ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Promjena aplikacije

Firewall je otkrio preinaku u aplikaciji koja se koristi za uspostavu izlaznih veza s vašeg računala. Možda je aplikacija jednostavno aktualizirana na novu verziju. No postoji i mogućnost da je preinaku izvršila zlonamjerna aplikacija. Ako niste svjesni nikakve opravdane preinake, preporučujemo da odbijete vezu i skenirate računalo pomoću najnovije verzije modula za otkrivanje virusa. Ako se slažete sa svim preinakama i dopustite komunikaciju s označenim potvrdnim okvirom Automatski dopusti preinake ove aplikacije, pravilo primijenjeno za ovu aplikaciju ostat će nepromijenjeno.

DIALOG_EPFW_APP_CHANGE