene, st algselt lõppkasutajalt uuele lõppkasutajale; (iii) uus lõppkasutaja peab vastu võtma kõik käesolevast lepingust tulenevad algsel lõppkasutajal lasunud õigused ja kohustused; (iv) algne lõppkasutaja peab tagama uuele lõppkasutajale dokumentatsiooni, mis võimaldab tarkvara ehtsuse tõendamist vastavalt punktis 17 täpsustatule.

17. Tarkvara ehtsuse tõendamine. Lõppkasutaja võib demonstreerida tarkvara kasutamise õigust ühel järgnevatest viisidest: (i) litsentsiserdiga, mille on väljastanud tarnija või tarnija poolt määratud kolmas isik; (ii) kirjaliku litsentsilepinguga, kui selline leping sõlmiti; (iii) meili esitamisega, mille on saatnud tarnija ning mis sisaldab litsentsi andmeid (kasutajanime ja parooli). Tarkvara ehtsuse kontrollimiseks võib olla vajalik litsentsiteave ja lõppkasutaja tuvastamine kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

18. Ametiasutustele ja USA valitsusele litsentsimine. Seda tarkvara tuleb ametiasutustele, kaasa arvatud USA valitsusele, tarnida käesolevas lepingus kirjeldatud litsentsiõiguste ning -piirangutega.

19. Kaubandust reguleerivate õigusaktide täitmine.

a) Te ei eksporti, reekspordi, edasta ega tee tarkvara ühelgi muul viisil ei otseselt ega kaudselt kättesaadavaks ühelegi isikule ega kasuta seda mis tahes viisil ega pane toime ühtki tegu, millest tulenevalt võivad ESET või selle valdusettevõtjad, selle tütarettevõtjad ning selle mis tahes valdusettevõtja tütarettevõtjad ning selle valdusettevõtjate juhitud juriidilised isikud („sidusettevõtjad“) rikkuda kaubandust reguleerivaid õigusakte või kanda nimetatud õigusaktidest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, sealhulgas

i. mis tahes õigusaktid, mis reguleerivad või piiravad kaupade, tarkvara, tehnoloogia või teenuste eksportimist, reeksportimist või edastamist või millega on kehtestatud nimetatud tegevuse suhtes kohaldatavaid litsentsimisnõudeid ning mille on kehtestanud või vastu võtnud mis tahes valitsus, riik või reguleeriv ametiasutus Ameerika Ühendriikides, Singapuris, Ühendkuningriigis, Euroopa Liidus või selle mis tahes liikmesriigis või mis tahes riigis, milles teostatakse lepingujärgseid kohustusi või milles on asutatud või tegutseb ESET või selle mis tahes sidusettevõtja, ning

ii. mis tahes majanduslik, rahanduslik või muud liiki sanktsioon, piirang, embargo, impordi- või ekspordikeeld, rahaliste vahendite või varade edastamise või teenuste osutamise keeld või nendega võrdväärne meede, mille on kehtestanud mis tahes valitsus, riik või reguleeriv ametiasutus Ameerika Ühendriikides, Singapuris, Ühendkuningriigis, Euroopa Liidus või selle mis tahes liikmesriigis või mis tahes riigis, milles teostatakse lepingujärgseid kohustusi või milles on asutatud või tegutseb ESET või selle mis tahes sidusettevõtja.

(eespool punktides i and ii nimetatud õigusaktid ühiselt „kaubanduskontrolli seadused“).

b) ESET jätab endale õiguse peatada või lõpetada viivitamatult neist tingimustest tulenevate kohustuste täitmine järgmistel juhtudel:

i. ESET määrab kindlaks, et tema põhjendatud arvamuse järgi on kasutaja rikkunud või võib tõenäoliselt rikkuda lepingu artikli 19 punkti a; või

ii. lõppkasutajale ja/või tarkvarale hakatakse kohaldama kaubandust reguleerivaid õigusakte ning selles tulenevalt määrab ESET kindlaks, et tema põhjendatud arvamuse järgi võivad tema lepingujärgsete kohustuste täitmise jätkamise korral ESET või mõni selle sidusettevõtja rikkuda kaubandust reguleerivaid õigusakte või kanda nimetatud õigusaktidest tulenevaid negatiivseid tagajärgi.

c) Selle lepingu ükski osa ei ole mõeldud ning mitte miskit siintoodut ei tohi tõlgendada ajendina või nõudena, et kumbki osapool paneks toime või jätaks toime panemata (või nõustuks toime panema või toime panemata jätma) mis tahes teo, mis on mis tahes kohaldatava kaubandust reguleeriva õigusakti kohaselt ebaseaduslik, karistatav või keelatud.

