ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Sekretesspolicy

ESET, spol. s r. o., med adress Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakiska republiken, som registrerats i handelsregistret hos regiondomstolen Bratislava I, avdelning Sro, diarienummer 3586/B, organisationsnummer 31333532, vill som registeransvariga (”ESET” eller ”Vi”) vara transparenta när det gäller behandling av personuppgifter och våra kunders sekretess. Vi publicerar därför den här sekretesspolicyn i enda syfte att informera våra kunder (”Slutanvändaren” eller ”Du”) om följande ämnen:

Behandling av personuppgifter,

Datasekretess,

Registrerade personers rättigheter.

Behandling av personuppgifter

Tjänster från ESET implementerade i vår produkt tillhandahålls enligt villkoren i licensavtalet för slutanvändare ("Slutanvändaravtalet"), men vissa av dem kan kräva särskild uppmärksamhet. Vi vill ge Dig mer information om datainsamling i samband med tillhandahållandet av våra tjänster. Vi erbjuder olika tjänster som beskrivs i Slutanvändaravtalet och produktdokumentation, till exempel uppdaterings-/uppgraderingstjänster, ESET LiveGrid®, skydd mot missbruk av data, support osv. För att allt ska fungera samlar Vi in följande information:

Uppdateringar och annan statistik omfattande information gällande installationsprocess och din dator, inklusive på vilken plattform vår produkt installeras och information om våra produkters åtgärder och funktionalitet, till exempel operativsystem, maskinvaruinformation, installations-ID, licens-ID, IP-adress, MAC-adress och konfigurationsinställningar för produkten.

Enkelriktade hashvärden relaterade till infiltreringar som en del av ESET LiveGrid®-ryktessystemet, vilket förbättrar effektiviteten hos våra lösningar mot skadlig programvara genom att genomsökta filer jämförs mot en databas med vitlistade och svartlistade objekt i molnet.

Misstänkta exempel och metadata insamlade från användare som en del av ESET LiveGrid®-feedbacksystemet, vilket gör det möjligt för ESET att omedelbart reagera på våra slutanvändares behov och vara redo att agera mot de senaste hoten. Vi är beroende av att Du skickar oss

oinfiltreringar som till exempel potentiella exempel på virus och andra skadliga program samt misstänkta, problematiska, potentiellt oönskade och potentiellt osäkra objekt som till exempel körbara filer, e-postmeddelanden Du har anmält som skräppost eller som har flaggats av vår produkt;

oinformation om enheter i det lokala nätverket som till exempel typ, leverantör, modell och/eller enhetens namn;

oinformation om användningen av internet som till exempel IP-adress och geografisk information, IP-paket, webbadresser och Ethernet-ramar;

okraschdumpfiler och innehåll.

Vi strävar efter att inte samla in data från dig utanför den här omfattningen, men ibland är detta oundvikligt. Oavsiktligt insamlad data kan vara inkluderad i själva den skadliga programvaran (insamlad utan din vetskap eller ditt medgivande) eller ingå i filnamn eller webbadresser, och Vi avser inte att göra denna till en del av våra system eller behandla den i det syfte som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.

Licensieringsinformation som till exempel licens-ID och personuppgifter som till exempel förnamn, efternamn, adress och e-postadress krävs för fakturering, verifiering av licensers äkthet och tillhandahållandet av våra tjänster.

Kontaktinformation och data i dina supportfrågor kan krävas för att kunna ge dig support. Baserat på vilken kanal Du kontaktar oss genom kan Vi samla in din e-postadress, telefonnummer, licensinformation, produktuppgifter och beskrivning av ditt supportärende. Du kan bli ombedd att förse oss med annan information för att underlätta supporten.

Datasekretess

ESET är ett företag med global verksamhet via dotterbolag eller partner som ingår i vårt distributions-, service- och supportnätverk. Information som behandlas av ESET kan överföras till och från dotterbolag eller partner för uppfyllande av Slutanvändaravtalet, till exempel tillhandahållande av tjänster, support eller fakturering. Baserat på din plats och vilken tjänst Du använder kan Vi behöva överföra din data till ett land som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Även i sådana fall lyder varje överföring av information under dataskyddslagstiftningen och sker endast när så är nödvändigt. Standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller annat lämpligt skydd måste alltid finnas.

Vi gör vårt bästa för att data inte ska lagras längre än nödvändigt medan tjänsterna tillhållandahålls enligt Slutanvändaravtalet. Vår behållandeperiod kan vara längre än licensens giltighetsperiod så att det ska vara smidigare för dig att förnya den. Minimerad och pseudonymiserad statistik och annan data från ESET LiveGrid® kan behandlas vidare i statistiska syften.

ESET vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla en hög säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till potentiella risker. Vi gör vårt bästa för att säkerställa löpande sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystem och -tjänster. I händelse av ett dataintrång som innebär en risk för dina rättigheter och friheter är Vi dock redo att meddela såväl tillsynsmyndighet som registrerade personer. Som registrerad person har Du rätt att göra en anmälan hos en tillsynsmyndighet.

Registrerade personers rättigheter

ESET lyder under slovakisk lagstiftning och som medlem av Europeiska unionen är Vi bundna av dataskyddslagstiftningen. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du som registrerad person följande rättigheter:

rätt att begära tillgång till dina personuppgifter från ESET,

rätt att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga (Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter),

rätt att begära att dina personuppgifter raderas,

rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter,

rätt att göra invändningar mot behandling,

rätt att göra en anmälan samt

rätt till uppgiftsportabilitet.

Om Du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad person eller om Du har en fråga kan du kontakta oss på:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk