Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cách chặn ứng dụng theo tên

1.Chạm vào Quản lý ứng dụng > Chặn > Chặn ứng dụng > Chặn theo tên.

2.Chọn chặn ứng dụng theo tên của ứng dụng hay tên gói.

3.Nhập các từ mà theo đó ứng dụng sẽ bị chặn. Để phân cách nhiều từ, sử dụng dấu phẩy (,) làm dấu phân cách.

Ví tụ, từ "poker" trong trường Tên ứng dụng sẽ chặn tất cả các ứng dụng có chứa "poker" trong tên của nó. Nếu bạn nhập "com.poker.game" vào trường Tên gói, ESET Endpoint Security for Android sẽ chỉ chặn một ứng dụng.