20. Teated. Kõik teated ning tagastatav tarkvara ja dokumentatsioon tuleb saata aadressile ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, ilma et see piiraks ESETi õigust teavitada teid käesoleva lepingu, privaatsuspoliitika EOL-i poliitika ja dokumentatsiooni muudatustest vastavalt lepingu artiklile 22. ESET võib saata teile meilisõnumeid ja tarkvarasiseseid teatisi või postitada teatisi oma veebisaidile. Nõustute saama ESETilt elektroonilisel kujul juriidilisi teateid, sealhulgas mis tahes teateid tingimuste, eritingimuste või privaatsuspoliitika muudatuste kohta, lepinguettepanekuid/nõusolekuid või kutseid astuda läbirääkimistesse, teatisi või muid juriidilisi teateid. Sellised elektroonilised teated loetakse kättesaaduks kirjalikult, välja arvatud juhul, kui kohaldatavates seadustes on konkreetselt ette nähtud teistsugune teadete edastamise vorm.

21. Kohaldatav õigus. Käesolevat lepingut reguleerivad Slovakkia seadused ja seda tõlgendatakse kooskõlas Slovakkia seadustega. Lõppkasutaja ja tarnija nõustuvad käesolevaga, et kui on vastuolu seaduste ja ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni vahel, siis põhimõtteid ei kohaldata. Te kinnitate selgesõnaliselt, et kõik käesolevast lepingust tulenevad nõuded või vaided tarnijaga või nõuded ja vaided, mis on seotud tarkvara kasutamisega, on Bratislava I ringkonnakohtu kohtualluvuses ning nõustute selgesõnaliselt antud kohtu jurisdiktsiooniga.

22. Üldsätted. Kui käesoleva lepingu mis tahes säte on kehtetu või mittetäidetav, ei mõjuta see lepingu ülejäänud sätete kehtivust, mis jäävad kehtima ning neid tuleb täita lepingus ära toodud tingimuste kohaselt. Käesolev leping on koostatud inglise keeles. Kui lepingust tehakse otstarbekuse või mõnel muul eesmärgil tõlkeid või kui eri keeletes lepinguversioonide vahel ilmneb vastuolu, loetakse ülimuslikuks ingliskeelne versioon.

ESET jätab endale õiguse teha tarkvaras muudatusi, samuti muuta igal ajal käesoleva lepingu tingimusi, selle liiteid, lisasid, privaatsuspoliitikat, EOL-i poliitikat ja dokumentatsiooni või nende mis tahes osa järgmistel eesmärkidel: (i) tarkvara või ESETi äritegevuse muutuste kajastamiseks, (ii) juriidilistel, regulatiivsetel või turbekaalutlustel või (iii) kuritarvitamise või kahju vältimiseks. Teid teavitatakse lepingu muutmisest meili, rakendusesiseste teatiste või muude elektrooniliste kanalite teel. Kui te ei nõustu kavandatud lepingumuudatustega, võite lepingu vastavalt artiklile 10 lõpetada 30 päeva jooksul pärast muudatusteate saamist. Kui te ei lõpeta lepingut selle tähtaja jooksul, loetakse kavandatud muudatused teie poolt aktsepteerituks ja teie suhtes kehtivaks alates kuupäevast, mil te muudatusteate saite.

Käesolev on terviklik tarkvarale kohaldatav leping teie ja tarnija vahel ja see ületab kõik eelnevad tarkvaraga seotud kinnitused, läbirääkimised, kohustused, avaldused või teadaanded.

