Promjena aplikacije

Osobni firewall otkrio je u aplikaciji preinaku koja se koristi za uspostavljanje odlaznih veza s vašeg računala. Možda je aplikacija jednostavno aktualizirana na novu verziju. No postoji i mogućnost da je preinaku izvršila zlonamjerna aplikacija. Ako niste sigurni da se radi o legitimnoj preinaci, preporučujemo da zabranite vezu i skenirate računalo uz upotrebu najnovije baze podataka virusnih potpisa. Ako se slažete sa svim preinakama i dopustite komunikaciju s označenim potvrdnim okvirom Automatski dopusti preinake ove aplikacije, pravilo primijenjeno za ovu aplikaciju ostat će nepromijenjeno.

DIALOG_EPFW_APP_CHANGE