ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Licensavtal för slutanvändare

Gäller från den 19 oktober 2021.

VIKTIGT! Innan du hämtar, installerar, kopierar eller använder produkten bör du läsa igenom villkoren nedan. GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR SAMT BEKRÄFTAR SEKRETESSPOLICY.

Slutanvändaravtalet

Enligt detta Licensavtal för slutanvändare (”Avtalet”) som gäller mellan ESET, spol. s r. o., med adress Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, och som registrerats i handelsregistret hos regiondomstolen Bratislava I. avdelning Sro, diarienummer 3586/B, BIN: 31333532 (”ESET” eller ”Leverantören”) och dig, en fysisk person eller juridisk person (”du” eller ”Slutanvändaren”), har du rätt att använda programvaran enligt paragraf 1 i detta Avtal. Den programvara som definierats i paragraf 1 i Avtalet kan lagras på en datalagringsenhet, skickas via e-post, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhållas på annat sätt enligt de villkor som anges nedan.

DETTA ÄR ETT AVTAL GÄLLANDE SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH INTE ETT KÖPEKONTRAKT. Leverantören förblir ägare av programvaran och det eventuella fysiska medium, på vilket Programvaran säljs samt alla de kopior av programvaran som Slutanvändaren har rätt att göra enligt detta Avtal.

Genom att klicka på alternativet ”Jag godkänner” eller ”Jag godkänner…” under installation, hämtning, kopiering eller användning av programvaran, godkänner du villkoren i detta Avtal och samtycker till Sekretesspolicyn. Om du inte godkänner alla villkor i detta Avtal och/eller Sekretesspolicyn, klicka omgående på alternativet ”Stäng”, avbryt installationen eller hämtningen, eller förstör eller returnera Programvaran, installationsmediet, medföljande dokumentation och försäljningskvitto till Leverantören eller återförsäljaren där du införskaffade Programvaran.

DU ÄR MEDVETEN OM ATT DU GENOM DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN MEDGER ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, ATT DU FÖRSTÅTT DET OCH GODKÄNNER OCH ÄR BUNDEN TILL DESS VILLKOR.

1. Programvara. Så som det används i det här Avtalet avser begreppet ”Programvara”: (i) datorprogrammet och alla dess komponenter; (ii) allt innehåll på skivor, cd-skivor, dvd-skivor, e-postmeddelanden med eventuella bilagor eller annat medium som omfattas av detta Avtal, inklusive Programvaran i form av objektkod på datalagringsenheter, via e-post eller hämtad på internet; (iii) eventuellt relaterat förklarande skriftligt material och eventuell annan dokumentation för Programvaran, framförallt eventuell beskrivning av Programvaran, dess specifikationer, eventuell beskrivning av Programvarans egenskaper eller drift, eventuell beskrivning av driftmiljön i vilken Programvaran används, anvisningar för användning eller installation av Programvaran eller eventuell beskrivning av hur Programvaran ska användas ("Dokumentationen"); (iv) kopior av Programvaran, eventuella felkorrigeringar, tillägg eller utökningar av Programvaran, modifierade versioner av Programvaran samt alla eventuella uppgraderingar av Programvarans olika komponenter, som Leverantören licensierar till dig enligt paragraf 3 i detta Avtal. Programvaran tillhandahålls exklusivt i form av exekverbar objektkod.

2. Installation, Dator och en Licensnyckel. Programvara som levereras på en datalagringsenhet, skickas via e-post, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhålls på annat sätt från andra källor kräver installation. Programvaran måste installeras på en korrekt konfigurerad Dator som minst uppfyller de systemkrav som beskrivs i Dokumentationen. Installationsmetoden beskrivs i Dokumentationen. Ingen program- eller maskinvara som kan påverka Programvaran negativt får installeras på den Dator där Programvaran installerats. Med Dator avses maskinvara, inklusive med inte begränsat till persondatorer, bärbara datorer, stationära datorer, handdatorer, smarttelefoner, handburna elektroniska enheter eller andra elektroniska enheter för vilka Programvaran är utformad, på vilka den kommer att installeras eller användas. Med Licensnyckel avses den unika sekvens med symboler, bokstäver, siffror eller specialtecken som Slutanvändaren har tillhandahållit för att möjliggöra laglig användning av Programvaran, dess specifika version eller utökning av Licensens giltighet i enlighet med detta Avtal.

3. Licensavtalet. Under förutsättning att du godkänner villkoren i detta Avtal, betalar licensavgiften inom angiven tid och följer alla villkor häri, ger Leverantören dig följande rättigheter ("Licensen"):

a) Installation och användning. Du har den icke-exklusiva, ej överförbara rätten att installera Programvaran på hårddisken i en dator eller liknande medium för permanent datalagring, att installera och lagra Programvaran i minnet i ett datorsystem och att implementera, lagra och visa Programvaran.

b) Bestämmelse av antalet licenser. Rätten att använda Programvaran är bunden till antalet Slutanvändare. En Slutanvändare definieras enligt följande: (i) att Programvaran installeras på ett datorsystem eller (ii) om licensavtalet gäller antalet e-postkonton, är en Slutanvändare en datoranvändare som erhåller e-post via en e-postagent (”MUA”). Om en MUA tar emot e-post och sedan automatiskt distribuerar den till flera användare så motsvarar antalet Slutanvändare det antal användare e-posten distribueras till Om en e-postserver fungerar som ”mail-gate” är antalet Slutanvändare det antal e-postserveranvändare som denna mail-gate betjänar. Om ett ospecificerat antal e-postadresser (genom t.ex. aliasadresser) är ämnade för en och samma användare och e-postmeddelanden inte automatiskt distribueras till ett stort antal användare, gäller Licensavtalet endast en dator. Du får inte använda samma Licens samtidigt på fler än en dator. Slutanvändaren får endast ange Licensnyckeln till Programvaran i den utsträckning som Slutanvändaren har rätt att använda Programvaran enligt den begränsning som uppstår av antalet Licenser som tillhandahållits av Leverantören. Licensnyckeln är konfidentiell; du får inte dela Licensen med tredje part eller låta tredje part använda Licensnyckeln om inte detta medges i detta Avtal eller av Leverantören. Meddela omgående Leverantören om Licensnyckeln hamnar i orätta händer.

c) Home/Business Edition. En Home Edition-version av Programvaran får uteslutande användas i privata och/eller icke-kommersiella miljöer, och där endast för hem- och familjeanvändning. En Business Edition-version av Programvaran måste införskaffas för användning i en kommersiell miljö samt för att använda Programvaran på e-postservrar, e-postrelän, e-postgateway eller Internet-gateway.

d) Licensvillkor. Din rätt att använda Programvaran är tidsbegränsad.

e) OEM-programvara. Programvara klassificerad som ”OEM” är begränsad till den dator på vilken den medföljde. Den får inte överföras till en annan dator.

f) Programvara som NFR, PROV. Programvara betecknad som ”Inte till försäljning”, NFR eller PROV får inte erhållas mot betalning och får endast användas för demonstration eller utvärdering av Programvarans funktioner.

g) Licensens hävande. Licensen upphävs automatiskt vid slutet av perioden för vilken den är giltig. Om du inte uppfyller något av villkoren i detta Avtal, har leverantören rätt att häva Avtalet, utan förfång eller laglig gottgörelse för Leverantören i detta fall. Om Licensen skulle hävas måste du genast ta bort, förstöra eller på egen bekostnad returnera Programvaran och alla säkerhetskopior till ESET eller till återförsäljaren där Programvaran erhölls. Vid hävande av licensen har Leverantören även rätt att avbryta Slutanvändarens rätt att använda de funktioner i Programvaran som kräver anslutning till leverantörens servrar eller tredjepartsservrar.