LEPINGU LISA

Võrku ühendatud seadmete turvalisuse hindamine. Võrku ühendatud seadmete turvalisuse hindamise suhtes kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:

Tarkvara sisaldab funktsiooni, mis kontrollib lõppkasutaja kohaliku võrgu turvalisust ja kohalikku võrku ühendatud seadmete turvalisust ning mis vajab selleks kohaliku võrgu nime ja andmeid kohalikku võrku ühendatud seadmete kohta, näiteks kohalikku võrku ühendatud seadme olemasolu, tüüp, nimi, IP-aadress ja MAC-aadress seoses litsentsiteabega. Teabe hulka kuulub ka ruuterseadmete juhtmeta võrgu turbetüüp ja juhtmeta võrgu krüptimise tüüp. Funktsioon võib edastada ka kohalikus võrgus seadmete turvamiseks turbetarkvara lahenduse kättesaadavusega seotud teavet.

Kaitseks andmete väärkasutuse vastu. Andmete väärkasutuse vastase kaitse suhtes kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:

Tarkvara sisaldab funktsiooni, mis takistab kriitiliste andmete kaotsiminekut või väärkasutust arvut varguse korral. See funktsioon on tarkvara vaikesätetes välja lülitatud. Selle aktiveerimiseks tuleb luua ESET HOME-konto, mille kaudu kogub funktsioon arvuti varguse korral andmeid. Selle tarkvarafunktsiooni aktiveerimisel koutakse ja saadetakse tarnijale varastatud arvuti kohta andmed, mis võivad hõlmata arvuti võrguasukoha andmeid, arvutiekraanil kuvatava sisu andmeid, arvuti konfiguratsioonandmeidi ja/või arvutiga ühendatud kaameraga salvestatud andmeid (edaspidi „andmed”). Lõppkasutajal on õigus selle funktsiooniga hangitud ja ESET HOME konto kaudu esitatud andmeid kasutada ainult arvuti vargusest tingitud olukorra lahendamiseks. Üksnes selle funktsiooni otstarbel töötleb tarnija andmeid privaatsuspoliitikas sätestatud viisil ja kooskõlas asjakohaste seadusesätetega. Tarnija lubab lõppkasutajal andmetele juurde pääseda ajaperioodiks, mis on vajalik andmete hankimise otstarbe täitmiseks ja mis ei ületa privaatsuspoliitikas määratud säilitusperioodi. Kaitset andmete väärkasutuse vastu tohib kasutada ainult arvutite ja kontodega, millele lõppkasutajal on seaduslik õigus. Mis tahes ebaseaduslikust kasutsest teatatakse pädevale asutusele. Tarnija järgib asjakoahseid seadusi ja abistab õiguskaitseasutusi andmete väärkasutuse korral. Nõustute ja kinnitate, et vastutate ESET HOME konto parooli kaitsmise eest ning nõustute, et ei avalda oma parooli ühelegi muule osapoole. Lõppkasutaja vastutab iga tegevuse eest andmete väärkasutuse vastase kaitse funktsiooni ja ESET HOME konto kasutamisel, olgu loaga või ilma selleta. ESET HOME konto turvarikke korral teavitage viivitamatult tarnijat. Andmete väärkasutuse vastase kaitse lisatingimusi kohaldatakse ainult ESET Internet Security ja ESET Smart Security Premium lõppkasutajate puhul.

ESET Secure Data. Toote ESET Secure Data suhtes kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:

1. Mõisted. Käesolevates ESET Secure Data lisatingimustes kasutatakse järgmisi sõnu allpool osutatud tähenduses:

a) „Teave” Tarkvara abil krüptitud või dekrüptitud mis tahes teave või andmed.

b) „Tooted“ ESET Secure Data tarkvara ja dokumentatsioon.

c) „ESET Secure Data“ Tarkvara, mida kasutatakse elektrooniliste andmete krüptimiseks ja dekrüptimiseks.

Kõik viited mitmusele hõlmavad ainsust ja vastupidi. Ilma kindla mõisteta sõnu tuleb kasutada kooskõlas lepingus sätestatud mõistetega.

