Licenčna pogodba za končnega uporabnika za uporabo programske opreme.

POMEMBNO: Pred prenosom, namestitvijo, kopiranjem ali uporabo pazljivo preberite spodnje pogoje in določila za uporabo izdelka. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI TER SE STRINJATE Z PRAVILNIK O ZASEBNOSTI.

Licenčno pogodbo za končnega uporabnika

Na podlagi pogojev te licenčne pogodbe za končnega uporabnika (v nadaljnjem besedilu »pogodba«), sklenjene med družbo ESET, spol. s r. o., s sedežem na naslovu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republica, registrirano v trgovinskem registru okrožnega sodišča v Bratislavi, I, razdelek Sro, vnos št. 3586/B, BIN: 31333532 (v nadaljnjem besedilu »ESET« ali »ponudnik«) in vami, fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu »vi« ali »končni uporabnik«), imate pravico do uporabe programske opreme, navedene v 1. členu te pogodbe. Programsko opremo, navedeno v 1. členu te pogodbe, lahko shranite na nosilec podatkov, pošljete po elektronski pošti, prenesete iz interneta, prenesete iz strežnikov ponudnika ali jo pridobite od drugih virov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in določili.

TO JE POGODBA O PRAVICAH KONČNEGA UPORABNIKA IN NE POGODBA ZA PRODAJO. Ponudnik ostaja lastnik izvoda programske opreme in fizičnih nosilcev podatkov, ki so vključeni v prodajni paket, ter drugih izvodov, za izdelavo katerih je v skladu s to pogodbo pooblaščen končni uporabnik.

S klikom možnosti »Sprejemam« ali »Sprejemam ...« med nameščanjem, prenašanjem, kopiranjem ali uporabo programske opreme soglašate s pogoji in določili te pogodbe. Če ne soglašate z vsemi pogoji in določili iz te pogodbe, takoj kliknite možnost za preklic, prekličite postopek namestitve ali prenosa oz. uničite ali vrnite programsko opremo, namestitvene nosilce podatkov, priloženo dokumentacijo in račun ponudniku, pri katerem ste kupili programsko opremo.

SOGLAŠATE, DA VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME POMENI, DA STE PREBRALI TO POGODBO, JO RAZUMETE IN BOSTE RAVNALI V SKLADU S POGOJI IN DOLOČILI V NJEJ.

1. Programska oprema. Izraz »programska oprema«, kot je uporabljen v tej pogodbi, pomeni: (i) računalniški program, ki ga spremlja ta pogodba, in vse pripadajoče komponente; (ii) vso vsebino na diskih, CD-ROM-ih, DVD-jih, v e-poštnih sporočilih in v vseh prilogah ali na drugih nosilcih podatkov, ki jim je priložena ta pogodba, vključno s programsko opremo v obliki predmetne kode, dobavljene na nosilcu podatkov, prek elektronske pošte ali s prenosom prek interneta; (iii) vso pisno gradivo z navodili in vse druge morebitne dokumente, povezane s programsko opremo, predvsem kakršne koli opise programske opreme, specifikacije programske opreme, kakršne koli opise lastnosti ali delovanja programske opreme, kakršne koli opise delovnega okolja za uporabo programske opreme, navodila za uporabo ali namestitev programske opreme ali kakršen koli opis načina uporabe programske opreme (v nadaljnjem besedilu »dokumentacija«); (iv) izvode programske opreme, popravke za morebitne napake v programski opremi, dodatke programske opreme, razširitve programske opreme, spremenjene različice programske opreme in posodobitve komponent programske opreme, če so na voljo, za katere vam ponudnik podeljuje licenco v skladu s 3. členom te pogodbe. Programska oprema bo zagotovljena izključno v obliki izvedljive predmetne kode.

2. Namestitev, računalnik in licenčni ključ. Programsko opremo, dobavljeno na nosilcu podatkov, poslano prek elektronske pošte, preneseno iz interneta, preneseno iz ponudnikovih strežnikov ali pridobljeno od drugih virov, je treba namestiti. Programsko opremo morate namestiti v pravilno konfiguriran računalnik, ki izpolnjuje vsaj tiste zahteve, ki so navedene v dokumentaciji. Postopek namestitve je opisan v dokumentaciji. V računalnik, v katerega namestite programsko opremo, ne smete namestiti nobenih računalniških programov ali strojne opreme, ki bi neugodno vplivali na programsko opremo. Računalnik pomeni strojno opremo, med drugim osebne računalnike, prenosne računalnike, delovne postaje, dlančnike, pametne telefone, ročne elektronske naprave ali druge elektronske naprave, za katere je programska oprema zasnovana in v katerih bo nameščena in/ali uporabljana. Licenčni ključ pomeni enolično zaporedje simbolov, črk, številk ali posebnih znakov, posredovano končnemu uporabniku za zakonito uporabo programske opreme in njene posamezne različice ali podaljšanje veljavnosti licence v skladu s to pogodbo.

3. Licenca. Pod pogojem, da soglašate z določili te pogodbe, plačate licenčnino do datuma zapadlosti ter ravnate v skladu z vsemi določili in pogoji v pogodbi, vam ponudnik podeli naslednje pravice (v nadaljnjem besedilu »licenca«):

a) Namestitev in uporaba. Imate neizključno in neprenosljivo pravico, da namestite programsko opremo na trdi disk računalnika ali drug nosilec podatkov za trajno shranjevanje podatkov, da namestite in shranite programsko opremo v pomnilnik računalniškega sistema ter da uporabljate, shranite in prikazujete programsko opremo.

b) Določba o številu licenc. Pravica do uporabe programske opreme je vezana na število končnih uporabnikov. En končni uporabnik pomeni spodaj navedeno: (i) namestitev programske opreme v en računalniški sistem oziroma, (ii) če je obseg licence vezan na število poštnih predalov, potem en končni uporabnik pomeni uporabnika računalnika, ki sprejme elektronsko sporočilo prek poštnega uporabniškega agenta (v nadaljnjem besedilu »MUA«). Če agent MUA sprejme elektronsko sporočilo in ga samodejno posreduje več uporabnikom, je število končnih uporabnikov določeno skladno z dejanskim številom uporabnikov, ki jim je posredovano elektronsko sporočilo. Če ima poštni strežnik funkcijo poštnih vrat, je število končnih uporabnikov enako številu uporabnikov poštnih strežnikov, za katere ta vrata ponujajo storitve. Če je poljubno število elektronskih naslovov usmerjeno na enega uporabnika (npr. vključno z vzdevki), in jih ta sprejme, ter odjemalec teh sporočil ne posreduje samodejno več uporabnikom, je zahtevana licenca za en računalnik. Iste licence ne smete hkrati uporabljati v več kot enem računalniku. Končni uporabnik je upravičen do vnosa licenčnega ključa v programsko opremo le v obsegu, v katerem ima pravico do uporabe programske opreme v skladu z omejitvami števila licenc, ki jih je podelil ponudnik. Licenčni ključ je zaupen, zato licence ne smete deliti s tretjimi osebami ali tretjim osebam dovoliti uporabe licenčnega ključa, razen če to dovoljuje pogodba ali ponudnik. Če pride do zlorabe licenčnega ključa, takoj obvestite ponudnika.

c) Business Edition. Različico Business Edition programske opreme je treba pridobiti za uporabo programske opreme v poštnih strežnikih, poštnih posredovalnikih, poštnih prehodih ali internetnih prehodih.

d) Veljavnost licence. Vaša pravica do uporabe programske opreme je časovno omejena.

e) Programska oprema izvirnega izdelovalca računalniške opreme (OEM). Programska oprema izvirnega izdelovalca računalniške opreme (OEM) bo omejena na računalnik, s katero ste jo pridobili. Programske opreme ni dovoljeno prenesti v drug računalnik.

f) PRESKUSNA RAZLIČICA programske opreme (NFR). Programske opreme, ki je označena kot »Ni za nadaljnjo prodajo«, »NFR« ali »PRESKUSNA RAZLIČICA«, ni mogoče zaračunati in se mora uporabljati le za predstavitev ali preskušanje funkcij programske opreme.

g) Prenehanje veljavnosti licence. Licenca preneha veljati samodejno, ko se konča obdobje, za katero je bila dodeljena. Če kršite katero koli določilo te pogodbe, lahko ponudnik odpove to pogodbo, ne da bi to vplivalo na katero koli pravico ali pravno sredstvo, ki je na voljo ponudniku v takšnih primerih. V primeru preklica licence morate programsko opremo in vse varnostne kopije na svoje stroške takoj izbrisati ali uničiti oziroma jo vrniti družbi ESET ali trgovini, kjer ste kupili programsko opremo. Po prekinitvi licenčne pogodbe ima ponudnik pravico preklicati pravico končnega uporabnika za uporabo funkcij programske opreme, ki zahtevajo povezavo s strežniki ponudnika ali tretjih oseb.

4. Funkcije z zbiranjem podatkov in zahteve za internetno povezavo. Za pravilno delovanje programske opreme je potrebna povezava z internetom in redno vzpostavljanje povezave s ponudnikovimi strežniki ali strežniki tretjih oseb ter ustrezno zbiranje podatkov v skladu s pravilnikom o zasebnosti. Povezava z internetom in ustrezno zbiranje podatkov je potrebno za spodaj navedene funkcije programske opreme:

a) Posodobitve programske opreme. Ponudnik lahko občasno izda posodobitve programske opreme (»posodobitve«), vendar jih ni dolžan zagotoviti. Ta funkcija je omogočena v okviru standardnih nastavitev programske opreme in posodobitve so zato nameščene samodejno, razen če ni končni uporabnik onemogočil samodejne namestitve posodobitev. Za namene zagotavljanja posodobitev je potrebno preverjanje pristnosti licence, vključno s podatki o računalniku in/ali platformi, v kateri je nameščena programska oprema, v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

b) Posredovanje infiltracij in podatkov ponudniku. Programska oprema vključuje funkcije, ki zbirajo vzorce računalniških virusov, drugih podobnih zlonamernih računalniških programov in sumljivih ali spornih datotek, morebitno neželenih ali morebitno nevarnih predmetov, kot so datoteke, URL-ji, paketi IP in ethernetni okvirji (v nadaljevanju »infiltracije«), ki jih nato pošlje ponudniku, vključno s podatki o namestitvi, računalniku in/ali platformi, na kateri je nameščena programska oprema, vendar ne omejeno nanje, ter vključno s podatki o postopkih in funkcijah programske opreme (v nadaljevanju »podatki«). Podatki in infiltracije lahko vsebujejo podatke (vključno z naključno ali nenamerno pridobljenimi osebnimi podatki) o končnem uporabniku ali drugih uporabnikih računalnika, v katerem je nameščena programska oprema, in datoteke, na katere je vplivala infiltracija, ter povezane metapodatke.

Podatke in infiltracije lahko zbirata naslednji funkciji programske opreme:

i. funkcija sistema za preverjanje ugleda LiveGrid zbiranje in pošiljanje enosmernih razpršitev, povezanih z infiltracijami, ponudniku. To funkcijo je mogoče omogočiti v standardnih nastavitvah programske opreme;

ii. Funkcija sistema za povratne informacije LiveGrid vključuje zbiranje in pošiljanje infiltracij s povezanimi metapodatki in podatkov ponudniku. To funkcijo lahko aktivira končni uporabnik med postopkom nameščanja programske opreme.