4. Funktioner med datainsamlings- och Internetanslutningskrav. För att Programvaran ska fungera korrekt krävs en Internetanslutning och regelbunden anslutning till Leverantörens servrar eller tredjepartsservrar samt tillämplig datainsamling i enlighet med Sekretesspolicyn. Anslutning till Internet och tillämplig datainsamling krävs för följande funktioner i Programvaran:

a) Uppdateringar av Programvaran. Leverantören har rätt från tid till annan att utfärda uppdateringar eller uppgraderingar av Programvaran (”Uppdateringar”), men är inte skyldig att tillhandahålla Uppdateringar. Denna funktion är aktiverad i Programvarans standardinställningar och Uppdateringar installeras därför automatiskt om inte Slutanvändaren har inaktiverat automatisk installation av Uppdateringar. För att kunna tillhandahålla Uppdateringar kan verifiering av Licensers autenticitet krävas, inklusive information om Datorn eller plattformen på vilken Programvaran är installerad i enlighet med Sekretesspolicyn.

Tillhandahållandet av Uppdateringar kan omfattas av livscykelpolicyn, som är tillgänglig på https://go.eset.com/eol_business. Inga Uppdateringar kommer att tillhandahållas efter att Programvaran eller någon av dess funktioner har nått datumet för slutet av sin livslängd enligt definition i livscykelpolicyn.

b) Vidarebefordran av infiltreringar och information till Leverantören. Programvaran innehåller funktioner som samlar in prover på virus och andra skadliga program och misstänkta, problematiska, potentiellt oönskade eller potentiellt osäkra objekt som filer, webbadresser, IP-paket och Ethernet-ramar (”Infiltreringar”) och därefter skickar dem till Leverantören, inklusive men inte begränsat till information om installationsprocessen, Datorn och/eller plattformen på vilken Programvaran installerats och information om Programvarans åtgärder och funktionalitet (”Information”). Informationen och Infiltreringarna kan innehålla data (inklusive slumpmässigt eller oavsiktligt erhållna personliga data) om Slutanvändaren eller andra användare av den dator där Programvaran finns installerad, och filer påverkade av Infiltreringar med associerade metadata.

Information och Infiltreringar kan samlas in av följande funktioner i Programvaran:

i. LiveGrid Reputation System-funktionen inkluderar insamling och skickande av envägs-hash-värden relaterade till Infiltreringar till Leverantören. Funktionen är aktiv i Programvarans standardinställningar.

ii. LiveGrid Feedback System-funktionen inkluderar insamling och skickande av Infiltreringar med associerade metadata och Information till Leverantören. Funktionen aktiveras av Slutanvändaren under installationen av Programvaran.

Leverantören ska endast använda Information och Infiltreringar som tagits emot för analys av och forskning på Infiltreringar, förbättring av Programvaran och verifiering av Licensers autenticitet, och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Infiltreringar och Information som tagits emot hålls säker. Genom att aktivera den här funktionen i Programvaran godkänner du att Infiltreringar och Information samlas in och behandlas av Leverantören i enlighet med Sekretesspolicyn och tillämpliga lagar. Du kan när som helst inaktivera dessa funktioner.

För att kunna uppfylla detta Avtal är det nödvändigt att samla in, behandla och lagra data så att Leverantören kan identifiera dig i enlighet med Sekretesspolicyn. Du godkänner härmed att Leverantören har rätt att med egna metoder kontrollera att du använder Programvaran i enlighet med villkoren i det här Avtalet. Du godkänner härmed att under Programvarans kommunikation med Leverantörens eller dess partners datasystem som ingår i Leverantörens distributions- och supportnätverk, kan data överföras vars avsikt är att säkerställa Programvarans funktion och auktorisera dess användning samt att skydda Leverantörens rättigheter.

Efter Avtalets ingående har Leverantören och dess affärspartner som ingår i Leverantörens distributions- och supportnätverk rätt att överföra, behandla och lagra viktiga data som identifierar dig i syfte att kunna fakturera dig, uppfylla Avtalet och skicka meddelanden på Datorn.