2. Täiendav lõppkasutaja deklaratsioon. Kinnitate ja nõustute, et:

a) teie kohuseks on teabe kaitsmine, säilitamine ja varundamine;

b) te peaksite kõiki andmeid ja teavet oma arvutis enne ESET Secure Data installeerimist täielikult varundama (sh (kuid mitte ainult) kriitilisi andmeid ja teavet);

c) peate ESET Secure Data ülesseadmiseks ja kasutamiseks vajalikke paroole või muud teavet turvaliselt hoiustama, samuti peate tegema tagavarakoopiaid kõikidest krüptovõtmetest, litsentsikoodidest, võtmefailidest ja muudest loodud andmetest erinevatele andmekandjatele;

d) vastutate toodete kasutamise eest. Tarnija ei vastuta mingisuguse kaotuse, nõude või kahju eest, mis on tekkinud teabe või muude andmete lubamatu või vigase krüptimise või dekrüptimise tagajärjel olenemata sellest, kus ja kuidas see teave või muud andmed on salvestatud;

e) kuigi tarnija on astunud mõistlikke samme, et tagada ESET Secure Data terviklus ja turvalisus, ei tohi tooteid (ega ühtki üksikuna) kasutada piirkonnas, mis sõltub tõrkekindla tasemega turbest või on potentsiaalselt ohtlik, k.a (kuid mitte ainult) piiranguteta tuumarajatised, lennukite navigatsiooni-, juhtimis- või sidesüsteemid, relva- ja kaitsesüsteemid, elustamissüsteemid või elusignaalide seiresüsteemid;

f) lõppkasutaja kohustus on veenduda, et toodete pakutud turvalisuse ja krüptimise tase vastab teie nõudmistele;

g) vastutate toodete (või nende üksikuna) kasutamise eest, tagades muu hulgas, et kasutamine vastab kõigile Slovaki Vabariigis kohalduvatele seadustele ja määrustele või sarnastele seadustele muus riigis või piirkonnas, kus toodet kasutatakse. Peate enne toodete kasutamist veenduma, et see ei läheks vastuollu ükskõik mis valitsuse (Slovaki Vabariigi või muu) embargoga;

h) ESET Secure Data võib tarnija serveritega aeg-ajalt ühendust võtta, et kontrollida litsentsiteavet, saadaolevaid paiku, hoolduspakette ja muid uuendusi, mis võivad ESET Secure Data tööd parandada, säilitada, muuta või täiustada, ning võib kooskõlas privaatsuspoliitikaga saata üldist süsteemiteavet seoses oma toimimisega.

i) tarnija ei vastuta ükskõik millise kaotuse, kahju, kulu või nõude eest, mis tekib paroolide, üles seadmise teabe, krüptovõtmete, litsentsi aktiveerimiskoodide ja muude tarkvara kasutamise ajal genereeritud või hoiustatud andmete kaotuse, varguse, väärkasutamise, rikutuse, kahju või hävinemise korral.

Toote ESET Secure Data lisatingimusi kohaldatakse ainult toote ESET Smart Security Premium lõppkasutajate puhul.

Password Manager Tarkvara. Password Manager tarkvara suhtes kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:

1. Täiendav lõppkasutaja deklaratsioon. Kinnitate ja nõustute, et te ei tohi:

a) kasutada paroolihalduse tarkvara ülesandekriitilistes rakendustes, kus võib kaalul olla inimelu või vara. Te mõistate, et paroolihalduse tarkvara ei ole loodud taolistel eesmärkidel ning tõrge sellistes oludes võib viia surma, isikliku vigastuse või tõsise vara- või keskkonnakahjuni, mille eest tarnija ei vastuta.

PAROOLIHALDUSE TARKVARA EI OLE LOODUD, MÕELDUD EGA LITSENTSEERITUD KASUTAMISEKS OHTLIKES KESKKONDADES, MIS NÕUAVAD TÕRKEKINDLAID KONTROLLE, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) TUUMARAJATISTE DISAIN, EHITUS, HOOLDUS VÕI KASUTAMINE, LENNUKITE NAVIGATSIOON VÕI KOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMID, ÕHULIIKLUSE KONTROLL JA ELUSTAMISAPARAADID VÕI RELVASÜSTEEMID. TARNIJA ÜTLEB SELLISTEL PUHKUDEL KONKREETSELT LAHTI SELGESÕNALISEST VÕI KAUDSEST GARANTIIST VÕI SOBIVUSEST.

