วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ข้อยกเว้น

ให้แตะที่ การควบคุมควบคุมแอพพลิเคชัน > การบล็อก > ข้อยกเว้น > เพิ่มข้อยกเว้น คุณสามารถสร้างข้อยกเว้นเพื่อยกเว้นแอพพลิเคชันเฉพาะจากรายการของแอพพลิเคชันที่บล็อกแล้วได้ ผู้ดูแลระบบที่จัดการ ESET Endpoint Security for Android จากระยะไกลสามารถใช้คุณลักษณะใหม่นี้เพื่อกำหนดได้ว่าอุปกรณ์นั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชันที่ติดตั้งหรือไม่

appcontrol-blocking_147_1