Information om sekretess, personuppgiftsskydd och dina rättigheter som registrerad finns i Sekretesspolicyn som är tillgänglig på Leverantörens webbplats och är åtkomlig direkt från installationsprocessen. Du kan även besöka den via Programvarans hjälpavsnitt.

5. Slutanvändarens rättigheter. Rättigheterna som Slutanvändare måste utövas av dig personligen eller av dina anställda. Du har endast rätt att använda Programvaran till att skydda dina verksamheter och de Datorer eller datorsystem för vilka du har erhållit en Licens.

6. Begränsning av rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, extrahera komponenter eller egna produkter av Programvaran. Vid användning av Programvaran gäller följande begränsningar:

a) Du får göra en kopia av Programvaran på ett permanent lagringsmedium som en säkerhetskopia, förutsatt att denna säkerhetskopia inte installeras eller används på en dator. Alla andra kopior av denna Programvara anses vara ett brott mot detta Avtal.

b) Du får inte använda, ändra, översätta, reproducera Programvaran eller överföra rättigheterna att använda Programvaran eller kopior av Programvaran på något annat sätt än som anges i detta Avtal.

c) Du får inte sälja, underlicensiera, leasa eller hyra eller låna ut Programvaran eller använda Programvaran i syfte att tillhandahålla kommersiella tjänster.

d) Du får inte bakåtkompilera eller disassemblera Programvaran eller på annat sätt identifiera Programvarans källkod, om inte denna begränsning är uttryckligen förbjuden i lag.

e) Du förbinder dig att endast använda Programvaran på ett sätt som är i överensstämmelse med gällande lag i den jurisdiktion som din användning av Programvaran lyder under, inklusive, men inte begränsat till, gällande upphovsrättslagstiftning.

f) Du godkänner att du endast använder Programvaran och dess funktioner på ett sätt som inte begränsar andra Slutanvändares möjligheter till åtkomst till dessa tjänster. Leverantören förbehåller sig rätten att begränsa tjänsternas omfattning för vissa Slutanvändare för att möjliggöra högsta möjliga antal Slutanvändares åtkomst till tjänsten. Begränsning av tjänsternas omfattning innebär också fullständigt avbrytande av möjligheten att använda någon av Programvarans funktioner och borttagning av Data på Leverantörens servrar eller på tredjepartsservrar angående en viss funktion i Programvaran.

g) Du godkänner att inte utföra några aktiviteter som involverar användning av Licensnyckeln som strider mot detta Avtal eller leder till att Licensnyckeln tillhandahålls till någon person som inte är berättigad att använda Programvaran, till exempel överföring av en använd eller oanvänd Licensnyckel i någon form, såväl som obehörig reproduktion eller distribution av duplicerade eller genererade Licensnycklar eller att använda Programvaran till följd av användning av en Licensnyckel som har erhållits från en annan källa än Leverantören.

7. Copyright. Programvaran tillsammans med alla rättigheter utan begränsningar inklusive ägarrättigheter och immateriella rättigheter tillhör ESET och/eller dess licensgivare. De skyddas av överenskommelser och internationella avtal och alla andra tillämpbara nationella lagar i det land där Programvaran används. Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefulla affärshemligheter och hemlig information som tillhör ESET och/eller dess licensgivare. Du får inte kopiera Programvaran utom det undantag som anges i paragraf 6 (a). Kopior som du är tillåten att göra enligt detta Avtal måste innehålla samma upphovsrättsliga och andra egendomsrättsliga meddelanden som finns på Programvaran. Om du bakåtkompilerar eller disassemblerar Programvaran eller på annat sätt försöker att identifiera Programvarans källkod i strid med detta Avtal, godkänner du att den information som därvid erhållits automatiskt och oåterkalleligen ska överföras till Leverantören och helt ägas av Leverantören från tidpunkten för dess uppkomst, oaktat Leverantörens rättigheter i samband med hävande av detta Avtal.

