Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Połączenia sieciowe

W sekcji Połączenia sieciowe wyświetlana jest lista aktywnych i oczekujących połączeń. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować wszystkie aplikacje nawiązujące połączenia wychodzące.

PAGE_EPFW_STATUS

W pierwszym wierszu jest wyświetlana nazwa aplikacji i szybkość transmisji danych. Aby zobaczyć listę połączeń nawiązanych przez aplikację (i inne szczegółowe informacje), należy kliknąć znak +.

Kolumny

Aplikacja/Lokalny adres IP — nazwa aplikacji, lokalne adresy IP i porty komunikacyjne.

Zdalny adres IP — adres IP i numer portu konkretnego komputera zdalnego.

Protokół — używany protokół transmisji danych.

Prędkość przekazywania/Prędkość pobierania — bieżąca szybkość wysyłania i odbierania danych.

Wysłano/Odebrano — ilość danych przesłanych w ramach połączenia.

Pokaż szczegóły — wybranie tej opcji pozwala wyświetlić szczegółowe informacje na temat wybranego połączenia.

Zaznaczenie aplikacji lub adresu IP na ekranie Połączenia sieciowe i kliknięcie tej pozycji prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego o następującej strukturze:

Rozpoznaj nazwy hostów — jeśli jest to możliwe, wszystkie adresy sieciowe są wyświetlane w formacie DNS, a nie w postaci liczbowych adresów IP.

Pokaż tylko połączenia TCP — na liście są wyświetlane tylko połączenia realizowane w ramach pakietu protokołów TCP.

Pokaż połączenia nasłuchujące — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie tylko tych połączeń, w których w danym czasie nie odbywa się wymiana danych, ale dla których zarezerwowano w systemie otwarty port i trwa oczekiwanie na nawiązanie komunikacji.

Pokaż połączenia wewnątrz komputera — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie tylko tych połączeń, których stroną zdalną jest system lokalny, czyli tak zwanych połączeń hosta lokalnego.

Kliknięcie połączenia prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:

Odmów komunikacji dla połączenia — kończy ustanowione połączenie. Ta opcja jest dostępna tylko po kliknięciu aktywnego połączenia.

Szybkość odświeżania — wybierz częstotliwość odświeżania aktywnych połączeń.

Odśwież teraz — powoduje zaktualizowanie okna Połączenia sieciowe.

Kolejne opcje są dostępne tylko po kliknięciu aplikacji lub procesu, a nie aktywnego połączenia:

Tymczasowo odmów połączenia dla procesu — powoduje odrzucenie bieżących połączeń danej aplikacji. Jeśli zostanie ustanowione nowe połączenie, zapora użyje wstępnie zdefiniowanej reguły. Opis ustawień można znaleźć w sekcji Reguły i strefy.

Tymczasowo zezwól na połączenie procesu — powoduje zezwolenie na bieżące połączenia danej aplikacji. Jeśli zostanie ustanowione nowe połączenie, zapora użyje wstępnie zdefiniowanej reguły. Opis ustawień można znaleźć w sekcji Reguły i strefy.