Dodawanie reguł kontroli dostępu do stron internetowych

W oknie Reguły kontroli dostępu do stron internetowych można ręcznie tworzyć i modyfikować istniejące reguły dostępu do stron internetowych.

Nazwa

W polu Nazwa należy wprowadzić opis reguły ułatwiający jej identyfikację.

Włączone

Klikając przełącznik Włączone, można wyłączać i włączać regułę. Jest to przydatne, gdy użytkownik nie chce trwale usuwać danej reguły.

Czynność

Czynność na podstawie adresu URL lub Czynność na podstawie kategorii:

hmtoggle_plus0Czynność na podstawie adresu URL
hmtoggle_plus0Czynność na podstawie kategorii

Uprawnienia dostępu

Zezwól — umożliwia dostęp do adresu URL/kategorii.

Ostrzeżenie — ostrzega o danym adresie URL / kategorii.

Blokuj — blokuje adres URL / kategorię.

Przedział czasu

Pozwala stosować utworzoną regułę przez określony czas. Z menu rozwijanego należy wybrać utworzony przedział czasu.

Więcej informacji o przedziałach czasu

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku

Zawsze — rejestrowanie całości komunikacji internetowej.

Diagnostyka — zapisywane są informacje potrzebne do ulepszenia konfiguracji programu.

Informacje — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Ostrzeżenie — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.

Brak — nie są tworzone żadne dzienniki.

note

Uwaga

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku można skonfigurować oddzielnie dla każdej listy. Dzienniki ze stanem Ostrzeżenie mogą być gromadzone przez program ESET Security Management Center.

Lista użytkowników

Dodaj — umożliwia otwarcie okna dialogowego Wybieranie użytkowników lub grup, w którym można wybierać odpowiednich użytkowników. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden użytkownik, reguła będzie stosowana w odniesieniu do wszystkich użytkowników.

Usuń— umożliwia usunięcie wybranego użytkownika z filtru.