Konfigurowanie stref

Strefa to zestaw adresów sieciowych tworzących jedną grupę logiczną adresów IP. Jest przydatna, gdy użytkownik chce wykorzystać ten sam zestaw adresów w licznych regułach. Każdemu adresowi w danej grupie przypisywane są podobne reguły, określone centralnie dla całej grupy. Jednym z przykładów takiej grupy jest strefa zaufana. Strefa zaufana to grupa adresów sieciowych uznanych za całkowicie godne zaufania, które nie są w żaden sposób blokowane przez zaporę. Strefy te można konfigurować, wybierając kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Ochrona sieci > Zapora > Zaawansowane i klikając przycisk Edytuj obok pozycji Strefy. Aby dodać nową strefę, należy kliknąć opcję Dodaj, wprowadzić nazwę i opis strefy oraz dodać zdalny adres IP w polu Adres zdalnego komputera (IPv4, IPv6, zakres, maska).

W oknie dialogowym Strefy zapory użytkownik może określić nazwę strefy, jej opis oraz listę adresów sieciowych (zobacz również Edytor znanych sieci).