8. Förbehållna rättigheter. Leverantören förbehåller sig härmed alla rättigheter till Programvaran förutom de rättigheter som uttryckligen ges till dig som Slutanvändare av Programvaran i detta Avtal.

9. Flera språkversioner, programvara på flera media, flera kopior. I händelse av att Programvaran stöder flera plattformar eller språk eller om du mottar flera kopior av Programvaran, får du endast använda Programvaran på det antal datorer och med de versioner för vilka du har erhållit Licenser. Du får inte sälja, hyra ut, underlicensiera, låna ut eller överföra versioner eller kopior av Programvaran som du inte använder.

10. Avtalets giltighet och hävande. Detta Avtal gäller från det datum du godkänner villkoren i detta Avtal. Du kan avsluta det här Avtalet genom att permanent avinstallera, förstöra eller på egen bekostnad returnera Programvaran tillsammans med alla säkerhetskopior och relaterat material som erhållits från Leverantören eller dess partner. Din rätt att använda Programvaran och någon av dessa funktioner kan omfattas av livscykelpolicyn. Efter att Programvaran eller någon av dess funktioner har nått datumet för slutet av sin livslängd enligt definition i livscykelpolicyn, så upphör din rätt att använda Programvaran. Oberoende av på vilket sätt Avtalet hävs ska villkoren i paragraferna 7, 8, 11, 13, 19 och 21 fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.

11. SLUTANVÄNDARENS UTFÄSTELSER. SOM SLUTANVÄNDARE ÄR DU MEDVETEN OM ATT PROGRAMVARAN LEVERERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG OCH VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAGSTIFTNING. VARE SIG LEVERANTÖREN, DESS LICENSGIVARE ELLER DOTTERBOLAG ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA GER NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSÄLJNINGSGARANTIER ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN ELLER ATT PROGRAMVARAN INTE BRYTER MOT PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. LEVERANTÖREN ELLER ANNAN PART GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR OAVBRUTET OCH FELFRITT. DU TAR DET FULLA ANSVARET OCH RISKEN FÖR ATT VALET AV PROGRAMVARA MOTSVARAR AVSEDDA BEHOV OCH FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH RESULTAT SOM ÅSTADKOMS MED DETTA.

12. Inga övriga skyldigheter. Detta Avtal skapar inga skyldigheter för Leverantören och dess licensgivare förutom de som uttryckligen anges häri.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG, ANSVARAR LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER LICENSGIVARNA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR EVENTUELLA UTEBLIVNA VINSTER, INTÄKTER ELLER FÖRSÄLJNINGSVOLYMER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖR SKADA PÅ EGENDOM, PERSONSKADA, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER FÖR ÖVRIGA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, EKONOMISKA, STRAFFBARA, SPECIFIKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT HUR DE UPPKOMMIT, TILL EXEMPEL FRÅN ETT KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM IMPLICERAR ANSVAR, SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV INSTALLATION, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM LEVERANTÖREN ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE ELLER DOTTERBOLAG HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA LÄNDER OCH JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER ANSVARSFRISKRIVNING SAMTIDIGT SOM BEGRÄNSAT ANSVAR ÄR TILLÅTET, BEGRÄNSAS I SÅDANA FALL ANSVARET FÖR LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER DESS LICENSGIVARE TILL DET PRIS DU HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARANS LICENS.

14. Inget i detta Avtal ska påverka de lagstadgade rättigheterna för någon part som agerar som kund om det står i motsats till dessa.

