Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Ứng dụng yêu cầu

Nếu bạn quản lý ESET Endpoint Security for Android từ xa từ ESET PROTECT, bạn có tùy chọn xác định ứng dụng nào phải được cài đặt trên (các) thiết bị đích. Các thông tin sau là bắt buộc:

tên của ứng dụng hiển thị cho người dùng

tên gói ứng dụng duy nhất, ví dụ: com.eset.ems2.gp

URL nơi người dùng có thể tìm thấy liên kết tải xuống. Bạn cũng có thể sử dụng các liên kết Google Play, ví dụ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp


note

Tính năng này không có sẵn trong ứng dụng ESET Endpoint Security for Android.