Tworzenie nowego zadania w harmonogramie

Aby utworzyć nowe zadanie w obszarze Narzędzia > Harmonogram, należy kliknąć przycisk Dodaj zadanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj. Dostępnych jest pięć typów zaplanowanych zadań:

Uruchom aplikację zewnętrzną — umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.

Administracja dziennikami — pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.

Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu — umożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.

Tworzenie migawki stanu komputera — tworzy migawkę stanu komputera w programie ESET SysInspector, gromadząc szczegółowe informacje dotyczące komponentów systemu (na przykład sterowników i aplikacji) wraz z oceną poziomu ryzyka w przypadku każdego komponentu.

Skanowanie komputera na żądanie — umożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.

Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania aktualizacji modułów.

Ponieważ jednym z najczęściej używanych zadań planowanych jest Aktualizacja, poniżej został przedstawiony sposób dodawania nowego zadania aktualizacji:

Z menu rozwijanego Zaplanowane zadanie wybierz opcję Aktualizacja. Wprowadź nazwę zadania w polu Nazwa zadania i kliknij przycisk Dalej. Wybierz częstotliwość zadania. Dostępne są następujące opcje: Jednorazowo, Wielokrotnie, Codziennie, Raz w tygodniu i Po wystąpieniu zdarzenia. Wybranie opcji Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii umożliwia zminimalizowanie wykorzystania zasobów systemowych, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym. Zadanie zostanie uruchomione w dniu tygodnia i o godzinie, które wskazano w polach Wykonanie zadania. Następnie zdefiniuj czynność podejmowaną w przypadku, gdy nie można wykonać lub zakończyć zadania w zaplanowanym czasie. Dostępne są następujące opcje:

W następnym zaplanowanym terminie

Jak najwcześniej

Natychmiast, gdy czas od ostatniego uruchomienia przekroczy określoną wartość (interwał można określić za pomocą pola przewijania Czas od ostatniego uruchomienia)

W następnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowania z informacjami na temat bieżącego zaplanowanego zadania. Kliknij Zakończ, gdy zakończysz wprowadzanie zmian.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie profili używanych z zaplanowanym zadaniem. Można tam ustawić profil główny i alternatywny. Profil alternatywny jest używany, gdy zadanie nie może być wykonane przy użyciu profilu głównego. Po potwierdzeniu przy użyciu przycisku Zakończ nowe zaplanowane zadanie zostanie dodane do listy aktualnie zaplanowanych zadań.