Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Profile zapory

Globalny profil domyślny — jeśli nie można pobrać profilu z sieci ani z konfiguracji karty, używany jest globalny profil domyślny.

Lista profili — profile umożliwiają sterowanie działaniem zapory programu ESET Endpoint Security. Podczas tworzenia lub edytowania reguły zapory można przypisać tę regułę do określonego profilu lub zastosować ją we wszystkich profilach. Gdy profil jest aktywny w interfejsie sieciowym, stosowane są tylko reguły globalne (reguły, dla których nie określono profilu) oraz reguły przypisane do wybranego profilu. Aby z łatwością modyfikować sposób działania zapory, można utworzyć wiele profili z różnymi regułami przypisanymi do kart sieciowych lub poszczególnych sieci.

Profile przypisane do kart sieciowych — kartę sieciową można skonfigurować tak, by po podłączeniu do określonej sieci używany był profil skonfigurowany dla tej sieci.

W obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Zapora > Znane sieci można również przypisać określony profil, który ma być stosowany w danej sieci. Z listy Znane sieci należy wybrać sieć i kliknąć opcję Edytuj w celu przypisania do określonej sieci profilu zapory z menu rozwijanego Profil zapory. Jeśli do danej sieci nie przypisano profilu, użyty zostanie profil domyślny karty sieciowej. Jeśli karta sieciowa została skonfigurowana tak, by nie używać profilu sieci, profil domyślny karty zostanie zastosowany bez względu na to, z którą siecią jest połączona. Jeśli nie istnieje profil sieci ani profil konfiguracji karty, używany jest globalny profil domyślny. W celu przypisania profilu do karty sieciowej należy wybrać daną kartę sieciową, kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Profile przypisane do kart sieciowych, wybrać profil z menu rozwijanego Domyślny profil zapory, a następnie kliknąć przycisk OK.

Kiedy zapora zostanie przełączona do innego profilu, w prawym dolnym rogu ekranu, tuż obok zegara systemowego, zostanie wyświetlone powiadomienie.