Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strefa zaufana

Strefa zaufana to grupa adresów sieciowych, w przypadku których zapora zezwala na ruch przychodzący z zastosowaniem ustawień domyślnych. Wewnątrz strefy zaufanej ustawienia takich funkcji jak udostępnianie plików i pulpit zdalny są konfigurowane w sekcji Dozwolone usługi i opcje zaawansowane.

Rzeczywista strefa zaufana jest obliczana dynamicznie i osobno dla każdej karty sieciowej na podstawie tego, z jaką siecią komputer jest aktualnie połączony. Adresy, które w Edytorze stref zdefiniowano jako znajdujące się wewnątrz strefy zaufanej, zawsze są traktowane jako zaufane. Jeśli karta sieciowa jest połączona ze znaną siecią, adresy skonfigurowane dla tej sieci w sekcji Dodatkowe adresy zaufane są dodawane do strefy zaufanej tej karty sieciowej. Jeśli typ zabezpieczeń sieci to W domu/pracy, do strefy zaufanej dodawane są wszystkie bezpośrednio połączone podsieci. Rzeczywistą strefę zaufaną poszczególnych kart sieciowych można wyświetlić w oknie Ustawienia, w obszarze Sieć > Karty sieciowe.