Sieć

Sekcja Sieć pozwala na szybki dostęp do następujących komponentów lub ustawień w obszarze Ustawienia zaawansowane:

Zaporatutaj można dostosować tryb filtrowania zapory ESET. Aby wyświetlić bardziej precyzyjne ustawienia, kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz opcję Konfiguruj widoczną obok opcji Zapora lub naciśnij klawisz F5 w celu otwarcia obszaru Ustawienia zaawansowane.

Ochrona przed atakami z sieci (IDS) — analizuje zawartość ruchu sieciowego i chroni przed atakami z sieci. Każdy ruch uznany za szkodliwy zostanie zablokowany. Jeśli użytkownik połączy się z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową lub z siecią o słabej ochronie, program ESET Endpoint Security poinformuje o tym.

Ochrona przed botnetami — szybkie i dokładne wykrywanie szkodliwego oprogramowania w systemie. Aby wyłączyć ochronę przed botnetami na określony czas, należy kliknąć pozycję MODULE_ENABLED. (niezalecane).

Połączone sieci — wyświetla sieci, z którymi połączone są karty sieciowe. Po kliknięciu koła zębatego zostanie wyświetlony monit o wybranie typu zabezpieczeń sieci, z którą użytkownik jest połączony przy użyciu karty sieciowej. W prawym dolnym rogu okna są widoczne karty sieciowe. Można wyświetlić każdą kartę sieciową wraz z przypisanym do niej profilem zapory i przypisaną do niej strefą zaufaną. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Karty sieciowe.

Tymczasowa czarna lista adresów IP — umożliwia wyświetlenie listy adresów IP, które zostały wykryte jako źródła ataków i dodane do czarnej listy w celu blokowania połączeń przez podany okres. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tę opcję i naciśnij klawisz F1.

Kreator rozwiązywania problemów — ułatwia rozwiązywanie problemów z komunikacją spowodowanych działaniem zapory ESET. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kreator rozwiązywania problemów.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Kliknięcie koła zębatego GEAR widocznego obok pozycji Zapora umożliwia dostęp do następujących ustawień:

Konfiguruj... — otwiera okno Zapora w obszarze Ustawienia zaawansowane, gdzie można określić sposób obsługiwania komunikacji sieciowej przez zaporę.

Blokuj cały ruch — wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące będą blokowane przez zaporę. Tej opcji należy używać tylko w przypadku podejrzenia krytycznych zagrożeń bezpieczeństwa, które wymagają odłączenia systemu od sieci. Aby przywrócić normalne działanie zapory, gdy filtrowanie ruchu sieciowego działa w trybie Blokuj cały ruch, należy kliknąć opcję Wyłącz blokowanie całego ruchu.

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — opcja działająca przeciwnie do blokowania całego ruchu sieciowego. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie filtrowania przez zaporę i zezwolenie na wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące. Gdy filtrowanie ruchu sieciowego odbywa się w tym trybie, w celu ponownego włączenia zapory należy kliknąć opcję Włącz zaporę.

Tryb automatyczny — (gdy włączony jest inny tryb filtrowania) — tę opcję należy kliknąć w celu zmiany trybu filtrowania na automatyczny (z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika).

Tryb interaktywny — (gdy włączony jest inny tryb filtrowania) — tę opcję należy kliknąć w celu zmiany trybu filtrowania na interaktywny.