15. Teknisk support. ESET eller tredjepart på uppdrag av ESET tillhandahåller teknisk support efter eget gottfinnande, utan garantier eller utfästelser. Inga teknisk support kommer att tillhandahållas efter att Programvaran eller någon av dess funktioner har nått datumet för slutet av sin livslängd enligt definition i livscykelpolicyn. Slutanvändare ska säkerhetskopiera alla befintliga data och program före tillhandahållande av teknisk support. ESET och/eller tredjepart på uppdrag av ESET ansvarar inte för skada på eller förlust av data, egendom, programvara eller maskinvara eller förlust av vinst på grund av teknisk support. ESET och/eller tredjepart på uppdrag av ESET förbehåller sig rätten att avgöra om lösningen av problemet ligger utanför teknisk support. ESET förbehåller sig rätten att vägra, avbryta eller avsluta tillhandahållande av teknisk support enligt eget gottfinnande. Licensinformation, Information och andra data i enlighet med Sekretesspolicyn kan krävas för att tillhandahålla teknisk support.

16. Överföring av licensen. Programvaran får överföras från en dator till en annan, om detta inte strider mot villkoren i detta Avtal. Om det inte strider mot villkoren i detta Avtal har Slutanvändaren rätt att endast permanent överföra Licensen och alla rättigheter i detta Avtal till en annan Slutanvändare med Leverantörens tillstånd, förutsatt att (i) den ursprungliga Slutanvändaren inte behåller kopior av Programvaran, (ii) överföringen av rättigheterna ska vara direkt, dvs. från den ursprungliga Slutanvändaren till den nya Slutanvändaren, (iii) den nya Slutanvändaren godkänner alla rättigheter och skyldigheter som åligger den ursprungliga Slutanvändaren enligt villkoren i detta Avtal, (iv) den ursprungliga Slutanvändaren förser den nya Slutanvändaren med dokumentation som gör det möjligt att verifiera Programvarans äkthet enligt paragraf 17.

17. Verifikation av Programvarans äkthet. Slutanvändaren kan påvisa rätt att använda Programvaran på något av följande sätt: (i) med ett licenscertifikat utfärdat av Leverantören eller av tredje part utsedd av Leverantören; (ii) med ett skriftligt licensavtal, om ett sådant avtal ingåtts; (iii) genom att skicka ett e-postmeddelande till Leverantören med licensieringsuppgifter (användarnamn och lösenord). Licensinformation och identifieringsdata för Slutanvändare i enlighet med Sekretesspolicyn kan krävas för att verifiera Programvarans autenticitet.

18. Licensiering för offentliga myndigheter och USA:s regering. Programvaran tillhandahålls till offentliga myndigheter, inklusive USA:s regering med de licensrättigheter och begränsningar som beskrivs i detta avtal.

19. Efterlevnad av handelskontroll.

a) Du får inte, direkt eller indirekt, exportera, återexportera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra Programvaran till någon person, eller använda den på något sätt, eller vara involverad i någon handling, som kan medföra att ESET eller dess holdingbolag, dess dotterbolag och dotterbolagen till något av dess holdingbolag, såväl som enheter som kontrolleras av dess holdingbolag (”Närstående bolag”) bryter mot, eller drabbas av negativa följder, i enlighet med handelskontrollagar som inkluderar

i. alla lagar som kontrollerar, begränsar eller ålägger licensieringskrav på export, återexport eller överföring av varor, programvara, teknik eller tjänster, stiftade eller antagna av någon regering, stat eller tillsynsmyndighet i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller någon av dess medlemsstater, eller något land där avtalsförpliktelserna ska uppfyllas, eller där ESET eller något av dess närstående bolag har sitt säte eller bedriver verksamhet och

ii. alla ekonomiska, finansiella, handels- eller andra lagar, eller annan sanktion, restriktion, embargo, import- eller exportförbud, förbud mot överföring av medel eller tillgångar eller mot utförande av tjänster, eller motsvarande åtgärd ålagd av någon regering, stat eller tillsynsmyndighet i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller någon av dess medlemsstater, eller något land där avtalsförpliktelserna ska uppfyllas, eller där ESET eller något av dess närstående bolag har sitt säte eller bedriver verksamhet (”Sanktionslagar”).