Ponudnik bo prejete podatke in infiltracije uporabil za analizo in raziskave o infiltracijah, izboljšanje programske opreme in preverjanje pristnosti licenc ter bo izvajal ustrezne ukrepe, da zagotovi varnost prejetih infiltracij in podatkov. Po aktivaciji te funkcije programske opreme lahko ponudnik zbira in obdeluje infiltracije in podatke, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti in v skladu z ustreznimi pravnimi uredbami. Te funkcije lahko kadar koli deaktivirate.

c) Zaščita pred zlorabo podatkov. Programska oprema vključuje funkcijo, ki v primeru kraje računalnika preprečuje izgubo ali zlorabo pomembnih podatkov. Ta funkcija je v okviru privzetih nastavitev programske opreme izklopljena. Za aktiviranje te funkcije morate ustvariti račun na spletnem mestu https://my.eset.com (v nadaljnjem besedilu »račun ESET«), prek katerega funkcija aktivira zbiranje podatkov v primeru kraje računalnika. Če ste aktivirali to funkcijo programske opreme, se bodo zbirali podatki o ukradenem računalniku, ki bodo posredovani ponudniku. V te poslane podatke so lahko vključeni podatki o omrežni lokaciji računalnika, podatki o prikazani vsebini na računalniškem zaslonu, podatki o konfiguraciji računalnika ali podatki, ki jih zabeleži kamera, priključena na računalnik (v nadaljevanju »podatki«). Končni uporabnik lahko podatke, pridobljene s to funkcijo in zagotovljene prek računa ESET, uporabi izključno za odpravo neugodne situacije zaradi kraje računalnika. Ponudnik izključno za namene te funkcije obdeluje podatke, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti in v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi. Ponudnik dovoli končnemu uporabniku, da dostopa do podatkov v časovnem obdobju, ki ga potrebuje za dosego namena, za katerega je končni uporabnik pridobil podatke, vendar to obdobje ne more presegati obdobja hranjenja podatkov, navedenega v pravilniku o zasebnosti. Končni uporabnik lahko zaščito pred zlorabo podatkov uporablja izključno v računalnikih in računih, do katerih ima zakonit dostop. Vse vrste nezakonite uporabe bodo prijavljene pristojnim organom. Ponudnik bo ravnal skladno z ustreznimi zakoni in v primeru zlorabe pomagal organom kazenskega pregona. Potrjujete in soglašate, da ste odgovorni za zaščito gesla, s katerim dostopate do računa ESET, in se strinjate, da svojega gesla ne boste razkrili nobeni tretji osebi. Končni uporabnik je odgovoren za vse odobrene ali neodobrene dejavnosti, v katerih sta uporabljena funkcija zaščite pred zlorabo podatkov in račun ESET. Če pride do zlorabe računa ESET, takoj obvestite ponudnika. Zaščita pred zlorabo podatkov je na voljo samo za končne uporabnike izdelkov ESET Internet Security in ESET Smart Security Premium.

d) Ocena varnosti naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Programska oprema vključuje funkcijo za preverjanje varnosti lokalnega omrežja končnega uporabnika in varnosti naprav v lokalnem omrežju, ki zahteva ime lokalnega omrežja in podatke o napravah v lokalnem omrežju, kot so prisotnost, vrsta, ime, naslov IP in naslov MAC naprave v lokalnem omrežju v povezavi s podatki o licenci. Podatki vključujejo tudi vrsto brezžične zaščite in vrsto brezžičnega šifriranja za usmerjevalnike. Ta funkcija lahko zagotovi tudi podatke o razpoložljivosti rešitve za varnostno programsko opremo za varovanje naprav v lokalnem omrežju.

Za namene te pogodbe mora ponudnik zbirati, obdelovati in hraniti podatke, ki mu omogočajo vašo prepoznavo, v skladu s pravilnikom o zasebnosti. Potrjujete, da ponudnik prek lastnih sredstev preverja, ali uporabljate programsko opremo v skladu z določili te pogodbe. Potrjujete, da je za namene te pogodbe potreben prenos vaših podatkov med komunikacijo med programsko opremo in računalniškimi sistemi ponudnika ali računalniškimi sistemi njegovih poslovnih partnerjev znotraj ponudnikove mreže za distribucijo in podporo, da lahko ponudnik zagotovi delovanje programske opreme in dovoljenje za uporabo programske opreme ter zaradi zaščite ponudnikovih pravic.

Soglasno s sklepom iz te pogodbe imajo ponudnik in njegovi poslovni partnerji znotraj ponudnikove mreže za distribucijo in podporo pravico do prenosa, obdelave in hranjenja pomembnih podatkov, ki omogočajo vašo prepoznavo, za namene zaračunavanja, izvajanja te pogodbe ter pošiljanja obvestil v vaš računalnik. Soglašate, da boste prejemali obvestila in sporočila, kar lahko med drugim vključuje marketinška obvestila.

Podrobnosti o zasebnosti, varovanju osebnih podatkov in vaših pravicah kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, najdete v pravilniku o zasebnosti, do katerega lahko dostopate na ponudnikovem spletnem mestu ali neposredno med postopkom namestitve. Do njega lahko dostopate tudi iz razdelka za pomoč za programsko opremo.

5. Uporaba pravic končnega uporabnika. Pravice končnega uporabnika morate uporabiti vi osebno ali vaši zaposleni. Programsko opremo lahko uporabite izključno za to, da zavarujete svoje operacije in zaščitite tiste računalnike ali računalniške sisteme, za katere ste pridobili licenco.

6. Omejitev pravic. Ne smete kopirati, posredovati, ekstrahirati komponent ali ustvariti izpeljanih del iz programske opreme. Pri uporabi programske opreme morate upoštevati spodaj navedene omejitve:

a) Lahko ustvarite eno kopijo programske opreme na nosilcu za trajno shranjevanje podatkov kot arhivsko varnostno kopijo pod pogojem, da arhivske varnostne kopije ne boste namestili v noben računalnik ali je v njem uporabili. S kakršno koli drugo kopijo programske opreme, ki jo naredite, kršite to pogodbo.

b) Pravic za uporabo programske opreme ali kopij programske opreme ne smete uporabljati, spreminjati, prevajati, reproducirati na kakršen koli način, razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi.

c) Programske opreme ne smete prodajati, podlicencirati, dajati v zakup ali najem, je posoditi oziroma uporabiti za omogočanje komercialnih storitev.

d) Ne smete izvajati obratnega inženiringa, povratnega prevajanja ali razstavljati programske opreme ali kakor koli drugače poskušati odkriti izvorno kodo programske opreme, razen do mere, za katero je navedena omejitev izrecno zakonsko prepovedana.

e) Soglašate, da boste programsko opremo uporabljali na način, ki je v skladu z vsemi veljavnimi zakoni v pristojnosti, kjer jo uporabljate, vključno, vendar ne omejeno na, z veljavnimi omejitvami glede avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine.

f) Strinjate se, da boste programsko opremo in njene funkcije uporabljali samo tako, da drugim končnim uporabnikom ne boste omejili možnosti dostopa do teh storitev. Ponudnik si pridržuje pravico, da omeji obseg storitev, ki so na voljo posameznim končnim uporabnikom da bi tako lahko omogočil uporabo storitev največjemu možnemu številu končnih uporabnikov. Če ponudnik omeji obseg storitev, tudi povsem onemogoči uporabo katere koli funkcije programske opreme ter izbriše podatke in informacije iz strežnikov ponudnika ali strežnikov tretjih oseb, ki so povezani z določeno funkcijo programske opreme.

g) Soglašate, da ne boste izvajali nobenih dejavnosti v zvezi z uporabo licenčnega ključa, ki so v nasprotju z določili te pogodbe ali lahko vodijo do zagotovitve licenčnega ključa osebi, ki ni pooblaščena za uporabo programske opreme, kot je prenos uporabljenega ali neuporabljenega licenčnega ključa v kateri koli obliki ter nepooblaščena reprodukcija ali distribucija podvojenih ali generiranih licenčnih ključev ali uporaba programske opreme z licenčnim ključem, pridobljenim od drugega vira kot ponudnika.

7. Avtorske pravice. Programska oprema in vse pravice, vključno z lastninskimi pravicami in pravicami intelektualne lastnine v programski opremi, vendar ne omejeno nanje, so last družbe ESET in/ali njenih izdajateljev licenc. ESET in njegovi izdajatelji licenc so zaščiteni z določili mednarodnih sporazumov in vsemi veljavnimi zakoni države, v kateri se uporablja programska oprema. Struktura, organizacija in koda programske opreme so pomembne poslovne skrivnosti in zaupni podatki družbe ESET in/ali njenih ponudnikov licenc. Programske opreme ne smete kopirati, razen kot je navedeno v členu 6 (a). Vse kopije, ki jih ustvarite skladno s to pogodbo, morajo vsebovati enaka obvestila o avtorskih pravicah, kot so navedena v programski opremi. Če izvajate obratni inženiring za potrebe odkrivanja izvorne kode programske opreme, jo obratno prevajate, razstavljate ali jo poskušate kako drugače odkriti, na način, ki krši določila te pogodbe, soglašate, da bodo vse tako pridobljene informacije samodejno in nepreklicno prenesene na ponudnika in bo ponudnik v celoti postal njihov lastnik, od trenutka nastanka takšnih informacij, kljub pravicam ponudnika v povezavi s kršitvijo te pogodbe.

8. Pridržanje pravic. Ponudnik si s tem pridržuje vse pravice do programske opreme, razen pravic, ki so vam kot končnemu uporabniku programske opreme izrecno dodeljene pod pogoji iz te pogodbe.

9. Več jezikovnih različic, programski izdelek na dveh različnih nosilcih podatkov, več izvodov. Če programska oprema podpira več platform ali jezikov ali če prejmete več izvodov programske opreme, lahko uporabljate le programsko opremo za tisto število računalniških sistemov in tiste različice, za katere ste pridobili licenco. Različic ali izvodov programske opreme, ki jih vi sami ne uporabljate, ne smete prodajati, dajati v najem, dajati v zakup, podlicencirati, posojati ali prenašati na druge osebe.

10. Začetek in prekinitev veljavnosti pogodbe. Ta pogodba velja od datuma, ko ste potrdili, da soglašate s pogoji te pogodbe. To pogodbo lahko kadar koli prekinete, tako da na svoje stroške trajno odstranite, uničite ali vrnete programsko opremo, vse varnostne kopije in vsa pripadajoča gradiva, ki vam jih je posredoval ponudnik ali njegovi poslovni partnerji. Ne glede na način prekinitve te pogodbe, bodo določila iz 7., 8., 11., 13., 19. in 21. člena še naprej veljali za neomejeno obdobje.

11. IZJAVE KONČNEGA UPORABNIKA. KOT KONČNI UPORABNIK SOGLAŠATE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA ZAGOTOVLJENA »V TAKŠNEM STANJU, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA, IN V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. NITI PONUDNIK, NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, NITI LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE DAJEJO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI JAMSTVA, DA PROGRAMSKA OPREMA NE KRŠI NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. PONUDNIK ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, DA BODO FUNKCIJE, KI SO VKLJUČENE V PROGRAMSKO OPREMO, IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO PROGRAMSKA OPREMA DELOVALA NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK. NASE PREVZAMETE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE PRI IZBIRI PROGRAMSKE OPREME ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV TER ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH BOSTE DOSEGLI S PROGRAMSKO OPREMO.

12. Brez drugih obveznosti. S to pogodbo ponudnik in njegovi izdajatelji licenc nimajo nobenih obveznosti, razen tistih, ki so izrecno navedene tukaj.

13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PONUDNIK, NJEGOVI ZAPOSLENI ALI PONUDNIKI LICENC V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, PRODAJE, PODATKOV ALI ZA STROŠKE, KI SO POSLEDICA NABAVE DODATNIH IZDELKOV ALI STORITEV, ZA POŠKODBO LASTNINE, OSEBNO POŠKODBO, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO POSLOVNIH PODATKOV ALI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, GOSPODARSKO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA NA KATERI KOLI NAČIN, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, POMANJKLJIVOSTI, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA DEJSTVA, KI JE POVZROČILO NASTANEK ODGOVORNOSTI IN JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL PONUDNIK ALI NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE IN PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA, VENDAR LAHKO DOVOLJUJEJO OMEJITEV ODGOVORNOSTI, ZATO JE V TAKŠNIH PRIMERIH ODGOVORNOST PONUDNIKA, NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI IZDAJATELJEV LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANIH PODJETIJ OMEJENA NA SKUPNI ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA LICENCO.

