Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chính sách cài đặt thiết bị

Bảo mật Thiết bị cũng bao gồm Chính sách Cài đặt Thiết bị của bạn (trước đây là một phần của chức năng Kiểm tra Bảo mật) cung cấp cho quản trị viên hệ thống tùy chọn để giám sát các cài đặt thiết bị được xác định trước nhằm xác định xem chúng có ở trạng thái được khuyến nghị hay không.

Cài đặt thiết bị bao gồm:

Wi-Fi

Vệ tinh GPS

Dịch vụ định vị

Bộ nhớ

Chuyển vùng dữ liệu

Chuyển vùng cuộc gọi

Nguồn không xác định

Chế độ gỡ lỗi

NFC

Mã hóa bộ nhớ

Thiết bị bị can thiệp hệ thống (root)

device-security_117_1