(rättsakter som avses i punkterna i och ii ovan tillsammans som ”Handelskontrollagar”).

b) ESET ska ha rätt att inställa fullgörandet av sina förpliktelser i enlighet med, eller avsluta, dessa Villkor med omedelbar verkan i händelse av att:

i. ESET i sitt motiverade yttrande fastställer att Användaren har brutit mot eller troligen kommer att bryta mot bestämmelsen i Artikel 19 a) i Avtalet, eller

ii. Slutanvändaren och/eller Programvaran omfattas av Handelskontrollagar och att ESET, till följd av detta, fastställer i sitt motiverade yttrande att fortsatt fullgörande av sina förpliktelser i enlighet med Avtalet kan medföra att ESET eller dess Närstående bolag bryter mot, eller drabbas av negativa följder i enlighet med, handelskontrollagar.

c) Inget i Avtalet är avsett, och inget ska tolkas som så, att förmå eller fordra någon part att agera eller avstå från att agera (eller att avtala om att agera eller avstå från att agera) på något sätt som är oförenligt med, straffbart eller förbjudet i enlighet med några tillämpliga Handelskontrollagar.

20. Meddelanden. Alla meddelanden, den returnerade Programvaran och Dokumentationen ska skickas till: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, utan förfång för ESET:s rätt att informera dig om eventuella ändringar av Avtalet, Sekretesspolicyer, EOL-policyn och Dokumentation i enlighet med art. 22 i Avtalet. ESET kan skicka e-post, meddelanden i appen via Programvara eller publicera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att få juridiska meddelanden från ESET i elektronisk form, inklusive eventuella meddelanden om förändringar i villkor, specialvillkor eller sekretesspolicyer, avtalsförslag eller -godkännanden eller förhandlingar, meddelanden eller annan juridisk kommunikation. Sådan elektronisk kommunikation ska anses ha mottagits skriftligt, såvida inte en annan kommunikationsmetod specifikt krävs enligt gällande lag.

21. Gällande lag. Det här Avtalet styrs av och tolkas i enlighet med lagstiftning i Republiken Slovakien. Slutanvändaren och Leverantören är härmed överens om att villkor som står i konflikt med gällande lagstiftning eller med FN:s internationella köplag (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) inte gäller. Du godkänner uttryckligen att eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med detta Avtal med avseende på Leverantören eller tvister eller anspråk gällande användningen av programvaran löses av regiondomstolen i Bratislava och du godkänner uttryckligen denna domstols jurisdiktion.

22. Allmänna bestämmelser. Om något av villkoren i detta Avtal är ogiltigt eller icke-verkställbart, påverkar detta inte de övriga villkorens giltighet i Avtalet, som förblir giltiga och verkställbara enligt villkoren häri. Detta Avtal har genomförts på engelska. Om någon översättning av avtalet görs av bekvämlighetsskäl eller något annat syfte eller i något annat fall av avvikelse mellan språkversioner av detta Avtal, så har den engelska versionen företräde.

ESET förbehåller sig rätten att göra ändringar i Programvaran samt att revidera villkor i Avtalet, dess Bilagor, Tillägg, Sekretesspolicy, Livscykelpolicy och Dokumentation eller någon del av detta när som helst genom att uppdatera aktuella dokument (i) så att de speglar förändringar i Programvaran eller ESET:s verksamhet, (ii) av juridiska, regleringsmässiga eller säkerhetsmässiga skäl eller (iii) för att förhindra missbruk eller skada. Du meddelas om eventuell revidering av Avtalet via e-post, meddelanden i appen eller annat elektroniskt sätt. Om du inte samtycker till de föreslagna ändringarna av Avtalet kan du säga upp det i enlighet med artikel 10 inom 30 dagar efter att du fått ett meddelande om ändringen. Om du inte säger upp Avtalet inom denna tidsfrist kommer de föreslagna ändringarna att anses godkända och träda i kraft gentemot dig från och med det datum du fick ett meddelande om ändringen.

Detta är det fullständiga Avtalet mellan dig och Leverantören gällande Programvaran och ersätter alla tidigare uppgifter, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller annonsering gällande Programvaran.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG; 3537.0