14. Nič iz te pogodbe ne vpliva na zakonite pravice katere koli pogodbene stranke, obravnavane kot potrošnik, če bi ta stranka ravnala v nasprotju s to pogodbo.

15. Tehnična podpora. ESET ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, bodo zagotovile tehnično podporo po lastni presoji, brez kakršnih koli jamstev ali izjav. Pred zagotovitvijo tehnične podpore mora končni uporabnik varnostno kopirati vse obstoječe podatke, programsko opremo in programske pripomočke. ESET in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, ne morejo sprejeti odgovornosti za škodo ali izgubo podatkov, lastnine, programske ali strojne opreme ali izgubo dobička zaradi zagotavljanja tehnične podpore. ESET in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, si pridržujejo pravico do odločitve, da reševanje težave presega obseg tehnične podpore. ESET si pridržuje pravico do zavrnitve, opustitve ali prekinitve zagotavljanja tehnične podpore po lastni presoji. Za namene zagotavljanja tehnične podpore so lahko potrebni licenčni podatki, podatki in drugi podatki v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

16. Prenos licence. Programsko opremo lahko prenesete iz enega računalniškega sistema v drugega, razen če je to v nasprotju s pogoji te pogodbe. Če ni v nasprotju s pogoji te pogodbe, lahko končni uporabnik trajno prenese licenco in vse pravice, ki izhajajo iz te pogodbe, na drugega končnega uporabnika le s privolitvijo ponudnika, pod pogojem, da (i) prvi končni uporabnik ne obdrži nobenega izvoda programske opreme; (ii) je prenos pravic neposreden, kar pomeni od prvega končnega uporabnika na novega končnega uporabnika; (iii) novi končni uporabnik prevzame vse pravice in obveznosti, ki so naložene prvemu končnemu uporabniku v skladu s pogoji te pogodbe; (iv) da prvi končni uporabnik novemu končnemu uporabniku posreduje dokumentacijo, s čimer omogoči preverjanje pristnosti programske opreme, kot je določeno v 17. členu.

17. Preverjanje pristnosti programske opreme. Končni uporabnik lahko dokazuje pravico do uporabe programske opreme na enega od spodaj navedenih načinov: (i) s potrdilom o licenci, ki ga je izdal ponudnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval ponudnik; (ii) s pisno licenčno pogodbo, če je bila taka pogodba sklenjena; (iii) s predložitvijo e-poštnega sporočila ponudnika, v katerem so navedeni podatki o licenci (uporabniško ime in geslo). Za namene preverjanja pristnosti programske opreme so lahko potrebni licenčni podatki in podatki za prepoznavo končnega uporabnika v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

18. Licenciranje za državne organe in Vlado Združenih držav Amerike. Programska oprema bo državnim organom, vključno z Vlado Združenih držav Amerike, posredovana z licenčnimi pravicami in omejitvami, ki so opisane v tej pogodbi.

19. Skladnost z zakonodajo o nadzoru trgovine.

a) Programske opreme ne smete neposredno ali posredno izvoziti, ponovno izvoziti, prenesti oz. komur koli omogočiti dostop do nje ter je ne smete uporabiti na kateri koli način oz. biti vpleteni v kateri koli postopek, zaradi česar bi družba ESET, njene holdinške družbe ali hčerinske družbe, hčerinske družbe katere koli od njenih holdinških družb ter entitete pod nadzorom njenih holdinških družb (v nadaljevanju: »hčerinske družbe«) kršile ali imele negativne posledice na podlagi zakonodaje o nadzoru trgovine, kar vključuje

i. katere koli zakone, ki urejajo, omejujejo ali uvajajo zahteve za licenciranje glede izvoza, vnovičnega izvoza oz. prenosa blaga, programske opreme, tehnologije ali storitev, ki jih izda oz. uvede katera koli vlada, država ali regulativni organ Združenih držav Amerike, Singapurja, Združenega kraljestva, Evropske unije oz. katere koli države članice ali katere koli države, ki zahteva izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe ali v kateri je prisotna oz. deluje družba ESET ali katera koli od njenih hčerinskih družb (v nadaljevanju: »zakonodaja o nadzoru izvoza«) ter

ii. katero koli gospodarsko, finančno, tržno ali drugo sankcijo, omejitev, embargo ali prepoved uvoza oz. izvoza ter katero koli prepoved prenosa sredstev oz. premoženja ali izvajanja storitev oz. morebitni enakovredni ukrep, ki ga uvede katera koli vlada, država ali regulativni organ Združenih držav Amerike, Singapurja, Združenega kraljestva, Evropske unije oz. katere koli države članice ali katere koli države, ki zahteva izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe ali v kateri je prisotna oz. deluje družba ESET ali katera koli od njenih hčerinskih družb (v nadaljevanju: »zakonodaja o sankcijah«).

b) ESET ima pravico, da s takojšnjim učinkom začasno ali trajno opusti svoje obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev, če:

i. v obrazloženem mnenju ugotovi, da je uporabnik kršil ali bo verjetno kršil določilo člena 19.a te pogodbe, ali

ii. za končnega uporabnika in/ali programsko opremo začne veljati zakonodaja o nadzoru trgovine in posledično ESET v obrazloženem mnenju ugotovi, da bi v primeru nadaljnjega izpolnjevanja svojih obveznosti iz te pogodbe družba ESET ali njena hčerinska družba kršila oz. imela negativne posledice na podlagi zakonodaje o nadzoru trgovine.

c) Nobeno določilo te pogodbe ne predvideva in se ga ne sme razumeti ali razlagati tako, da bi katero koli od pogodbenic spodbudilo oz. prisililo k delovanju ali opustitvi delovanja (ali k dogovoru glede delovanja oz. opustitve delovanja) na način, ki ni skladen z veljavno zakonodajo o nadzoru trgovine oz. jo ta kaznuje ali prepoveduje.

20. Obvestila. Vsa obvestila, programsko opremo in dokumentacijo vrnite na naslov: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Veljavna zakonodaja. To pogodbo ureja slovaška zakonodaja, skladno s katero se ta pogodba tudi razlaga. Končni uporabnik in ponudnik soglašata, da nasprotujoča določila veljavne zakonodaje in Konvencija Združenih narodov o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga ne veljajo. Izrecno soglašate, da se vsi spori ali zahteve, ki izhajajo iz te pogodbe glede ponudnika ali kakršen koli spor ali katere koli zahteve, ki se nanašajo na uporabo programske opreme, rešujejo na okrožnem sodišču v Bratislavi, I, in izrecno soglašate s pristojnostjo za odločanje navedenega sodišča.

22. Splošna določila. Če je katero koli določilo te pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določil te pogodbe, ki ostanejo veljavna in izvršljiva v skladu s pogoji, določenimi tukaj. V primeru neskladja med jezikovnimi različicami te pogodbe prevlada angleška različica. Ta pogodba se lahko spremeni le v pisni obliki s podpisom pooblaščenega predstavnika ponudnika ali osebe, ki je izrecno pooblaščena za to pod pogoji pooblastila.

To je celotna pogodba med ponudnikom in vami, ki se nanaša na programsko opremo, ter v celoti nadomesti vse predhodne pravice, razprave, zaveze, komunikacije ali oglase, povezane s programsko opremo.

EULA ID: HOM-EHSW-20-01

DODATEK ŠT. 1 K LICENČNI POGODBI ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME ESET SECURE DATA

1. Opredelitve. V tem dodatku št. 1 imajo navedene besede naslednji pomen:

a) »Informacije« vse informacije in podatki, šifrirani ali dešifrirani s programsko opremo;

b) »Izdelki« programska oprema ESET Secure Data in pripadajoča dokumentacija;

c) »ESET Secure Data« programska oprema, uporabljena za šifriranje in dešifriranje elektronskih podatkov;

Vse omembe v množini veljajo tudi za ednino in vse omembe v moškem spolu vključujejo tudi ženskega in srednjega ter obratno. Besede brez izrecne opredelitve so uporabljene v skladu z opredelitvami v pogodbi.

2. Dodatne izjave končnega uporabnika. Potrjujete in sprejemate naslednje:

a) ste sami odgovorni za zaščito, vzdrževanje in varnostno kopiranje podatkov;

b) morate varnostno kopirati vse podatke in informacije (vključno z vsemi ključnimi podatki, vendar ne omejeno na njih) v računalniku, preden namestite programsko opremo ESET Secure Data;

c) Obvezani ste na varnem hraniti vsa gesla in druge podatke, uporabljene za nastavitev in uporabo izdelka ESET Secure Data; prav tako morate izdelati varnostne kopije vseh šifrirnih ključev, kod licence, datotek s ključi in drugih generiranih podatkov ter jih shraniti v ločenem nosilcu podatkov;

d) Odgovorni ste za uporabo izdelkov. Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, do katere pride v primeru kakršnega koli nepooblaščenega ali zmotnega šifriranja ali dešifriranja informacij ali drugih podatkov, kjer koli in kakor koli so ti podatki in informacije shranjeni;

e) Ne glede na to, da je ponudnik izvedel vse razumne ukrepe za zagotavljanje celovitosti in varnosti izdelka ESET Secure Data, izdelkov (ali katerega koli od njih) ni dovoljeno uporabljati v okolju, ki zahteva varnost brez izpada, ali je morebitno ali dejansko nevarno, med drugim v jedrskih obratih, pri usmerjanju letal, v nadzornih ali komunikacijskih sistemih, orožnih in obrambnih sistemih in sistemih za ohranjanje ali spremljanje življenjskih znakov;

f) Končni uporabnik je odgovoren, da zagotovi, da sta stopnji varnosti in šifriranja, ki ju zagotavljajo izdelki, ustrezni za njegove potrebe;

g) Odgovorni ste za lastno uporabo izdelkov (ali katerega koli od njih), vključno z zagotavljanjem, da je uporaba skladna z vsemi veljavnimi zakoni in uredbami Slovaške republike ali druge države, regije ali zvezne države, v kateri se izdelek uporablja. Pred katero koli uporabo izdelkov morate zagotoviti, da ne kršite morebitne državne prepovedi trgovanja (ki velja v Slovaški republiki ali drugi državi);

h) ESET Secure Data lahko občasno komunicira s ponudnikovimi strežniki in preveri licenčne podatke, razpoložljive popravke, servisne pakete in druge posodobitve, ki lahko izboljšajo, vzdržujejo, spremenijo ali nadgradijo delovanje izdelka ESET Secure Data, ter lahko pošilja splošne sistemske informacije v povezavi z delovanjem v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

i) Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo, škodo, strošek ali zahtevek, ki je posledica izgube, kraje, nepravilne uporabe, okvare, poškodbe ali uničenja gesel, nastavljenih informacij, šifrirnih ključev, kod za aktivacijo licence in drugih podatkov, generiranih ali shranjenih med uporabo programske opreme.

Dodatek št. 1 velja samo za končne uporabnike izdelka ESET Smart Security Premium.

DODATEK ŠT. 2 K LICENČNI POGODBI ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER

1. Dodatne izjave končnega uporabnika. Potrjujete in sprejemate, da ne smete:

a) uporabljati programske opreme Password Manager za kakršno koli kritično pomembno aplikacijo, kjer je lahko ogroženo človeško življenje ali lastnina. Sprejemate, da programska oprema Password Manager ni namenjena za take namene in da bi njena napaka v teh primerih lahko povzročila smrt, telesne poškodbe ali hujšo škodo za lastnino ali okolje, za katero ponudnik ni odgovoren.