b) kasutada paroolihalduse tarkvara viisil, mis rikub seda lepingut või Slovaki Vabariigi või teie kohtualluvuse seadusi. Täpsemalt ei tohi te paroolihalduse tarkvaraga teha ega soodustada mingisuguseid ebaseaduslikke tegevusi, sealhulgas üles laadida ohtliku sisuga andmeid ega sisu, mida võidakse kasutada mis tahes ebaseaduslikeks tegevusteks või mis rikub mis tahes viisil seadust või mis tahes muu osapoole õigusi (sealhulgas intellektuaalomandi õigusi), muu hulgas püüda juurde pääseda talletusruumis (käesolevate paroolihalduse tarkvara lisatingimuste kohaselt viitab „talletusruum” tarnija või muu osapoole kui tarnija või kasutaja hallatavale andmetalletusruumile kasutaja andmete sünkroonimise ja varundamise võimaldamiseks) olevatele kontodele või paroolihalduse tarkvara või talletusruumi teiste kasutajate kontodele ja andmetele. Kui rikute ükskõik millist neist sätetest, on tarnijal õigus see leping kohe lõpetada ja nõuda teilt sisse vajalike heastamisvahendite kulud, samuti astuda vajalikke samme takistamaks teil paroolihalduse tarkvara edasist kasutamist ilma hüvitise võimaluseta.

2. VASTUTUSE PIIRANGUD. PAROOLIHALDUSE TARKVARA ON TARNITUD „ON NAGU ON“. ÜHEGI SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTIITA. KASUTATE TARKVARA OMAL VASTUTUSEL. TOOTJA EI VASTUTA ANDMEKAO, KAHJUDE EGA TEENUSE KÄTTESAADAVUSE PIIRANGUTE EEST, SH TEABE, MIS ON SAADETUD PAROOLIHALDUSE TARKVARA ABIL VÄLISELE SALVESTUSSEADMELE ANDMETE SÜNKRONISEERIMISE JA VARUNDAMISE EESMÄRGIL. TEABE KRÜPTIMINE PAROOLIHALDUSE TARKVARA ABIL EI TAGA TARNIJA VASTUTUST SEOSES SELLE TEABE TURVALISUSEGA. KINNITATE SÕNASELGELT, ET PAROOLIHALDUSE TARKVARA ABIL HANGITUD, KASUTATUD, KRÜPTITUD, HOIUSTATUD, SÜNKRONISEERITUD VÕI SAADETUD TEAVET VÕIB SAMUTI HOIUSTADA KOLMANDATE OSAPOOLTE SERVERITES (KEHTIB PAROOLIHALDUSE TARKVARA KASUTAMISE PUHUL VAID SIIS, KUI ON LUBATUD SÜNKRONISEERIMISE JA VARUNDAMISE TEENUSED). KUI TARNIJA OTSUSTAB OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI KASUTADA SELLIST KOLMANDA OSAPOOLE TALLETUSRUUMI, VEEBILEHTE, VEEBIPORTAALI, SERVERIT VÕI TEENUST, SIIS EI VASTUTA TARNIJA KOLMANDA OSAPOOLE TEENUSE KVALITEEDI, TURVALISUSE VÕI KÄTTESAADAVUSE EEST NING EI VASTUTA MINGIL VIISIL TEIE EES KOLMANDA OSAPOOLE SEADUSLIKE VÕI LEPINGULISTE KOHUSTUSTE RIKKUMISE EEST EGA SELLE TARKVARA KASUTAMISE AJAL ILMNEVA KAHJU, TULUDE KAOTUSE, RAHALISE VÕI MITTERAHALISE KAHJU EGA ÜHEGI TEISE KAHJU EEST. TARNIJA EI VASTUTA HANGITUD, KASUTATUD, KRÜPTITUD, HOIUSTATUD, SÜNKRONISEERITUD, PAROOLIHALDUSE TARKVARA ABIL SAADETUD VÕI TALLETUSRUUMIANDMETES OLEVATE ANDMETE SISU EEST. NÕUSTUTE, ET TARNIJAL PUUDUB LIGIPÄÄS HOIUSTATUD TEABE SISULE NING SISU JÄLGIMINE VÕI SEADUSLIKULT KAHJULIKU SISU EEMALDAMINE EI OLE VÕIMALIK.

