Nivoi čišćenja

Da biste pristupili podešavanjima nivoa čišćenja za željeni modul zaštite, proširite opciju ThreatSense parametri (na primer, Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu), a zatim kliknite na Čišćenje.

Zaštita u realnom vremenu i drugi moduli zaštite imaju sledeće nivoe rešavanja (tj. čišćenja).

Rešavanje u proizvodu ESET Endpoint Security 8

Nivo čišćenja

Opis

Uvek reši otkrivenu stavku

Pokušaj rešavanja otkrivene stavke prilikom čišćenja objekata bez intervencije krajnjeg korisnika. U nekim retkim slučajevima (na primer, sistemske datoteke), ako nije moguće rešiti otkrivanje, prijavljeni objekat se ostavlja na originalnoj lokaciji. Opcija. Uvek reši otkrivenu stavku je preporučeno podrazumevano podešavanje u okruženju sa upravljanjem.

Rešite otkrivenu stavku ako je bezbedno, u suprotnom ostavite

Pokušaj rešavanja otkrivene stavke prilikom čišćenja objekata bez intervencije krajnjeg korisnika. U nekim slučajevima (na primer, sistemske datoteke ili arhive koje sadrže i čiste i zaražene datoteke), ako nije moguće rešiti otkrivenu stavku, prijavljeni objekat se ostavlja na originalnoj lokaciji.

Rešite otkrivenu stavku ako je bezbedno, u suprotnom pitajte

Pokušaj rešavanja otkrivene stavke prilikom čišćenja objekata. U nekim slučajevima, ako nije moguće izvršiti nijednu radnju, krajnjem korisniku se prikazuje interaktivno upozorenje i on mora da izabere radnju za rešavanje (na primer, uklanjanje ili zanemarivanje). Ovo podešavanje se preporučuje u većini slučajeva.

Uvek pitaj krajnjeg korisnika

Krajnjem korisniku se prikazuje interaktivni prozor prilikom čišotkrivena stavkaćenja objekata i on mora da izabere radnju za rešavanje (na primer, uklanjanje ili zanemarivanje). Ovaj nivo je osmišljen za naprednije korisnike koji znaju koje korake treba preduzeti u slučaju otkrivenih stavki.

CONFIG_THREAT_SENSE