PROGRAMSKA OPREMA PASSWORD MANAGER NI IZDELANA, NAMENJENA ALI LICENCIRANA ZA UPORABO V NEVARNIH OKOLJIH, KI ZAHTEVAJO VARNOST IN NADZOR BREZ IZPADA, MED DRUGIM PRI NAČRTOVANJU, GRADNJI VZDRŽEVANJU ALI UPRAVLJANJU JEDRSKIH OBRATOV, USMERJANJU LETAL ALI KOMUNIKACIJSKIH SISTEMIH, NADZORU ZRAČNEGA PROSTORA, SISTEMIH ZA OHRANJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV ALI OROŽNIH SISTEMIH. PONUDNIK POSEBEJ ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI IZRECNO ALI NAKAZANO JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA UPORABO V TE NAMENE.

b) uporabljati programske opreme Password Manager na način, ki krši to pogodbo ali zakone Slovaške republike ali druge države. Programske opreme Password Manager še zlasti ne smete uporabljati za izvajanje ali spodbujanje nezakonitih dejavnosti, vključno z nalaganjem podatkov s škodljivo vsebino ali vsebino, ki bi lahko bila uporabljena za kakršne koli nezakonite dejavnosti ali ki na kakršen koli način krši zakone ali pravice drugih oseb (vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine), vključno z, vendar ne omejeno na kakršne koli poskuse za pridobitev dostopa do računov v shrambi (za namene tega dodatka št. 2 »shramba« pomeni prostor za shranjevanje podatkov, ki ga upravlja ponudnik ali druga oseba, ki ni ponudnik ali uporabnik, za namene omogočanja sinhronizacije in varnostnega kopiranja podatkov uporabnikov) ali katerih koli računov in podatkov drugih uporabnikov programske opreme Password Manager in shrambe. Če prekršite te določbe, ima ponudnik pravico, da takoj prekine to pogodbo in na vas prenese strošek kakršnih koli potrebnih ukrepov, kakor tudi opravi vse potrebne ukrepe, da vam prepreči nadaljnjo uporabo programske opreme Password Manager brez možnosti vračila kupnine.

2. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. PROGRAMSKA OPREMA PASSWORD MANAGER JE ZAGOTOVLJENA »V TAKŠNEM STANJU, KOT JE«. NOBENA JAMSTVA NISO IZRECNA ALI NAKAZANA. PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. PROIZVAJALEC NI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV, ŠKODO, OMEJITEV RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV, VKLJUČNO S PODATKI, KI JIH PROGRAMSKA OPREMA PASSWORD MANAGER POŠLJE V ZUNANJO SHRAMBO ZA NAMENE SINHRONIZACIJE PODATKOV IN VARNOSTNEGA KOPIRANJA. ŠIFRIRANJE PODATKOV S PROGRAMOM PASSWORD MANAGER NE POMENI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA V ZVEZI Z VARNOSTJO TEH PODATKOV. IZRECNO SOGLAŠATE, DA JE DOVOLJENO PODATKE, PRIDOBLJENE, UPORABLJENE, ŠIFRIRANE, SHRANJENE, SINHRONIZIRANE ALI POSLANE S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER, SHRANITI TUDI V STREŽNIKIH DRUGIH PONUDNIKOV (TO VELJA SAMO ZA UPORABO PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER, PRI KATERI JE OMOGOČENO SINHRONIZIRANJE IN VARNOSTNO KOPIRANJE). ČE SE PONUDNIK PO LASTNI PRESOJI ODLOČI ZA UPORABO SHRAMBE, SPLETNEGA MESTA, SPLETNEGA PORTALA, STREŽNIKA ALI STORITVE DRUGEGA PONUDNIKA, PONUDNIK NI ODGOVOREN ZA KAKOVOST, VARNOST ALI RAZPOLOŽLJIVOST OMENJENE STORITVE DRUGEGA PONUDNIKA, PONUDNIK PRAV TAKO NI NIKAKOR ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI KRŠITEV POGODBENIH ALI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI S STRANI DRUGEGA PONUDNIKA, NITI ZA ŠKODO, IZGUBO PROMETA, FINANČNO ALI NEFINANČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO IZGUBO, DO KATERE MORDA PRIDE PRI UPORABI TE PROGRAMSKE OPREME. PONUDNIK NI ODGOVOREN ZA VSEBINO KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, PRIDOBLJENIH, UPORABLJENIH, ŠIFRIRANIH, SHRANJENIH, SINHRONIZIRANIH ALI POSLANIH S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER ALI SHRANJENIH. SPREJEMATE, DA PONUDNIK NIMA DOSTOPA DO VSEBINE SHRANJENIH PODATKOV IN NE MORE NADZIRATI ALI ODSTRANJEVATI NEZAKONITE ŠKODLJIVE VSEBINE.

Ponudnik je lastnik vseh izboljšav, nadgradenj ali popravkov, povezanih s programsko opremo Password MANAGER (»izboljšave«), tudi v primeru, ko so te izboljšave izdelane na podlagi povratnih informacij, zamisli ali predlogov, ki ste jih v kakršni koli obliki posredovali ponudniku. Upravičeni niste do nobenega nadomestila, vključno s kakršnimi koli avtorskimi honorarji, povezanimi s temi izboljšavami.

PONUDNIKOVE ENTITETE IN DAJALCI LICENC NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE ALI OBVEZNOSTI, KI SO POSLEDICA ALI SO KAKOR KOLI POVEZANE Z VAŠO UPORABO PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER ALI UPORABO S STRANI DRUGIH OSEB, Z UPORABO ALI NEUPORABO KATERE KOLI BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE ALI AGENTA ALI V ZVEZI S PRODAJO ALI NAKUPOM KATERIH KOLI VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NE GLEDE NA TO, ALI ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI ALI OBVEZNOSTI TEMELJIJO NA TEORIJI PRAVA ALI ENAKOVREDNE OBRAVNAVE.

PONUDNIKOVE ENTITETE IN DAJALCI LICENC NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA ALI POVEZANA S KAKRŠNO KOLI PROGRAMSKO OPREMO DRUGIH PROIZVAJALCEV, KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, DO KATERIH STE DOSTOPALI S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER, VAŠO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER ALI DOSTOPA DO NJE, ALI KATERIH KOLI DRUGIH PODATKOV, ZAGOTOVLJENIH PREK PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER, NE GLEDE NA TO, ALI SO ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI VLOŽENI V SKLADU S TEORIJO PRAVA ALI ENAKOVREDNE OBRAVNAVE. ODŠKODNINE, KI JIH TA DOLOČBA IZKLJUČUJE, MED DRUGIM VKLJUČUJEJO POVRAČILO ZA IZGUBO POSLOVNIH PRIHODKOV, POŠKODBE OSEB ALI LASTNINE, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE POSLA ALI OSEBNIH PODATKOV. ZAKONODAJE NEKATERIH DRŽAV NE DOVOLJUJEJO OMEJEVANJA ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO TA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS. V TEM PRIMERU JE ODGOVORNOST PONUDNIKA NAJNIŽJA MOŽNA, KOT JE DOLOČENA Z VELJAVNIMI ZAKONI.

INFORMACIJE, OBDELANE S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER, VKLJUČNO S CENAMI DELNIC, ANALIZAMI, TRŽNIMI INFORMACIJAMI, NOVICAMI IN FINANČNIMI PODATKI, SO LAHKO ZAMUJENE, NETOČNE ALI VSEBUJEJO NAPAKE ALI IZPUSTITVE, IN V ZVEZI S TEM PONUDNIKOVE ENTITETE IN DAJALCI LICENC NE NOSIJO NOBENE ODGOVORNOSTI. PONUDNIK LAHKO KADAR KOLI BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA SPREMENI ALI OPUSTI KATERI KOLI DEL ALI FUNKCIJO PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER ALI UPORABO VSEH ALI KATERIH KOLI FUNKCIJ ALI TEHNOLOGIJ PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER.

ČE SO DOLOČILA TEGA ČLENA IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA NEVELJAVNA IN SE ŠTEJE, DA JE PONUDNIK PO VELJAVNI ZAKONODAJI ODGOVOREN ZA IZGUBO, ŠKODO ITD., SE POGODBENI STRANKI STRINJATA, DA JE OBVEZNOST PONUDNIKA DO VAS OMEJENA NA SKUPNI ZNESEK LICENČNIN, KI STE JIH PLAČALI.

SOGLAŠATE, DA BOSTE PONUDNIKA IN NJEGOVE ZAPOSLENE, PODRUŽNICE, POVEZANA IN PREDRUGAČENA PODJETJA TER DRUGE PARTNERJE ODVEZALI ODGOVORNOSTI, JIH ZAGOVARJALI IN OBRAVNAVALI KOT NEDOLŽNE, ČE BI KATERE KOLI DRUGE OSEBE (VKLJUČNO Z LASTNIKI NAPRAVE ALI OSEBAMI, KATERIH PRAVICE SO BILE OKRNJENE ZARADI PODATKOV, UPORABLJENIH V PROGRAMSKI OPREMI PASSWORD MANAGER ALI V SHRAMBI) ZAHTEVALE POVRAČILO ODGOVORNOSTI, OBVEZNOSTI, ŠKODE, IZGUBE, STROŠKOV ALI PLAČIL, KI BI JIH TE OSEBE UTRPELE ZARADI VAŠE UPORABE PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER.

3. Podatki v programski opremi Password Manager. Razen v primeru, da se izrecno odločite drugače, so vsi podatki, ki jih vnesete v programsko opremo Password Manager in se shranijo v njeno zbirko podatkov, v šifrirani obliki shranjeni v vašem računalniku ali drugem nosilcu podatkov, ki ga določite. Sprejemate, da so v primeru izbrisa ali poškodovanja katere koli zbirke podatkov ali datoteke programske opreme Password Manager vsi podatki v njej nepovratno izgubljeni, ter da razumete in sprejemate tveganje take izgube. Vaši osebni podatki so v računalniku shranjeni v šifrirani obliki, vendar to ne pomeni, da oseba, ki ugotovi vaše glavno geslo ali pridobi dostop do uporabniško določene aktivacijske naprave za odpiranje zbirke podatkov, ne more ukrasti ali zlorabiti. Sami ste odgovorni za zagotavljanje varnosti vseh načinov dostopa.

4. Prenos osebnih podatkov k ponudniku ali v shrambo. Če izberete to možnost in samo za namene pravočasne sinhronizacije in varnostnega kopiranja podatkov, programska oprema Password Manager prenese ali pošlje osebne podatke iz zbirke podatkov programske opreme Password Manager – gesla, poverilnice za prijavo, račune in identitete – prek interneta v shrambo. Podatki se prenašajo izključno v šifrirani obliki. Pri uporabi programske opreme Password Manager za izpolnjevanje spletnih obrazcev z gesli, uporabniškimi imeni ali drugimi podatki je morda potrebno pošiljanje podatkov prek interneta na spletno mesto, ki ga določite. Takega prenosa podatkov ne sproži programska oprema Password Manager, zato ponudnik ni odgovoren za varnost takih interakcij s katerim koli spletnim mestom, ki ga podpirajo drugi ponudniki. Vse transakcije po internetu, ne glede na to ali so povezane s programsko opremo Password Manager ali ne, izvajate po lastni presoji in na lastno odgovornost, zato ste izključno vi odgovorni za kakšno koli škodo v vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov kot posledico prenosa in/ali uporabe kakršnega koli takega materiala ali storitve. Za zmanjšanje tveganja izgube dragocenih podatkov ponudnik priporoča, da stranke izvajajo redno varnostno kopiranje zbirke podatkov in drugih dragocenih podatkov v zunanje nosilce podatkov. Ponudnik vam ne more zagotoviti nikakršne pomoči pri obnavljanju izgubljenih ali poškodovanih podatkov. Če ponudnik ponuja storitve varnostnega kopiranja za datoteke uporabniških zbirk podatkov v primeru poškodbe ali izbrisa datotek v uporabniškem računalniku, je ta storitev obnovitve brez jamstva in ne pomeni, da ima ponudnik do vas kakršno koli odgovornost.

