Izuzete IP adrese

IP adrese sa ove liste biće izuzete iz filtriranja sadržaja protokola. Neće se proveravati da li HTTP/POP3/IMAP komunikacija sa izabranim adresama sadrži pretnje. Ova opcija se preporučuje samo za pouzdane adrese.

Dodaj – Kliknite da biste dodali IP adresu/opseg adresa/podmrežu daljinske tačke na koju će se pravilo primenjivati.

Uredi – Uređuje izabrane stavke sa liste.

Ukloni – Uklanja izabrane stavke sa liste.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL