Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Thông tin màn hình khóa

Quản trị viên có thể xác định thông tin tùy chỉnh (tên công ty, địa chỉ email, tin nhắn) sẽ được hiển thị khi thiết bị bị khóa, với tùy chọn gọi một trong những số liên hệ của quản trị viên đã được xác định trước.

Thông tin này bao gồm:

Tên công ty (tùy chọn)

Địa chỉ email (tùy chọn)

Tin nhắn tùy chỉnh