Z uporabo programske opreme Password Manager soglašate, da lahko programska oprema občasno komunicira s ponudnikovimi strežniki in preveri informacije o licenci, razpoložljivost popravkov, servisnih paketov in drugih posodobitev, ki lahko izboljšajo, vzdržujejo, spremenijo ali nadgradijo delovanje programske opreme Password Manager. Programska oprema bo morda pošiljala splošne sistemske informacije, povezane z delovanjem programske opreme Password Manager v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

5. Informacije in navodila za odstranjevanje. Kakršne koli informacije iz zbirke podatkov, ki jih želite obdržati, morate izvoziti, preden odstranite programsko opremo Password Manager.

Dodatek št. 2 velja samo za končne uporabnike izdelka ESET Smart Security Premium.

POMEMBNO: Pred prenosom, namestitvijo, kopiranjem ali uporabo pazljivo preberite spodnje pogoje in določila za uporabo izdelka. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Na podlagi pogojev te licenčne pogodbe za končnega uporabnika (v nadaljnjem besedilu »pogodba«), sklenjene med družbo ESET, spol. s r. o., s sedežem na naslovu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaška, registrirano v trgovinskem registru okrožnega sodišča v Bratislavi, I, razdelek Sro, vnos št. 3586/B, BIN: 31333532 (v nadaljnjem besedilu »ESET« ali »ponudnik«) in vami, fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu »vi« ali »končni uporabnik«), imate pravico do uporabe programske opreme, navedene v 1. členu te pogodbe. Programsko opremo, navedeno v 1. členu te pogodbe, lahko shranite na nosilec podatkov, pošljete po elektronski pošti, prenesete iz interneta, prenesete iz strežnikov ponudnika ali jo pridobite od drugih virov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in določili.

TO JE POGODBA O PRAVICAH KONČNEGA UPORABNIKA IN NE POGODBA ZA PRODAJO. Ponudnik ostaja lastnik izvoda programske opreme in fizičnih nosilcev podatkov, ki so vključeni v prodajni paket, ter drugih izvodov, za izdelavo katerih je v skladu s to pogodbo pooblaščen končni uporabnik.

S klikom možnosti »Sprejemam« ali »Sprejemam ...« med nameščanjem, prenašanjem, kopiranjem ali uporabo programske opreme soglašate s pogoji in določili te pogodbe. Če ne soglašate z vsemi pogoji in določili iz te pogodbe, takoj kliknite možnost za preklic, prekličite postopek namestitve ali prenosa oz. uničite ali vrnite programsko opremo, namestitvene nosilce podatkov, priloženo dokumentacijo in račun ponudniku, pri katerem ste kupili programsko opremo.

SOGLAŠATE, DA VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME POMENI, DA STE PREBRALI TO POGODBO, JO RAZUMETE IN BOSTE RAVNALI V SKLADU S POGOJI IN DOLOČILI V NJEJ.

1. Programska oprema. Izraz »programska oprema«, kot je uporabljen v tej pogodbi, pomeni:

(i) računalniški program, ki ga spremlja ta pogodba, in vse pripadajoče komponente;

(ii) vso vsebino na diskih, CD-ROM-ih, DVD-jih, v e-poštnih sporočilih in v vseh prilogah ali na drugih nosilcih podatkov, ki jim je priložena ta pogodba, vključno s programsko opremo v obliki predmetne kode, dobavljene na nosilcu podatkov, prek elektronske pošte ali s prenosom prek interneta;

(iii) vso pisno gradivo z navodili in vse druge morebitne dokumente, povezane s programsko opremo, predvsem vse kakršne koli opise programske opreme, specifikacije programske opreme, kakršne koli opise lastnosti ali delovanja programske opreme, kakršne koli opise delovnega okolja za uporabo programske opreme, navodila za uporabo ali namestitev programske opreme ali kakršen koli opis načina uporabe programske opreme (v nadaljnjem besedilu »dokumentacija«);

(iv) izvode programske opreme, popravke za morebitne napake v programski opremi, dodatke programske opreme, razširitve programske opreme, spremenjene različice programske opreme in posodobitve komponent programske opreme, če so na voljo, za katere vam ponudnik podeljuje licenco v skladu s 3. členom te pogodbe. Programska oprema bo zagotovljena izključno v obliki izvedljive predmetne kode.

2. Namestitev, računalnik in licenčni ključ. Programsko opremo, dobavljeno na nosilcu podatkov, poslano prek elektronske pošte, preneseno iz interneta, preneseno iz ponudnikovih strežnikov ali pridobljeno od drugih virov, je treba namestiti. Programsko opremo morate namestiti v pravilno konfiguriran računalnik, ki izpolnjuje vsaj tiste zahteve, ki so navedene v dokumentaciji. Postopek namestitve je opisan v dokumentaciji. V računalnik, v katerega namestite programsko opremo, ne smete namestiti nobenih računalniških programov ali strojne opreme, ki bi neugodno vplivali na programsko opremo. Računalnik pomeni strojno opremo, med drugim osebne računalnike, prenosne računalnike, delovne postaje, dlančnike, pametne telefone, ročne elektronske naprave ali druge elektronske naprave, za katere je programska oprema zasnovana in v katerih bo nameščena in/ali uporabljana. Licenčni ključ pomeni enolično zaporedje simbolov, črk, številk ali posebnih znakov, posredovano končnemu uporabniku za zakonito uporabo programske opreme in njene posamezne različice ali podaljšanje veljavnosti licence v skladu s to pogodbo.

3. Licenca. Pod pogojem, da soglašate z določili te pogodbe, plačate licenčnino do datuma zapadlosti ter ravnate v skladu z vsemi določili in pogoji v pogodbi, vam ponudnik podeli naslednje pravice (v nadaljnjem besedilu »licenca«):

a) Namestitev in uporaba. Imate neizključno in neprenosljivo pravico, da namestite programsko opremo na trdi disk računalnika ali drug nosilec podatkov za trajno shranjevanje podatkov, da namestite in shranite programsko opremo v pomnilnik računalniškega sistema ter da uporabljate, shranite in prikazujete programsko opremo.

b) Določba o številu licenc. Pravica do uporabe programske opreme je vezana na število končnih uporabnikov. En končni uporabnik pomeni spodaj navedeno: (i) namestitev programske opreme v en računalniški sistem oziroma, (ii) če je obseg licence vezan na število poštnih predalov, potem en končni uporabnik pomeni uporabnika računalnika, ki sprejme elektronsko sporočilo prek poštnega uporabniškega agenta (v nadaljnjem besedilu »MUA«). Če agent MUA sprejme elektronsko sporočilo in ga samodejno posreduje več uporabnikom, je število končnih uporabnikov določeno skladno z dejanskim številom uporabnikov, ki jim je posredovano elektronsko sporočilo. Če ima poštni strežnik funkcijo poštnih vrat, je število končnih uporabnikov enako številu uporabnikov poštnih strežnikov, za katere ta vrata ponujajo storitve. Če je poljubno število elektronskih naslovov usmerjeno na enega uporabnika (npr. vključno z vzdevki), in jih ta sprejme, ter odjemalec teh sporočil ne posreduje samodejno več uporabnikom, je zahtevana licenca za en računalnik. Iste licence ne smete hkrati uporabljati v več kot enem računalniku. Končni uporabnik je upravičen do vnosa licenčnega ključa v programsko opremo le v obsegu, v katerem ima pravico do uporabe programske opreme v skladu z omejitvami števila licenc, ki jih je podelil ponudnik. Licenčni ključ je zaupen, zato licence ne smete deliti s tretjimi osebami ali tretjim osebam dovoliti uporabe licenčnega ključa, razen če to dovoljuje pogodba ali ponudnik. Če pride do zlorabe licenčnega ključa, takoj obvestite ponudnika.

c) Business Edition. Različico Business Edition programske opreme je treba pridobiti za uporabo programske opreme v poštnih strežnikih, poštnih posredovalnikih, poštnih prehodih ali internetnih prehodih.

d) Veljavnost licence. Vaša pravica do uporabe programske opreme je časovno omejena.

e) Programska oprema izvirnega izdelovalca računalniške opreme (OEM). Programska oprema izvirnega izdelovalca računalniške opreme (OEM) bo omejena na računalnik, s katero ste jo pridobili. Programske opreme ni dovoljeno prenesti v drug računalnik.

f) PRESKUSNA RAZLIČICA programske opreme (NFR). Programske opreme, ki je označena kot »Ni za nadaljnjo prodajo«, »NFR« ali »PRESKUSNA RAZLIČICA«, ni mogoče zaračunati in se mora uporabljati le za predstavitev ali preskušanje funkcij programske opreme.

g) Prenehanje veljavnosti licence. Licenca preneha veljati samodejno, ko se konča obdobje, za katero je bila dodeljena. Če kršite katero koli določilo te pogodbe, lahko ponudnik odpove to pogodbo, ne da bi to vplivalo na katero koli pravico ali pravno sredstvo, ki je na voljo ponudniku v takšnih primerih. V primeru preklica licence morate programsko opremo in vse varnostne kopije na svoje stroške takoj izbrisati ali uničiti oziroma jo vrniti družbi ESET ali trgovini, kjer ste kupili programsko opremo. Po prekinitvi licenčne pogodbe ima ponudnik pravico preklicati pravico končnega uporabnika za uporabo funkcij programske opreme, ki zahtevajo povezavo s strežniki ponudnika ali tretjih oseb.

4. Funkcije z zbiranjem podatkov in zahteve za internetno povezavo. Za pravilno delovanje programske opreme je potrebna povezava z internetom in redno vzpostavljanje povezave s ponudnikovimi strežniki ali strežniki tretjih oseb ter ustrezno zbiranje podatkov v skladu s pravilnikom o zasebnosti. Povezava z internetom in ustrezno zbiranje podatkov je potrebno za spodaj navedene funkcije programske opreme:

a) Posodobitve programske opreme. Ponudnik lahko občasno izda posodobitve programske opreme (»posodobitve«), vendar jih ni dolžan zagotoviti. Ta funkcija je omogočena v okviru standardnih nastavitev programske opreme in posodobitve so zato nameščene samodejno, razen če ni končni uporabnik onemogočil samodejne namestitve posodobitev. Za namene zagotavljanja posodobitev je potrebno preverjanje pristnosti licence, vključno s podatki o računalniku in/ali platformi, v kateri je nameščena programska oprema, v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

b) Posredovanje infiltracij in podatkov ponudniku. Programska oprema vključuje funkcije, ki zbirajo vzorce računalniških virusov, drugih podobnih zlonamernih računalniških programov in sumljivih ali spornih datotek, morebitno neželenih ali morebitno nevarnih predmetov, kot so datoteke, URL-ji, paketi IP in ethernetni okvirji (v nadaljevanju »infiltracije«), ki jih nato pošlje ponudniku, vključno s podatki o namestitvi, računalniku in/ali platformi, na kateri je nameščena programska oprema, vendar ne omejeno nanje, ter vključno s podatki o postopkih in funkcijah programske opreme (v nadaljevanju »podatki«). Podatki in infiltracije lahko vsebujejo podatke (vključno z naključno ali nenamerno pridobljenimi osebnimi podatki) o končnem uporabniku ali drugih uporabnikih računalnika, v katerem je nameščena programska oprema, in datoteke, na katere je vplivala infiltracija, ter povezane metapodatke.

