Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Các quy tắc

Là người dùng, bạn có thể tạo các quy tắc người dùng mà không cần nhập Mật khẩu quản trị viên. Quy tắc quản trị viên chỉ có thể được tạo trong chế độ Quản trị viên. Quy tắc quản trị viên sẽ ghi đè lên bất kỳ quy tắc người dùng nào.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc tạo một quy tắc mới ở phần này.

Nếu bạn muốn xóa một mục nhập quy tắc hiện có từ danh sách Các quy tắc, chạm và giữ mục nhập đó và chạm vào biểu tượng Xóa action_button_delete.