Tarnija omab kõiki õiguseid täiustustele, uuendustele ja parandustele, mis on seotud parooliHALDUSE tarkvaraga („täiustused“) ka juhul, kui nimetatud täiustused on loodud ükskõik mis viisil teie poolt saadetud tagasisidele, ideedele või soovitustele tuginevalt. Selliste täiustuste eest ei anta teile kompensatsiooni, sh ükskõik millist autasu.

TARNIJATE ÜKSUSED JA LITSENTSEERIJAD EI VASTUTA NÕUETE JA VASTUTUSTE EEST, MIS TEKIVAD OTSESELT VÕI PAROOLIHALDUSE TARKVARA KASUTAMISEGA SEOTULT TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTEGA, MAAKLERITE VÕI VAHENDAJATE ABIL VÕI ILMA VÕI TURVALISUSE MÜÜGI VÕI OSTUGA, PÕHINEGU NEED NÕUDED JA VASTUTUSED ÕIGUS- VÕI VÕRDSUSTEOORIAL.

TARNIJAD EGA LITSENTSEERIJAD EI VASTUTA TEIE EES ÜKSKÕIK MILLISTE OTSESTE, KAASNEVATE, ERILISTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS TEKIVAD KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA, PAROOLIHALDUSE TARKVARA ABIL LIGI PÄÄSETUD ANDMETE, TEIE PAROOLIHALDUSE TARKVARA KASUTAMISE VÕI KASUTAMATA JÄTMISE KORRAL VÕI PAROOLIHALDUSE TARKVARA ABIL HANGITUD ANDMETE TÕTTU, PÕHINEGU NEED KAHJUNÕUDED ÕIGUS- VÕI VÕRDSUSTEOORIAL. SELLES PUNKTIS NIMETATUD VÄLISTATUD KAHJUD SISALDAVAD SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) NEID, MIS ON TEKKINUD ETTEVÕTTE TULUDE KAOTUSEST, VIGASTUSEST INIMESELE VÕI VARALE, ETTEVÕTTE KATKEMISEST, ETTEVÕTTE VÕI ISIKLIKE ANDMETE KAOTAMISEST. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA JUHUSLIKE VÕI KAASNEVATE KAHJUDE PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI NEED PIIRANGUD TEILE KEHTIDA. SELLISEL JUHUL ON TARNIJA VASTUTUSE ULATUS MIINIMUM, MIS KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD.

PAROOLIHALDUSE TARKVARASSE SISESTATUD ANDMED, SH BÖRSIVÄLJAVÕTTED, ANALÜÜS, TURUANDMED, UUDISED JA FINANTSANDMED VÕIVAD OLLA HILINENUD, EBATÄPSED VÕI SISALDADA VIGU VÕI PUUDUSEID NING TARNIJATEL JA LITSENTSEERIJATEL PUUDUB VASTUTUS ÜLALTOODU PUHUL. TARNIJA VÕIB LÕPETADA ÜKSKÕIK MILLISE PAROOLIHALDUSE TARKVARA OSA VÕI FUNKTSIOONI VÕI MÕNE VÕI KÕIKIDE FUNKTSIOONIDE VÕI TEHNOLOOGIA KASUTAMISE PAROOLIHALDUSE TARKVARAS TEILE SELLEST EELNEVALT ETTE TEATAMATA.

KUI SELLES OSAS TOODUD TINGIMUSED ON MINGIL PÕHJUSEL PUUDULIKUD VÕI TARNIJAT PEETAKSE KOHALDATAVATE SEADUSTE KOHASELT KAOTUSTE, KAHJUDE JNE EEST VASTUTAVAKS, SIIS NÕUSTUVAD OSAPOOLED, ET TARNIJA VASTUTUS TEIE SUHTES PIIRDUB TEIE MAKSTUD LITSENTSIKULUDE KOGUSUMMAGA.

TE NÕUSTUTE TARNIJAT, SELLE TÖÖTAJAID, TÜTARETTEVÕTTEID, PARTNEREID JA TEISI PARTNEREID HÜVITAMA JA KAITSMA KOLMANDATE OSAPOOLTE (SH SEADME OMANIKUD VÕI OSAPOOLED, KELLE ÕIGUSEID MÕJUTASID KASUTATUD ANDMED PAROOLIHALDUSE TARKVARAS VÕI TALLETUSRUUMIS) NÕUETE, VASTUTUSE, KAHJUDE, KAOTUSTE, KULUDE NING TASUDE EEST, MIDA NEED OSAPOOLED VÕIVAD TEIE PAROOLIHALDUSE TARKVARA KASUTAMISE TÕTTU TEILE OMISTADA.