Podatke in infiltracije lahko zbirata naslednji funkciji programske opreme:

i. funkcija sistema za preverjanje ugleda LiveGrid zbiranje in pošiljanje enosmernih razpršitev, povezanih z infiltracijami, ponudniku. To funkcijo je mogoče omogočiti v standardnih nastavitvah programske opreme;

ii. funkcija sistema za povratne informacije LiveGrid vključuje zbiranje in pošiljanje infiltracij s povezanimi metapodatki in podatkov ponudniku. To funkcijo lahko aktivira končni uporabnik med postopkom nameščanja programske opreme.

Ponudnik bo prejete podatke in infiltracije uporabil za analizo in raziskave o infiltracijah, izboljšanje programske opreme in preverjanje pristnosti licenc ter bo izvajal ustrezne ukrepe, da zagotovi varnost prejetih infiltracij in podatkov. Po aktivaciji te funkcije programske opreme lahko ponudnik zbira in obdeluje infiltracije in podatke, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti in v skladu z ustreznimi pravnimi uredbami. Te funkcije lahko kadar koli deaktivirate.

c) Zaščita pred zlorabo podatkov. Programska oprema vključuje funkcijo, ki v primeru kraje računalnika preprečuje izgubo ali zlorabo pomembnih podatkov. Ta funkcija je v okviru privzetih nastavitev programske opreme izklopljena. Za aktiviranje te funkcije morate ustvariti račun na spletnem mestu https://my.eset.com (v nadaljnjem besedilu »račun ESET«), prek katerega funkcija aktivira zbiranje podatkov v primeru kraje računalnika. Če ste aktivirali to funkcijo programske opreme, se bodo zbirali podatki o ukradenem računalniku, ki bodo posredovani ponudniku. V te poslane podatke so lahko vključeni podatki o omrežni lokaciji računalnika, podatki o prikazani vsebini na računalniškem zaslonu, podatki o konfiguraciji računalnika ali podatki, ki jih zabeleži kamera, priključena na računalnik (v nadaljevanju »podatki«). Končni uporabnik lahko podatke, pridobljene s to funkcijo in zagotovljene prek računa ESET, uporabi izključno za odpravo neugodne situacije zaradi kraje računalnika. Ponudnik izključno za namene te funkcije obdeluje podatke, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti in v skladu z ustreznimi pravnimi uredbami. Ponudnik dovoli končnemu uporabniku, da dostopa do podatkov v časovnem obdobju, ki ga potrebuje za dosego namena, za katerega je končni uporabnik pridobil podatke, vendar to obdobje ne more presegati obdobja hranjenja podatkov, navedenega v pravilniku o zasebnosti. Končni uporabnik bo zaščito pred zlorabo podatkov uporabljal izključno v računalnikih in računih, do katerih ima zakonit dostop. Vse vrste nezakonitih uporab bodo prijavljene pristojnim organom. Ponudnik bo ravnal skladno z ustreznimi zakoni in v primeru zlorabe pomagal organom kazenskega pregona. Potrjujete in soglašate, da ste odgovorni za zaščito gesla, s katerim dostopate do računa ESET, in se strinjate, da svojega gesla ne boste razkrili nobeni tretji osebi. Končni uporabnik je odgovoren za vse odobrene ali neodobrene dejavnosti, v katerih sta uporabljena funkcija zaščite pred zlorabo podatkov in račun ESET. Če pride do zlorabe računa ESET, takoj obvestite ponudnika. Zaščita pred zlorabo podatkov je na voljo samo za končne uporabnike izdelkov ESET Internet Security in ESET Smart Security Premium.

d) Ocena varnosti naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Programska oprema vključuje funkcijo za preverjanje varnosti lokalnega omrežja končnega uporabnika in varnosti naprav v lokalnem omrežju, ki zahteva ime lokalnega omrežja in podatke o napravah v lokalnem omrežju, kot so prisotnost, vrsta, ime, naslov IP in naslov MAC naprave v lokalnem omrežju v povezavi s podatki o licenci. Podatki vključujejo tudi vrsto brezžične zaščite in vrsto brezžičnega šifriranja za usmerjevalnike. Ta funkcija lahko zagotovi tudi podatke o razpoložljivosti rešitve za varnostno programsko opremo za varovanje naprav v lokalnem omrežju.

Za namene te pogodbe mora ponudnik zbirati, obdelovati in hraniti podatke, ki mu omogočajo vašo prepoznavo, v skladu s pravilnikom o zasebnosti. Potrjujete, da ponudnik prek lastnih sredstev preverja, ali uporabljate programsko opremo v skladu z določili te pogodbe. Potrjujete, da je za namene te pogodbe potreben prenos vaših podatkov med komunikacijo med programsko opremo in računalniškimi sistemi ponudnika ali računalniškimi sistemi njegovih poslovnih partnerjev znotraj ponudnikove mreže za distribucijo in podporo, da lahko ponudnik zagotovi delovanje programske opreme in dovoljenje za uporabo programske opreme ter zaradi zaščite ponudnikovih pravic.

Soglasno s sklepom iz te pogodbe imajo ponudnik in njegovi poslovni partnerji znotraj ponudnikove mreže za distribucijo in podporo pravico do prenosa, obdelave in hranjenja pomembnih podatkov, ki omogočajo vašo prepoznavo, za namene zaračunavanja, izvajanja te pogodbe ter pošiljanja obvestil v vaš računalnik. Soglašate, da boste prejemali obvestila in sporočila, kar lahko med drugim vključuje marketinška obvestila.

Podrobnosti o zasebnosti, varovanju osebnih podatkov in vaših pravicah kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, najdete v pravilniku o zasebnosti, do katerega lahko dostopate na ponudnikovem spletnem mestu ali neposredno med postopkom namestitve. Do njega lahko dostopate tudi iz razdelka za pomoč za programsko opremo.

5. Uporaba pravic končnega uporabnika. Pravice končnega uporabnika morate uporabiti vi osebno ali vaši zaposleni. Programsko opremo lahko uporabite izključno za to, da zavarujete svoje operacije in zaščitite tiste računalnike ali računalniške sisteme, za katere ste pridobili licenco.

6. Omejitev pravic. Ne smete kopirati, posredovati, ekstrahirati komponent ali ustvariti izpeljanih del iz programske opreme. Pri uporabi programske opreme morate upoštevati spodaj navedene omejitve:

(a) Lahko ustvarite eno kopijo programske opreme na nosilcu za trajno shranjevanje podatkov kot arhivsko varnostno kopijo pod pogojem, da arhivske varnostne kopije ne boste namestili v noben računalnik ali je v njem uporabili. S kakršno koli drugo kopijo programske opreme, ki jo naredite, kršite to pogodbo.

(b) Pravic za uporabo programske opreme ali kopij programske opreme ne smete uporabljati, spreminjati, prevajati, reproducirati na kakršen koli način, razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi.

(c) Programske opreme ne smete prodajati, podlicencirati, dajati v zakup ali najem, je posoditi oziroma uporabiti za omogočanje komercialnih storitev.

(d) Ne smete izvajati obratnega inženiringa, povratnega prevajanja ali razstavljati programske opreme ali kakor koli drugače poskušati odkriti izvorno kodo programske opreme, razen do mere, za katero je navedena omejitev izrecno zakonsko prepovedana.

(e) Soglašate, da boste programsko opremo uporabljali na način, ki je v skladu z vsemi veljavnimi zakoni v pristojnosti, kjer jo uporabljate, vključno, vendar ne omejeno na, z veljavnimi omejitvami glede avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine.

(f) Strinjate se, da boste programsko opremo in njene funkcije uporabljali samo tako, da drugim končnim uporabnikom ne boste omejili možnosti dostopa do teh storitev. Ponudnik si pridržuje pravico, da omeji obseg storitev, ki so na voljo posameznim končnim uporabnikom da bi tako lahko omogočil uporabo storitev največjemu možnemu številu končnih uporabnikov. Če ponudnik omeji obseg storitev, tudi povsem onemogoči uporabo katere koli funkcije programske opreme ter izbriše podatke in informacije iz strežnikov ponudnika ali strežnikov tretjih oseb, ki so povezani z določeno funkcijo programske opreme.

(g) Soglašate, da ne boste izvajali nobenih dejavnosti v zvezi z uporabo licenčnega ključa, ki so v nasprotju z določili te pogodbe ali lahko vodijo do zagotovitve licenčnega ključa osebi, ki ni pooblaščena za uporabo programske opreme, kot je prenos uporabljenega ali neuporabljenega licenčnega ključa v kateri koli obliki ter nepooblaščena reprodukcija ali distribucija podvojenih ali generiranih licenčnih ključev ali uporaba programske opreme z licenčnim ključem, pridobljenim od drugega vira kot ponudnika.

7. Avtorske pravice. Programska oprema in vse pravice, vključno z lastninskimi pravicami in pravicami intelektualne lastnine v programski opremi, vendar ne omejeno nanje, so last družbe ESET in/ali njenih izdajateljev licenc. ESET in njegovi izdajatelji licenc so zaščiteni z določili mednarodnih sporazumov in vsemi veljavnimi zakoni države, v kateri se uporablja programska oprema. Struktura, organizacija in koda programske opreme so pomembne poslovne skrivnosti in zaupni podatki družbe ESET in/ali njenih ponudnikov licenc. Programske opreme ne smete kopirati, razen kot je navedeno v členu 6 (a). Vse kopije, ki jih ustvarite skladno s to pogodbo, morajo vsebovati enaka obvestila o avtorskih pravicah, kot so navedena v programski opremi. Če izvajate obratni inženiring za potrebe odkrivanja izvorne kode programske opreme, jo obratno prevajate, razstavljate ali jo poskušate kako drugače odkriti, na način, ki krši določila te pogodbe, soglašate, da bodo vse tako pridobljene informacije samodejno in nepreklicno prenesene na ponudnika in bo ponudnik v celoti postal njihov lastnik, od trenutka nastanka takšnih informacij, kljub pravicam ponudnika v povezavi s kršitvijo te pogodbe.

8. Pridržanje pravic. Ponudnik si s tem pridržuje vse pravice do programske opreme, razen pravic, ki so vam kot končnemu uporabniku programske opreme izrecno dodeljene pod pogoji iz te pogodbe.

9. Več jezikovnih različic, programski izdelek na dveh različnih nosilcih podatkov, več izvodov. Če programska oprema podpira več platform ali jezikov ali če prejmete več izvodov programske opreme, lahko uporabljate le programsko opremo za tisto število računalniških sistemov in tiste različice, za katere ste pridobili licenco. Različic ali izvodov programske opreme, ki jih vi sami ne uporabljate, ne smete prodajati, dajati v najem, dajati v zakup, podlicencirati, posojati ali prenašati na druge osebe.

10. Začetek in prekinitev veljavnosti pogodbe. Ta pogodba velja od datuma, ko ste potrdili, da soglašate s pogoji te pogodbe. To pogodbo lahko kadar koli prekinete, tako da na svoje stroške trajno odstranite, uničite ali vrnete programsko opremo, vse varnostne kopije in vsa pripadajoča gradiva, ki vam jih je posredoval ponudnik ali njegovi poslovni partnerji. Ne glede na način prekinitve te pogodbe, bodo določila iz 7., 8., 11., 13., 19. in 21. člena še naprej veljali za neomejeno obdobje.

11. IZJAVE KONČNEGA UPORABNIKA. KOT KONČNI UPORABNIK SOGLAŠATE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA ZAGOTOVLJENA »V TAKŠNEM STANJU, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA, IN V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. NITI PONUDNIK, NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, NITI LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE DAJEJO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI JAMSTVA, DA PROGRAMSKA OPREMA NE KRŠI NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. PONUDNIK ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, DA BODO FUNKCIJE, KI SO VKLJUČENE V PROGRAMSKO OPREMO, IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO PROGRAMSKA OPREMA DELOVALA NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK. NASE PREVZAMETE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE PRI IZBIRI PROGRAMSKE OPREME ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV TER ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH BOSTE DOSEGLI S PROGRAMSKO OPREMO.

