HIPS interaktivni prozor

Ako je standardna akcija pravila postavljena na Pitaj, prilikom svakog pokretanja tog pravila prikazuje se dijaloški okvir. Možete zabraniti ili dopustiti operaciju pomoću stavki Zabrani ili Dopusti. Ako u zadanom vremenu ne odaberete akciju, nova se akcija odabire temeljem pravila.

DIALOG_HIPS

Dijaloški prozor dopušta stvaranje pravila na temelju bilo koje nove akcije koju HIPS otkrije te potom definiranje uvjeta pod kojima se ta akcija može dopustiti ili zabraniti. Postavkama za točne parametre možete pristupiti tako da kliknete značajku Više informacija. Pravila koja su stvorena na taj način smatraju se jednakima pravilima koja su stvorena ručno, pa pravilo stvoreno iz dijaloškog okvira može biti manje određeno od pravila koje je pokrenulo dijaloški okvir. To znači da nakon stvaranja takvog pravila ista operacija može pokrenuti isti prozor.

Nakon odabira mogućnosti Privremeno zapamti ovu akciju za ovaj proces dotična akcija (Dopusti/Zabrani) koristit će se sve dok se ne promijene pravila ili filtarski način rada, aktualizira modul HIPS ili napravi restart sustava. Poslije svake od tih triju akcija privremena se pravila brišu.