3. Teave paroolihalduse tarkvaras. Kui te pole selgesõnaliselt teisiti valinud, salvestatakse kogu teie poolt sisestatud teave krüptitud formaadis paroolihalduse tarkvara andmebaasi teie arvutis või muule teie poolt valitud salvestusseadmele. Mõistate, et kustumise või kahju korral paroolihalduse tarkvara andmebaasis või muudes failides kaob kogu teave pöördumatult ning te mõistate ja nõustute sellise kaotuse riskiga. Asjaolu, et teie isiklik teave on krüptitud formaadis teie arvutis hoiustatud, ei tähenda, et teavet ei saa varastada ning et seda ei saa väärkasutada keegi, kes avastab põhiparooli või saab juurdepääsu kliendile määratud andmebaasi avavale aktiveerimisseadmele. Te vastutate kõikide juurdepääsuviiside turvalisuse tagamise eest.

4. Isiklike andmete edastamine tarnijale või talletusruumi. Kui te nõnda valite, siis edastab või saadab paroolihalduse tarkvara isiklikud andmed – nimelt paroolid, sisselogimise andmed, kontod ja identiteedid – paroolihalduse tarkvara andmebaasist ainult õigeaegse teabe sünkroniseerimise ja varundamise eesmärgil interneti kaudu talletusruumi. Teavet edastatakse üksnes krüptituna. Paroolihalduse tarkvara kasutamine online-ankeetide täitmiseks paroolide, logimiste või muude andmetega võib nõuda, et teave saadetakse interneti kaudu teie poolt tuvastatud veebilehele. Seda teabeedastust ei algata paroolihalduse tarkvara ning seetõttu ei vastuta tarnija erinevate tarnijate veebilehtede tehingute turvalisuse eest. Kõik interneti teel või ilma tehtud paroolihalduse tarkvaraga seostuvad tehingud on sooritatud teie omavolil ja riskil ning teie vastutate ainsana igasuguse kahju eest enda arvutisüsteemile või teabe kadumise puhul, mis kaasneb taolise materjali või teenuse alla laadimise ja/või kasutamisega. Et vähendada väärtusliku teabe kaotamise riski, soovitab tarnija klientidel sooritada regulaarset andmebaasi ja muude tundlike failide varundamist välisele kõvakettale. Tarnija ei saa teid abistada kaotatud või kahjustatud teabe taastamisel. Kui tarnija pakub varundamisteenust kasutaja andmebaaside failidele kahjustuse või kustutamise korral kasutaja arvutis, toimub selline varundamisteenus ilma igasuguse garantiita ja ei taga mingisugust vastutust tarnijalt teile.

Paroolihalduse tarkvara kasutades nõustute, et tarkvara võib aeg-ajalt ühendust võtta tarnija serveritega, et kontrollida litsentsiteavet, saadaolevaid paiku, hoolduspakette ja muid uuendusi, mis võivad paroolihalduse tarkvara toimimist parandada, säilitada, muuta või täiustada. Tarkvara võib kooskõlas privaatsuspoliitikaga saata üldist süsteemiteavet seoses paroolihalduse tarkvara toimimisega.

5. Desinstallimise andmed ja juhendid. Andmed, mida soovite andmebaasist säilitada, tuleb enne paroolihalduse tarkvara desinstallimist eksportida.

Paroolihalduse tarkvara lisatingimusi kohaldatakse ainult toote ESET Smart Security Premium lõppkasutajate puhul.

ESET LiveGuard. Toote ESET LiveGuard suhtes kohaldatakse järgmisi lisatingimusi:

Tarkvara sisaldab lõppkasutaja esitatud failide lisaanalüüsi funktsiooni. Tarnija kasutab lõppkasutaja esitatud faile ja analüüsitulemusi ainult kooskõlas privaatsuspoliitika ja asjakohaste õigusnormidega.

Toote ESET LiveGuard lisatingimusi kohaldatakse ainult toote ESET Smart Security Premium lõppkasutajate puhul.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EHSW; 3537.0