12. Brez drugih obveznosti. S to pogodbo ponudnik in njegovi ponudniki licenc nimajo nobenih obveznosti, razen tistih, ki so izrecno navedene tukaj.

13. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PONUDNIK, NJEGOVI ZAPOSLENI ALI PONUDNIKI LICENC V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, PRODAJE, PODATKOV ALI ZA STROŠKE, KI SO POSLEDICA NABAVE DODATNIH IZDELKOV ALI STORITEV, ZA POŠKODBO LASTNINE, OSEBNO POŠKODBO, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO POSLOVNIH PODATKOV ALI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, GOSPODARSKO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA NA KATERI KOLI NAČIN, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, POMANJKLJIVOSTI, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA DEJSTVA, KI JE POVZROČILO NASTANEK ODGOVORNOSTI IN JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL PONUDNIK ALI NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE IN PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA, VENDAR LAHKO DOVOLJUJEJO OMEJITEV ODGOVORNOSTI, ZATO JE V TAKŠNIH PRIMERIH ODGOVORNOST PONUDNIKA, NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI PONUDNIKOV LICENC ALI LASTNIŠKO POVEZANIH PODJETIJ OMEJENA NA SKUPNI ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA LICENCO.

14. Nič iz te pogodbe ne vpliva na zakonite pravice katere koli pogodbene stranke, obravnavane kot potrošnik, če bi ta stranka ravnala v nasprotju s to pogodbo.

15. Tehnična podpora. ESET ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, bodo zagotovile tehnično podporo po lastni presoji, brez kakršnih koli jamstev ali izjav. Pred zagotovitvijo tehnične podpore mora končni uporabnik varnostno kopirati vse obstoječe podatke, programsko opremo in programske pripomočke. ESET in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, ne morejo sprejeti odgovornosti za škodo ali izgubo podatkov, lastnine, programske ali strojne opreme ali izgubo dobička zaradi zagotavljanja tehnične podpore. ESET in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ESET, si pridržujejo pravico do odločitve, da reševanje težave presega obseg tehnične podpore. ESET si pridržuje pravico do zavrnitve, opustitve ali prekinitve zagotavljanja tehnične podpore po lastni presoji. Za namene zagotavljanja tehnične podpore so lahko potrebni licenčni podatki, podatki in drugi podatki v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

16. Prenos licence. Programsko opremo lahko prenesete iz enega računalniškega sistema v drugega, razen če je to v nasprotju s pogoji te pogodbe. Če ni v nasprotju s pogoji te pogodbe, lahko končni uporabnik trajno prenese licenco in vse pravice, ki izhajajo iz te pogodbe, na drugega končnega uporabnika le s privolitvijo ponudnika, pod pogojem, da (i) prvi končni uporabnik ne obdrži nobenega izvoda programske opreme; (ii) je prenos pravic neposreden, kar pomeni od prvega končnega uporabnika na novega končnega uporabnika; (iii) novi končni uporabnik prevzame vse pravice in obveznosti, ki so naložene prvemu končnemu uporabniku v skladu s pogoji te pogodbe; (iv) da prvi končni uporabnik novemu končnemu uporabniku posreduje dokumentacijo, s čimer omogoči preverjanje pristnosti programske opreme, kot je določeno v 17. členu.

17. Preverjanje pristnosti programske opreme. Končni uporabnik lahko dokazuje pravico do uporabe programske opreme na enega od spodaj navedenih načinov: (i) s potrdilom o licenci, ki ga je izdal ponudnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval ponudnik; (ii) s pisno licenčno pogodbo, če je bila taka pogodba sklenjena; (iii) s predložitvijo e-poštnega sporočila ponudnika, v katerem so navedeni podatki o licenci (uporabniško ime in geslo). Za namene preverjanja pristnosti programske opreme so lahko potrebni licenčni podatki in podatki za prepoznavo končnega uporabnika v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

18. Licenciranje za državne organe in Vlado Združenih držav Amerike. Programska oprema bo državnim organom, vključno z Vlado Združenih držav Amerike, posredovana z licenčnimi pravicami in omejitvami, ki so opisane v tej pogodbi.

19. Nadzor izvoza in vnovičnega izvoza. Programska oprema, dokumentacija ali pripadajoče komponente, vključno z informacijami o programski opremi in s pripadajočimi komponentami, so predmet nadzora uvoza in izvoza v skladu s pravnimi predpisi, ki jih lahko izdajo vlade, odgovorne za njihovo izdajanje, v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakoni, ki veljajo v ZDA. Omejitve vladne uredba o izvozu blaga (Export Administration Regulations) in omejitve za končnega uporabnika, omejitve končne uporabe in omejitve namembnega kraja, ki jih je izdala Vlada ZDA in druge vlade. Soglašate, da boste ravnali povsem v skladu z vsemi veljavnimi uredbami o uvozu in izvozu, ter potrjujete, da odgovarjate za pridobivanje vseh licenc za izvoz, vnovičen izvoz, prenos ali uvoz programske opreme.

20. Obvestila. Vsa obvestila, programsko opremo in dokumentacijo vrnite na naslov: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaška.

21. Veljavna zakonodaja. To pogodbo ureja slovaška zakonodaja, skladno s katero se ta pogodba tudi razlaga. Končni uporabnik in ponudnik soglašata, da nasprotujoča določila veljavne zakonodaje in Konvencija Združenih narodov o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga ne veljajo. Izrecno soglašate, da se vsi spori ali zahteve, ki izhajajo iz te pogodbe glede ponudnika ali kakršen koli spor ali katere koli zahteve, ki se nanašajo na uporabo programske opreme, rešujejo na okrožnem sodišču v Bratislavi, I, in izrecno soglašate s pristojnostjo za odločanje navedenega sodišča.

22. Splošna določila. Če je katero koli določilo te pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določil te pogodbe, ki ostanejo veljavna in izvršljiva v skladu s pogoji, določenimi tukaj. Ta pogodba se lahko spremeni le v pisni obliki s podpisom pooblaščenega predstavnika ponudnika ali osebe, ki je izrecno pooblaščena za to pod pogoji pooblastila.

To je celotna pogodba med ponudnikom in vami, ki se nanaša na programsko opremo, ter v celoti nadomesti vse predhodne pravice, razprave, zaveze, komunikacije ali oglase, povezane s programsko opremo.

DODATEK ŠT. 1 K LICENČNI POGODBI ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME ESET SECURE DATA

1. Opredelitve. V tem dodatku št. 1 imajo navedene besede naslednji pomen:

(a) »Informacije« vse informacije in podatki, šifrirani ali dešifrirani s programsko opremo;

(b) »Izdelki« programska oprema ESET Secure Data in pripadajoča dokumentacija;

(c) »ESET Secure Data« programska oprema, uporabljena za šifriranje in dešifriranje elektronskih podatkov;

Vse omembe v množini veljajo tudi za ednino in vse omembe v moškem spolu vključujejo tudi ženskega in srednjega ter obratno. Besede brez izrecne opredelitve so uporabljene v skladu z opredelitvami v pogodbi.

2. Dodatne izjave končnega uporabnika. Potrjujete in sprejemate naslednje:

(a) ste sami odgovorni za zaščito, vzdrževanje in varnostno kopiranje podatkov;

(b) morate varnostno kopirati vse podatke in informacije (vključno z vsemi ključnimi podatki, vendar ne omejeno na njih) v računalniku, preden namestite programsko opremo ESET Secure Data;

(c) Obvezani ste na varnem hraniti vsa gesla in druge podatke, uporabljene za nastavitev in uporabo izdelka ESET Secure Data; prav tako morate izdelati varnostne kopije vseh šifrirnih ključev, kod licence, datotek s ključi in drugih generiranih podatkov ter jih shraniti v ločenem nosilcu podatkov;

(d) Odgovorni ste za uporabo izdelkov. Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, do katere pride v primeru kakršnega koli nepooblaščenega ali zmotnega šifriranja ali dešifriranja informacij ali drugih podatkov, kjer koli in kakor koli so ti podatki in informacije shranjeni;

(e) Ne glede na to, da je ponudnik izvedel vse razumne ukrepe za zagotavljanje celovitosti in varnosti izdelka ESET Secure Data, izdelkov (ali katerega koli od njih) ni dovoljeno uporabljati v okolju, ki zahteva varnost brez izpada, ali je morebitno ali dejansko nevarno, med drugim v jedrskih obratih, pri usmerjanju letal, v nadzornih ali komunikacijskih sistemih, orožnih in obrambnih sistemih in sistemih za ohranjanje ali spremljanje življenjskih znakov;

(f) Končni uporabnik je odgovoren, da zagotovi, da sta stopnji varnosti in šifriranja, ki ju zagotavljajo izdelki, ustrezni za njegove potrebe;

(g) Odgovorni ste za lastno uporabo izdelkov (ali katerega koli od njih), vključno z zagotavljanjem, da je uporaba skladna z vsemi veljavnimi zakoni in uredbami Slovaške republike ali druge države, regije ali zvezne države, v kateri se izdelek uporablja. Pred katero koli uporabo izdelkov morate zagotoviti, da ne kršite morebitne državne prepovedi trgovanja (ki velja v Slovaški republiki ali drugi državi);

(h) ESET Secure Data lahko občasno komunicira s ponudnikovimi strežniki in preveri licenčne podatke, razpoložljive popravke, servisne pakete in druge posodobitve, ki lahko izboljšajo, vzdržujejo, spremenijo ali nadgradijo delovanje izdelka ESET Secure Data, ter lahko pošilja splošne sistemske informacije v povezavi z delovanjem v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

(i) Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo, škodo, strošek ali zahtevek, ki je posledica izgube, kraje, nepravilne uporabe, okvare, poškodbe ali uničenja gesel, nastavljenih informacij, šifrirnih ključev, kod za aktivacijo licence in drugih podatkov, generiranih ali shranjenih med uporabo programske opreme.

Dodatek št. 1 velja samo za končne uporabnike izdelka ESET Smart Security Premium.

DODATEK ŠT. 2 K LICENČNI POGODBI ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER

1. Dodatne izjave končnega uporabnika. Potrjujete in sprejemate, da ne smete:

a) uporabljati programske opreme Password Manager za kakršno koli kritično pomembno aplikacijo, kjer je lahko ogroženo človeško življenje ali lastnina. Sprejemate, da programska oprema Password Manager ni namenjena za take namene in da bi njena napaka v teh primerih lahko povzročila smrt, telesne poškodbe ali hujšo škodo za lastnino ali okolje, za katero ponudnik ni odgovoren.

PROGRAMSKA OPREMA PASSWORD MANAGER NI IZDELANA, NAMENJENA ALI LICENCIRANA ZA UPORABO V NEVARNIH OKOLJIH, KI ZAHTEVAJO VARNOST IN NADZOR BREZ IZPADA, MED DRUGIM PRI NAČRTOVANJU, GRADNJI VZDRŽEVANJU ALI UPRAVLJANJU JEDRSKIH OBRATOV, USMERJANJU LETAL ALI KOMUNIKACIJSKIH SISTEMIH, NADZORU ZRAČNEGA PROSTORA, SISTEMIH ZA OHRANJANJE ŽIVLJENJSKIH ZNAKOV ALI OROŽNIH SISTEMIH. PONUDNIK POSEBEJ ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI IZRECNO ALI NAKAZANO JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA UPORABO V TE NAMENE.

b) uporabljati programske opreme Password Manager na način, ki krši to pogodbo ali zakone Slovaške republike ali druge države. Programske opreme Password Manager še zlasti ne smete uporabljati za izvajanje ali spodbujanje nezakonitih dejavnosti, vključno z nalaganjem podatkov s škodljivo vsebino ali vsebino, ki bi lahko bila uporabljena za kakršne koli nezakonite dejavnosti ali ki na kakršen koli način krši zakone ali pravice drugih oseb (vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine), vključno z, vendar ne omejeno na kakršne koli poskuse za pridobitev dostopa do računov v shrambi (za namene tega dodatka št. 2 »shramba« pomeni prostor za shranjevanje podatkov, ki ga upravlja ponudnik ali druga oseba, ki ni ponudnik ali uporabnik, za namene omogočanja sinhronizacije in varnostnega kopiranja podatkov uporabnikov) ali katerih koli računov in podatkov drugih uporabnikov programske opreme Password Manager in shrambe. Če prekršite te določbe, ima ponudnik pravico, da takoj prekine to pogodbo in na vas prenese strošek kakršnih koli potrebnih ukrepov, kakor tudi opravi vse potrebne ukrepe, da vam prepreči nadaljnjo uporabo programske opreme Password Manager brez možnosti vračila kupnine.

2. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. PROGRAMSKA OPREMA PASSWORD MANAGER JE ZAGOTOVLJENA »V TAKŠNEM STANJU, KOT JE«. NOBENA JAMSTVA NISO IZRECNA ALI NAKAZANA. PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. PROIZVAJALEC NI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV, ŠKODO, OMEJITEV RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV, VKLJUČNO S PODATKI, KI JIH PROGRAMSKA OPREMA PASSWORD MANAGER POŠLJE V ZUNANJO SHRAMBO ZA NAMENE SINHRONIZACIJE PODATKOV IN VARNOSTNEGA KOPIRANJA. ŠIFRIRANJE PODATKOV S PROGRAMOM PASSWORD MANAGER NE POMENI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI PONUDNIKA V ZVEZI Z VARNOSTJO TEH PODATKOV. IZRECNO SOGLAŠATE, DA JE DOVOLJENO PODATKE, PRIDOBLJENE, UPORABLJENE, ŠIFRIRANE, SHRANJENE, SINHRONIZIRANE ALI POSLANE S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER, SHRANITI TUDI V STREŽNIKIH DRUGIH PONUDNIKOV (TO VELJA SAMO ZA UPORABO PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER, PRI KATERI JE OMOGOČENO SINHRONIZIRANJE IN VARNOSTNO KOPIRANJE). ČE SE PONUDNIK PO LASTNI PRESOJI ODLOČI ZA UPORABO SHRAMBE, SPLETNEGA MESTA, SPLETNEGA PORTALA, STREŽNIKA ALI STORITVE DRUGEGA PONUDNIKA, PONUDNIK NI ODGOVOREN ZA KAKOVOST, VARNOST ALI RAZPOLOŽLJIVOST OMENJENE STORITVE DRUGEGA PONUDNIKA, PONUDNIK PRAV TAKO NI NIKAKOR ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI KRŠITEV POGODBENIH ALI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI S STRANI DRUGEGA PONUDNIKA, NITI ZA ŠKODO, IZGUBO PROMETA, FINANČNO ALI NEFINANČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO IZGUBO, DO KATERE MORDA PRIDE PRI UPORABI TE PROGRAMSKE OPREME. PONUDNIK NI ODGOVOREN ZA VSEBINO KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, PRIDOBLJENIH, UPORABLJENIH, ŠIFRIRANIH, SHRANJENIH, SINHRONIZIRANIH ALI POSLANIH S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER ALI SHRANJENIH. SPREJEMATE, DA PONUDNIK NIMA DOSTOPA DO VSEBINE SHRANJENIH PODATKOV IN NE MORE NADZIRATI ALI ODSTRANJEVATI NEZAKONITE ŠKODLJIVE VSEBINE.

Ponudnik je lastnik vseh izboljšav, nadgradenj ali popravkov, povezanih s programsko opremo Password MANAGER (»izboljšave«), tudi v primeru, ko so te izboljšave izdelane na podlagi povratnih informacij, zamisli ali predlogov, ki ste jih v kakršni koli obliki posredovali ponudniku. Upravičeni niste do nobenega nadomestila, vključno s kakršnimi koli avtorskimi honorarji, povezanimi s temi izboljšavami.

PONUDNIKOVE ENTITETE IN DAJALCI LICENC NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE ALI OBVEZNOSTI, KI SO POSLEDICA ALI SO KAKOR KOLI POVEZANE Z VAŠO UPORABO PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER ALI UPORABO S STRANI DRUGIH OSEB, Z UPORABO ALI NEUPORABO KATERE KOLI BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE ALI AGENTA ALI V ZVEZI S PRODAJO ALI NAKUPOM KATERIH KOLI VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NE GLEDE NA TO, ALI ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI ALI OBVEZNOSTI TEMELJIJO NA TEORIJI PRAVA ALI ENAKOVREDNE OBRAVNAVE.

PONUDNIKOVE ENTITETE IN DAJALCI LICENC NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA ALI POVEZANA S KAKRŠNO KOLI PROGRAMSKO OPREMO DRUGIH PROIZVAJALCEV, KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, DO KATERIH STE DOSTOPALI S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER, VAŠO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER ALI DOSTOPA DO NJE, ALI KATERIH KOLI DRUGIH PODATKOV, ZAGOTOVLJENIH PREK PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER, NE GLEDE NA TO, ALI SO ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI VLOŽENI V SKLADU S TEORIJO PRAVA ALI ENAKOVREDNE OBRAVNAVE. ODŠKODNINE, KI JIH TA DOLOČBA IZKLJUČUJE, MED DRUGIM VKLJUČUJEJO POVRAČILO ZA IZGUBO POSLOVNIH PRIHODKOV, POŠKODBE OSEB ALI LASTNINE, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE POSLA ALI OSEBNIH PODATKOV. ZAKONODAJE NEKATERIH DRŽAV NE DOVOLJUJEJO OMEJEVANJA ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO TA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS. V TEM PRIMERU JE ODGOVORNOST PONUDNIKA NAJNIŽJA MOŽNA, KOT JE DOLOČENA Z VELJAVNIMI ZAKONI.

INFORMACIJE, OBDELANE S PROGRAMSKO OPREMO PASSWORD MANAGER, VKLJUČNO S CENAMI DELNIC, ANALIZAMI, TRŽNIMI INFORMACIJAMI, NOVICAMI IN FINANČNIMI PODATKI, SO LAHKO ZAMUJENE, NETOČNE ALI VSEBUJEJO NAPAKE ALI IZPUSTITVE, IN V ZVEZI S TEM PONUDNIKOVE ENTITETE IN DAJALCI LICENC NE NOSIJO NOBENE ODGOVORNOSTI. PONUDNIK LAHKO KADAR KOLI BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA SPREMENI ALI OPUSTI KATERI KOLI DEL ALI FUNKCIJO PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER ALI UPORABO VSEH ALI KATERIH KOLI FUNKCIJ ALI TEHNOLOGIJ PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER.

ČE SO DOLOČILA TEGA ČLENA IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA NEVELJAVNA IN SE ŠTEJE, DA JE PONUDNIK PO VELJAVNI ZAKONODAJI ODGOVOREN ZA IZGUBO, ŠKODO ITD., SE POGODBENI STRANKI STRINJATA, DA JE OBVEZNOST PONUDNIKA DO VAS OMEJENA NA SKUPNI ZNESEK LICENČNIN, KI STE JIH PLAČALI.

SOGLAŠATE, DA BOSTE PONUDNIKA IN NJEGOVE ZAPOSLENE, PODRUŽNICE, POVEZANA IN PREDRUGAČENA PODJETJA TER DRUGE PARTNERJE ODVEZALI ODGOVORNOSTI, JIH ZAGOVARJALI IN OBRAVNAVALI KOT NEDOLŽNE, ČE BI KATERE KOLI DRUGE OSEBE (VKLJUČNO Z LASTNIKI NAPRAVE ALI OSEBAMI, KATERIH PRAVICE SO BILE OKRNJENE ZARADI PODATKOV, UPORABLJENIH V PROGRAMSKI OPREMI PASSWORD MANAGER ALI V SHRAMBI) ZAHTEVALE POVRAČILO ODGOVORNOSTI, OBVEZNOSTI, ŠKODE, IZGUBE, STROŠKOV ALI PLAČIL, KI BI JIH TE OSEBE UTRPELE ZARADI VAŠE UPORABE PROGRAMSKE OPREME PASSWORD MANAGER.

3. Podatki v programski opremi Password Manager. Razen v primeru, da se izrecno odločite drugače, so vsi podatki, ki jih vnesete v programsko opremo Password Manager in se shranijo v njeno zbirko podatkov, v šifrirani obliki shranjeni v vašem računalniku ali drugem nosilcu podatkov, ki ga določite. Sprejemate, da so v primeru izbrisa ali poškodovanja katere koli zbirke podatkov ali datoteke programske opreme Password Manager vsi podatki v njej nepovratno izgubljeni, ter da razumete in sprejemate tveganje take izgube. Vaši osebni podatki so v računalniku shranjeni v šifrirani obliki, vendar to ne pomeni, da oseba, ki ugotovi vaše glavno geslo ali pridobi dostop do uporabniško določene aktivacijske naprave za odpiranje zbirke podatkov, ne more ukrasti ali zlorabiti. Sami ste odgovorni za zagotavljanje varnosti vseh načinov dostopa.

4. Prenos osebnih podatkov k ponudniku ali v shrambo. Če izberete to možnost in samo za namene pravočasne sinhronizacije in varnostnega kopiranja podatkov, programska oprema Password Manager prenese ali pošlje osebne podatke iz zbirke podatkov programske opreme Password Manager – gesla, poverilnice za prijavo, račune in identitete – prek interneta v shrambo. Podatki se prenašajo izključno v šifrirani obliki. Pri uporabi programske opreme Password Manager za izpolnjevanje spletnih obrazcev z gesli, uporabniškimi imeni ali drugimi podatki je morda potrebno pošiljanje podatkov prek interneta na spletno mesto, ki ga določite. Takega prenosa podatkov ne sproži programska oprema Password Manager, zato ponudnik ni odgovoren za varnost takih interakcij s katerim koli spletnim mestom, ki ga podpirajo drugi ponudniki. Vse transakcije po internetu, ne glede na to ali so povezane s programsko opremo Password Manager ali ne, izvajate po lastni presoji in na lastno odgovornost, zato ste izključno vi odgovorni za kakšno koli škodo v vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov kot posledico prenosa in/ali uporabe kakršnega koli takega materiala ali storitve. Za zmanjšanje tveganja izgube dragocenih podatkov ponudnik priporoča, da stranke izvajajo redno varnostno kopiranje zbirke podatkov in drugih dragocenih podatkov v zunanje nosilce podatkov. Ponudnik vam ne more zagotoviti nikakršne pomoči pri obnavljanju izgubljenih ali poškodovanih podatkov. Če ponudnik ponuja storitve varnostnega kopiranja za datoteke uporabniških zbirk podatkov v primeru poškodbe ali izbrisa datotek v uporabniškem računalniku, je ta storitev obnovitve brez jamstva in ne pomeni, da ima ponudnik do vas kakršno koli odgovornost.

Z uporabo programske opreme Password Manager soglašate, da lahko programska oprema občasno komunicira s ponudnikovimi strežniki in preveri informacije o licenci, razpoložljivost popravkov, servisnih paketov in drugih posodobitev, ki lahko izboljšajo, vzdržujejo, spremenijo ali nadgradijo delovanje programske opreme Password Manager. Programska oprema bo morda pošiljala splošne sistemske informacije, povezane z delovanjem programske opreme Password Manager v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

5. Informacije in navodila za odstranjevanje. Kakršne koli informacije iz zbirke podatkov, ki jih želite obdržati, morate izvoziti, preden odstranite programsko opremo Password Manager.

Dodatek št. 2 velja samo za končne uporabnike izdelka ESET Smart Security Premium.