Harmonogram

Harmonogram służy do zarządzania zaplanowanymi zadaniami i uruchamiania ich ze wstępnie zdefiniowaną konfiguracją.

Dostęp do harmonogramu można uzyskać z poziomu głównego okna programu ESET Endpoint Security, klikając Narzędzia > Harmonogram. Okno Harmonogram zawiera listę wszystkich zaplanowanych zadań oraz ich skonfigurowane właściwości, takie jak wstępnie zdefiniowany dzień, godzina i używany profil skanowania.

Okno Harmonogram umożliwia planowanie następujących zadań: aktualizowanie silnika detekcji, skanowanie, sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu i administrowanie dziennikami. Zadania można dodawać i usuwać bezpośrednio w oknie Harmonogramu, klikając przycisk Dodaj zadanie lub Usuń widoczny w jego dolnej części. Klikając prawym przyciskiem myszy w oknie Harmonogramu zadań, można: wyświetlić szczegółowe informacje, zażądać natychmiastowego wykonania zadania, dodać nowe zadanie lub usunąć istniejące zadanie. Poszczególne pozycje można aktywować i dezaktywować za pomocą wyświetlanych obok nich pól wyboru.

Domyślnie w oknie Harmonogram są wyświetlane następujące zaplanowane zadania:

Administracja dziennikami

Regularna aktualizacja automatyczna

Aktualizacja automatyczna po nawiązaniu połączenia modemowego

Aktualizacja automatyczna po zalogowaniu użytkownika

Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (po zalogowaniu użytkownika)

Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (po pomyślnej aktualizacji modułów)

Aby zmodyfikować konfigurację istniejącego zaplanowanego zadania (zarówno domyślnego, jak i zdefiniowanego przez użytkownika), kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie i wybierz opcję Edytuj... lub wybierz zadanie, które ma zostać zmodyfikowane, i kliknij przycisk Edytuj.

PAGE_SCHEDULER

Dodawanie nowego zadania

1.Kliknij przycisk Dodaj zadanie w dolnej części okna.

2.Wprowadź nazwę zadania.

3.Wybierz odpowiednie zadanie z menu rozwijanego:

Uruchom aplikację zewnętrzną — umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.

Administracja dziennikamipliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.

Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemuumożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.

Tworzenie migawki stanu komputeratworzy migawkę stanu komputera w programie ESET SysInspector, gromadząc szczegółowe informacje dotyczące składników systemu (na przykład sterowników i aplikacji) wraz z oceną poziomu ryzyka w przypadku każdego składnika.

Skanowanie komputera na żądanieumożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.

Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania polegającego na zaktualizowaniu silnika detekcji i modułów programu.

 

4.W celu aktywowania zadania należy użyć przełącznika Włączono (można to zrobić później poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru na liście zaplanowanych zadań), kliknąć Dalej i wybrać jedną z opcji określających częstotliwość jego wykonywania:

Jednorazowo — zadanie zostanie wykonane w wybranym dniu o wybranej godzinie.

Wielokrotnie — zadanie będzie wykonywane w określonych przedziałach czasowych.

Codziennie — zadanie będzie uruchamiane codziennie o określonej godzinie.

Cotygodniowo — zadanie będzie wykonywane w wybranym dniu tygodnia o ustalonej godzinie.

Po wystąpieniu zdarzenia — zadanie będzie wykonywane po wystąpieniu określonego zdarzenia.

5.Wybranie opcji Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii umożliwia zminimalizowanie wykorzystania zasobów systemowych, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym. Zadanie zostanie uruchomione w dniu tygodnia i o godzinie, które wskazano w polach Wykonanie zadania. Jeśli zadanie nie mogło zostać uruchomione o ustalonej porze, można określić, kiedy ma zostać wykonane ponownie:

W następnym zaplanowanym terminie

Jak najwcześniej

Natychmiast, gdy czas od ostatniego uruchomienia przekroczy określoną wartość (interwał można określić za pomocą pola przewijania Czas od ostatniego uruchomienia)

Zaplanowane zadanie można przejrzeć po kliknięciu go prawym przyciskiem i wybraniu opcji Pokaż szczegóły zadania.

SCHEDULER_FINISH